Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Liidu olukord 2018: tugevam Euroopa Prokuratuur võitluseks piiriülese terrorismiga

Strasbourg, 12. september 2018

Tugevam Euroopa Prokuratuur võitluseks piiriülese terrorismiga.

 

banner

President Jean-Claude Juncker märkis 12. septembril 2018 oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus järgmist: „Eurooplased ootavad õigusega, et nende liit neid hoiaks ja kaitseks. Seepärast teeb Euroopa Komisjon täna ettepaneku laiendada äsjaloodud Euroopa Prokuratuuri ülesandeid, et need hõlmaksid ka võitlust terrorikuritegude vastu. Meil peab olema võimalik terroriste oma liidu piires koordineeritumalt vastutusele võtta. Terroristid ei tunne riigipiire. Me ei tohiks end koostöö tegemata jätmise tõttu nendega samale pulgale seada.“

President Juncker tutvustas Euroopa Prokuratuuri ideed esimest korda oma eelmise aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus. Täna teeb Euroopa Komisjon seda arvesse võttes ettepaneku tugevdada Euroopa Prokuratuuri ja anda sellele volitused võidelda piiriülese terrorismiga.

Eelarve ja personali eest vastutav volinik Günther H. Oettinger ütles: „Euroopa kodanike kaitsmine terrorismi eest on tõelise julgeolekuliidu põhieesmärk. Euroopa Prokuratuur, millel on pädevus võidelda piiriüleste terrorikuritegude vastu, aitaks liikmesriikidel selliste kuritegude uurimist ja nendes kuritegudes süüdistuse esitamist paremini koordineerida. Tänu sellele oleks ELi terrorismivastane tegevus tulemusrikkam ja suureneks meie kodanike julgeolek.“

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová lisas: „Uus Euroopa Prokuratuur muudab täielikult ELi eelarve ja käibemaksupettusega seotud finantskuritegude vastast võitlust. Teen kõik endast sõltuva, et see saaks 2020. aasta lõpuks töövalmis, ja kutsun kõiki liikmesriike sellega ühinema. Teeme täna ettepaneku tugevdada Euroopa Prokuratuuri, nii et sellest saaks võimas terrorismivastase võitluse vahend ELis.“

Euroopa panus piirüleste terrorikuritegude vastasesse võitlusesse

Tugevam Euroopa Prokuratuur parandab terrorikuritegude vastast võitlust, täites praegu esinevad lüngad.

  • Koordineeritud uurimised. Praegu on ELi liikmesriikidel pädevus terrorikuritegusid uurida ja nendes süüdistus esitada, kuid see pädevus piirdub nende riigi piiriga. Euroopa Prokuratuur hakkaks uurimisi juhtima ja suunama liikmesriikide eri asutuste ning ELi ametite tegevust enam kui ühte liikmesriiki hõlmavate terrorikuritegude vastases võitluses.
  • Õigeaegne teabevahetus. Kuigi piiriülest koostööd on märkimisväärselt parandatud, on kriminaalasju puudutav liikmesriikide vaheline teabevahetus ja süüdistuse esitamine terrorikuritegudes praegu ikkagi mõnikord liiga aeglane. Seetõttu võib terroristidel õnnestuda aeg-ajalt süüdistustest pääseda. Tänu Euroopa Prokuratuuri integreeritud struktuurile oleks sellel ainulaadne võimalus saada ülevaade terroristide tegevusest kõikides prokuratuuris osalevates liikmesriikides. Euroopa Prokuratuuri kolleegiumi kuuluvate Euroopa prokuröride või Euroopa delegaatprokuröride kaudu oleks sel liikmesriikidest teavet lihtsam saada. Sellel oleks ka vajalikud vahendid, et koguda ja jagada teavet kõikjal liidus, sealhulgas ELi ametite Eurojusti ja Europoliga, aga ka ELi mittekuuluvate riikidega.
  • Eri liikmesriikides toimuvate uurimiste ühtsus. Praegu on oht, et rohkem kui üht liikmesriiki hõlmavate terrorismijuhtumite uurimist ei koordineerita ning see kahjustab süüdistuste esitamise võimalusi. Euroopa Prokuratuur saaks uurimisi olenemata kuriteo toimepaneku kohast keskselt juhtida ning uurimise ja süüdistuse esitamise omavahel paremini siduda. Kuna Euroopa prokurör tegutseb liidu tasandil, hoiaks see ära seotud juhtumites samaaegse süüdistuste esitamise, mis tihti kahjustab võimalusi saada terrorikuritegude vastases võitluses häid tulemusi.

Edasised sammud

Pidades silmas mais 2019 Sibius toimuvat tippkohtumist, teeb komisjon Euroopa Ülemkogule ettepaneku koos Euroopa Parlamendiga algatuse heaks tööd jätkata ja teha otsus laiendada Euroopa Prokuratuuri pädevust, nii et see hõlmaks võitlust rohkem kui üht liikmesriiki hõlmavate terrorikuritegude vastu. Pärast seda, kui Euroopa Ülemkogu on pädevuse laiendamise ühehäälselt heaks kiitnud, saab komisjon seda protsessi jätkata ja teha ettepaneku muuta Euroopa Prokuratuuri asutamist käsitlevat määrust.

Taust

Euroopa Prokuratuur on Euroopa Liidu sõltumatu prokuratuur, mille pädevuses on uurida Euroopa Liidu eelarvet kahjustavaid õigusrikkumisi, nagu pettusi, korruptsiooni või raskeid piiriüleseid käibemaksupettusi, ning esitada nende toimepanijatele süüdistusi ja nad vastutusele võtta. Euroopa Prokuratuur saab täielikult töövalmis 2020. aasta lõpuks. See algatus ei mõjuta otsust asutada Euroopa Prokuratuur praegusel kujul.

Praegu osalevad Euroopa Prokuratuuris 22 ELi liikmesriiki: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Prantsusmaa, Portugal, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome ja Tšehhi Vabariik.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 86 lõikes 4 on sätestatud võimalus laiendada Euroopa Prokuratuuri pädevust, muutes kõnealust artiklit, nii et pädevus hõlmaks enam kui üht liikmesriiki mõjutavaid raskeid kuritegusid. Selle otsuse peavad ühehäälselt vastu võtma kõik Euroopa Prokuratuuris osalevad liikmesriigid ja muud liikmesriigid pärast seda, kui Euroopa Parlament on andnud oma heakskiidu ja Euroopa Komisjoniga on konsulteeritud. Täna esitataval teatisel on lisa, milles tehakse ettepanek võtta vastu Euroopa Ülemkogu otsus muuta Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 86.

Lisateave

2018. aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus – veebisait

Komisjoni teatis – Euroopa, mis kaitseb: algatus laiendada Euroopa Prokuratuuri pädevust, nii et see hõlmaks piiriüleseid terrorikuritegusid

Teabeleht: Tugevam Euroopa Prokuratuur võitluseks terrorikuritegude vastu

Euroopa Prokuratuuri asutamist käsitlev alusakt: määrus (EL) 2017/1939

Euroopa Prokuratuuri struktuur:

graph

IP/18/5682

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar