Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Unionin tila 2018: Vahvempi Euroopan syyttäjänvirasto torjumaan valtioiden rajat ylittävää terrorismia

Strasbourg 12. syyskuuta 2018

Vahvempi Euroopan syyttäjänvirasto torjumaan valtioiden rajat ylittävää terrorismia

 

banner

Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi 12. syyskuuta 2018 pitämässään puheessa unionin tilasta että eurooppalaisilla on ”oikeus odottaa, että unioni takaa heidän turvallisuutensa. Sen takia komissio ehdottaa tänään, että vastaperustetun Euroopan syyttäjäviraston tehtäviin lisätään myös terrorismirikosten torjunta. Meidän on voitava panna terroristeja syytteeseen koordinoidummin, kaikkialla unionissa. Terrorismi ei tunne rajoja. Yhteistyökyvyttömyytemme ei saisi tehdä meistä tahattomasti terroristien rikoskumppaneita.”

Puheenjohtaja Junckerin unionin tilasta viime vuonna pitämässä puheessa esiin tuodun ajatuksen mukaisesti Euroopan komissio ehdottaa tänään, että Euroopan syyttäjänviraston toimivaltuuksia lujitetaan antamalla sille valtuudet torjua valtioiden rajat ylittävää terrorismia.

Budjetista ja henkilöstöstä vastaavan komissaarin Günther H.Oettingerin mukaan unionin kansalaisten suojeleminen terrorismilta on todellisen turvallisuusunionin ensisijainen tavoite. Euroopan syyttäjänvirasto, jolla on toimivaltuudet torjua valtioiden rajat ylittäviä terrorismirikoksia, auttaisi jäsenvaltioita koordinoimaan tehokkaammin tällaisiin rikoksiin liittyviä tutkinta- ja syytetoimia. ”Näin EU voi tehokkaammin torjua terrorismia ja lisätä turvallisuutta kaikkien kansalaisten hyväksi", Oettinger lisäsi.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin Věra Jourován mukaan käyntiin päästyään uusi Euroopan syyttäjänvirasto muuttaa ratkaisevasti EU:n talousarvioon liittyvän talousrikollisuuden ja alv-petosten torjuntaa. ”Aion kaikin keinoin varmistaa, että virasto on toimintavalmis vuoden 2020 loppuun mennessä, ja kehotan kaikkia jäsenvaltioita osallistumaan sen toimintaan. Ehdotamme tänään Euroopan syyttäjäviraston valtuuksien vahvistamista siten, että siitä voi tulla vahva väline terrorismin torjuntaan EU:ssa”, Jourová totesi.

Eurooppalainen vastaus valtioiden rajat ylittävien terroriuhkien tehokkaampaan torjuntaan

Entistä vahvempi Euroopan syyttäjänvirasto tehostaa terrorismin torjuntaa korjaamalla nykyiset puutteet:

  • Tutkinnan koordinointi: Tällä hetkellä EU-maat voivat tutkia terrorismirikoksia ja nostaa niistä syytteitä, mutta niiden valtuudet rajoittuvat oman maan rajojen sisäpuolelle. Euroopan syyttäjänvirasto olisi vastuussa tutkintatoimista ja ohjaisi terrorismia tutkivien jäsenmaiden viranomaisten ja EU-virastojen toimintaa silloin kun tapaus koskettaa useampaa kuin yhtä jäsenmaata.
  • Nopea tiedonvaihto: Vaikka valtioiden rajat ylittävä yhteistyö on edistynyt huomattavasti, rikosasioita koskeva tietojenvaihto jäsenvaltioiden välillä ja syytteeseenpano terrorismirikoksista on toisinaan yhä liian hidasta. Sen takia osa terroristeista onnistuu välttymään syytteiltä. Euroopan syyttäjänvirasto, jolla olisi yhtenäinen rakenne, voisi ainutlaatuisella tavalla seurata terroristien toimintaa kaikissa toimintaan osallistuvissa jäsenmaissa. Se saisi jäsenmaista helpommin tietoja syyttäjänviraston kollegioon kuuluvien Euroopan syyttäjien tai valtuutettujen Euroopan syyttäjien kautta. Sillä olisi parhaat edellytykset kerätä ja jakaa tietoja koko unionin alueella, myös EU:n virastojen Eurojustin ja Europolin kanssa sekä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.
  • Jäsenmaiden tutkimusten keskinäinen johdonmukaisuus: Nykyisin on vaarana, että useampaan kuin yhteen jäsenmaahan liittyviä terrorismitapauksia tutkitaan hajautetusti, jolloin syytteeseenpano vaarantuu. Euroopan syyttäjänvirasto ohjaisi tutkintaa keskitetysti riippumatta siitä, missä maassa rikos on tapahtunut, ja tutkinta- ja syytetoimet kytkeytyisivät tällä tavoin paremmin toisiinsa. Lisäksi Euroopan syyttäjä, joka on unionin tason toimija, voisi vahvempien toimivaltuuksiensa avulla estää toisiinsa liittyvien tapausten rinnakkaisen syytteeseenpanon eri maissa. Rinnakkaiset syytetoimet ovat paitsi tehottomia myös usein vaarantavat terrorismin torjunnan onnistumisen.

Seuraavat vaiheet

Sibiussa toukokuussa 2019 järjestettävää huippukokousta silmällä pitäen komissio kehottaa Eurooppa-neuvostoa yhdessä Euroopan parlamentin kanssa viemään tätä aloitetta eteenpäin ja päättämään Euroopan syyttäjänviraston toimivaltuuksien laajentamisesta koskemaan terrorismirikoksia, jotka vaikuttavat useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon. Sen jälkeen kun Eurooppa-neuvosto on yksimielisesti päättänyt viraston toimivaltuuksien laajentamisesta, komissio voi viedä asiaa eteenpäin ehdottamalla Euroopan syyttäjänviraston perustamisasetuksen muuttamista.

Tausta

Euroopan syyttäjänvirasto on EU:n riippumaton syyttäjäviranomainen, jolla on toimivalta tutkia EU:n talousarvioon kohdistuvia rikoksia, asettaa niiden tekijät syytteeseen ja viedä heidät oikeuteen. Toimivalta koskee petoksia, korruptiota ja vakavia rajat ylittäviä alv-petoksia. Euroopan syyttäjänviraston toiminta tulee olemaan kaikilta osin käynnissä vuoden 2020 loppuun mennessä. Tällä aloitteella ei ole vaikutusta Euroopan syyttäjänviraston perustamiseen.

Euroopan syyttäjänvirastoon osallistuu tällä hetkellä 22 EU-maata: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tšekki ja Viro.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 86 artiklan 4 kohdassa määrätään mahdollisuudesta laajentaa Euroopan syyttäjänviraston toimivaltuuksia koskemaan vakavaa rikollisuutta, joka koskee useampaa kuin yhtä jäsenmaata, muuttamalla sopimuksen 86 artiklaa. Kaikkien Euroopan syyttäjänviraston toimintaan osallistuvien jäsenmaiden ja myös muiden jäsenmaiden on tehtävä päätös yksimielisesti sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti on antanut hyväksyntänsä ja Euroopan komissiota on kuultu. Tänään annettuun tiedonantoon kuuluu liite, jossa esitetään aloite Eurooppa-neuvoston päätöksen hyväksymiseksi SEUT-sopimuksen 86 artiklan muuttamisesta.

Lisätietoja

Verkkosivut: unionin tila vuonna 2018

Komission tiedonanto – Eurooppa, joka suojelee: aloite Euroopan syyttäjänviraston toimivaltuuksien laajentamiseksi koskemaan valtioiden rajat ylittäviä terrorismirikoksia

Tietokooste: Vahvempi Euroopan syyttäjänvirasto torjumaan terrorismirikoksia

Euroopan syyttäjänviraston perustamissäädös: Asetus 2017/1939

Euroopan syyttäjänviraston rakenne:

graph

IP/18/5682

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar