Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Sąjungos padėtis 2018 m. Kovai su tarpvalstybiniu terorizmu – stipresnė Europos prokuratūra

Strasbūras, 2018 m. rugsėjo 12 d.

Kovai su tarpvalstybiniu terorizmu – stipresnė Europos prokuratūra

 

reklamjuostė

2018 m. rugsėjo 12 d. skaitydamas pranešimą apie Sąjungos padėtį Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Europiečiai pagrįstai tikisi, kad Sąjunga užtikrins jų saugumą. Todėl Komisija šiandien siūlo išplėsti naujai įsteigtos Europos prokuratūros užduotis, kad ji kovotų ir su teroristiniais nusikaltimais. Turime pajėgti geriau koordinuoti teroristų baudžiamąjį persekiojimą visoje Sąjungoje. Teroristai nepaiso sienų. Mums nederėtų tapti nesąmoningais bendrininkais dėl savo negebėjimo bendradarbiauti.“

Atsižvelgdama į Pirmininko J.-C. Junckerio pernykščiame pranešime apie Sąjungos padėtį pirmą kartą pateiktą idėją, Europos Komisija šiandien siūlo sustiprinti Europos prokuratūrą, suteikiant jai galių kovoti su tarpvalstybiniu terorizmu.

Už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: Europos piliečių apsauga nuo terorizmo yra pagrindinis tikros saugumo sąjungos tikslas. Europos prokuratūra, turinti įgaliojimus kovoti su tarpvalstybiniais teroristiniais nusikaltimais, leistų valstybėms narėms geriau koordinuoti savo veiklą, susijusią su tokių nusikaltimų tyrimu ir patraukimu baudžiamojon atsakomybėn. Tai leis ES veiksmingiau imtis kovos su terorizmu veiksmų ir padidinti visų mūsų piliečių saugumą.“

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová pridūrė: „ Pradėjusi veikti naujoji Europos prokuratūra iš esmės pakeis kovą su finansiniais nusikaltimais, susijusiais su sukčiavimu ES biudžeto lėšomis ir PVM. Dedu daug pastangų, kad ji pradėtų veikti iki 2020 m. pabaigos. Kviečiu prisidėti ir visas valstybes nares. Šiandien siūlome sustiprinti Europos prokuratūrą, kad ji taptų ir stipria kovos su terorizmu Europos Sąjungoje priemone.“

Europos atsakas siekiant geriau kovoti su tarpvalstybinėmis terorizmo grėsmėmis

Sustiprinta Europos prokuratūra pagerins kovą su terorizmu, nes bus užpildytos toliau nurodytos spragos.

  • Koordinuoti tyrimai. Šiuo metu ES valstybės narės yra kompetentingos tirti teroristinius nusikaltimus ir už juos patraukti baudžiamojon atsakomybėn, tačiau jų įgaliojimai baigiasi jų pasienyje. Europos prokuratūra būtų atsakinga už tyrimus ir duotų nurodymus įvairioms valstybių narių valdžios institucijoms ir ES agentūroms, sprendžiančioms su terorizmu susijusias bylas, turinčias įtakos daugiau nei vienai valstybei narei.
  • Savalaikis keitimasis informacija. Nors tarpvalstybinio bendradarbiavimo srityje padaryta didelė pažanga, šiuo metu baudžiamųjų bylų informacija apie nusikaltimų tyrimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už teroristinius nusikaltimus tarp valstybių narių keičiamasi vis dar pernelyg lėtai. Dėl to kai kurie teroristai gali išvengti baudžiamojo persekiojimo. Integruotos struktūros Europos prokuratūra turėtų išskirtinę galimybę apžvelgti teroristų veiklą visose dalyvaujančiose valstybėse narėse. Ji turėtų geresnes galimybes susipažinti su valstybių narių turima informacija per Europos prokuratūros kolegiją sudarančius Europos prokurorus arba Europos deleguotuosius prokurorus. Ji turėtų geriausią galimybę rinkti informaciją ir ja dalytis visoje Sąjungoje, be kita ko, su ES agentūromis Eurojustu ir Europolu, taip pat su ES nepriklausančiomis šalimis.
  • Tyrimų darna skirtingose valstybėse narėse. Šiuo metu yra pavojus, kad teroristinės bylos, turinčios įtakos daugiau nei vienai valstybei narei, nagrinėjamos nekoordinuotai. Todėl baudžiamasis persekiojimas gali būti nesėkmingas. Europos prokuratūra tyrimams vadovautų centriniu lygmeniu, kad ir kur būtų įvykdyti nusikaltimai, ir geriau susietų tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą. Be to, sustiprintas Europos prokuroras, kuris būtų Sąjungos lygmens veikėjas, padėtų išvengti neveiksmingo lygiagretaus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už susijusias bylas, kuris dažnai kelia pavojų sėkmingai kovai su teroristiniais nusikaltimais.

Tolesni veiksmai

Atsižvelgdama į 2019 m. gegužės mėn. įvyksiantį Sibiu aukščiausiojo lygio susitikimą, Komisija ragina Europos Vadovų Tarybą kartu su Europos Parlamentu imtis šios iniciatyvos ir nuspręsti dėl Europos prokuratūros įgaliojimų išplėtimo, kad jie apimtų ir kovą su teroristiniais nusikaltimais, turinčiais įtakos daugiau nei vienai valstybei narei. Kai Europos Vadovų Taryba vienbalsiai nuspręs išplėsti Europos prokuratūros įgaliojimus, Komisija galės imtis tolesnių veiksmų ir pasiūlyti iš dalies pakeisti Reglamentą, kuriuo įsteigiama Europos prokuratūra.

Pagrindiniai faktai

Europos prokuratūra bus nepriklausoma Europos Sąjungos prokuratūros įstaiga, kompetentinga tirti nusikaltimus ES biudžeto atžvilgiu (kaip antai sukčiavimo, korupcijos ar sunkaus tarpvalstybinio sukčiavimo PVM atvejus), vykdyti kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą ir perduoti juos teismui. Europos prokuratūra visu pajėgumu ims dirbti iki 2020 m. pabaigos. Ši iniciatyva neturės įtakos dabartinės Europos prokuratūros įsteigimui.

Šiuo metu prie Europos prokuratūros iniciatyvos prisideda 22 ES valstybės narės: Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija ir Vokietija.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 86 straipsnio 4 dalyje numatyta galimybė išplėsti Europos prokuratūros įgaliojimus, iš dalies pakeičiant SESV 86 straipsnį, kad jie apimtų ir kovą su daugiau nei vienai valstybei narei įtakos turinčiais sunkiais nusikaltimais. Šį sprendimą vieningai priima visos valstybės narės, prisidedančios prie Europos prokuratūros iniciatyvos, taip pat kitos valstybės narės, gavusios Europos Parlamento pritarimą ir pasikonsultavusios su Europos Komisija. Prie šiandienos komunikato pateikiamas priedas, kuriame – iniciatyva dėl galimo Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas SESV 86 straipsnis, priėmimo.

Daugiau informacijos

2018 m. pranešimo apie Sąjungos padėtį svetainė

Komisijos komunikatas „Sauganti Europa. Iniciatyva išplėsti Europos prokuratūros įgaliojimus, kad jie apimtų ir kovą su tarpvalstybiniais teroristiniais nusikaltimais“

Informacijos suvestinė: Kovai su tarpvalstybiniu terorizmu – stipresnė Europos prokuratūra

Europos prokuratūros steigiamasis aktas: Reglamentas 2017/1939.

Europos prokuratūros diagrama struktūra:

graph

IP/18/5682

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar