Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Unionens tilstand 2018: En styrket Europæisk Anklagemyndighed til bekæmpelse af grænseoverskridende terrorisme

Strasbourg, den 12. september 2018

En styrket Europæisk Anklagemyndighed til bekæmpelse af grænseoverskridende terrorisme.

 

banner

Den 12. september 2018 udtalte kommissionsformand Jean-Claude Juncker i anledning af sin tale om Unionens tilstand: "Europæerne forventer med rette, at EU garanterer deres sikkerhed. Derfor foreslår Kommissionen i dag, at den nyoprettede Europæiske Anklagemyndigheds opgaver udvides til at omfatte bekæmpelsen af terrorhandlinger. Vi er nødt til at kunne retsforfølge terrorister på en mere koordineret måde i hele EU. Terrorister kender ingen grænser. Vi bør ikke ufrivilligt gøres til medskyldige, fordi vi ikke er i stand til at samarbejde."

Som opfølgning på den idé, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker første gang fremsatte i sin tale om Unionens tilstand sidste år, foreslår Europa-Kommissionen i dag at styrke Den Europæiske Anklagemyndighed ved at give den beføjelse til at bekæmpe grænseoverskridende terrorisme.

Günther H. Oettinger, kommissær med ansvar for budget og menneskelige ressourcer, udtaler: "Beskyttelsen af EU's borgere er det vigtigste formål med en ægte sikkerhedsunion. Den Europæiske Anklagemyndighed, der har beføjelse til at bekæmpe grænseoverskridende terrorhandlinger, vil give medlemsstaterne mulighed for bedre at koordinere deres arbejde, når det kommer til efterforskning og retsforfølgning i sager om sådanne forbrydelser. Dette vil gøre EU mere effektivt til at bekæmpe terrorisme og skabe øget sikkerhed for alle vores borgere."

Vĕra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, tilføjer: "Den nye Europæiske Anklagemyndighed vil, når den bliver operationel, ændre spillereglerne for så vidt angår bekæmpelse af økonomisk kriminalitet vedrørende EU-budgettet og momssvig. Jeg arbejder hårdt på at gøre den funktionsdygtig inden udgangen af 2020 og opfordrer alle medlemsstater til at tilslutte sig. I dag foreslår vi at styrke Den Europæiske Anklagemyndighed, der også vil blive et stærkt redskab til bekæmpelse af terrorisme i EU."

En EU-indsats til bedre bekæmpelse af grænseoverskridende terrortrusler

Den styrkede Europæiske Anklagemyndighed vil forbedre bekæmpelsen af terrorisme ved at udbedre eksisterende mangler:

  • Koordinerede efterforskninger: I dag har EU-medlemsstaterne kompetence til at efterforske og retsforfølge i sager om terrorhandlinger, men deres beføjelser rækker ikke ud over de nationale grænser. Den Europæiske Anklagemyndighed vil være ansvarlig for efterforskningerne og styre de forskellige medlemsstaters myndigheder og de EU-agenturer, der beskæftiger sig med terrorsager, der berører flere medlemsstater.
  • Rettidig udveksling af oplysninger: Selv om der er gjort betydelige fremskridt, og vellykket grænseoverskridende samarbejde har fundet sted, er udvekslingen mellem medlemsstaterne af oplysninger om strafferetlige sager, der vedrører efterforskning og retsforfølgning i forbindelse med terrorhandlinger, i dag stadig for langsom. Dette kan føre til, at visse terrorister undgår at blive retsforfulgt. Med sin integrerede struktur vil Den Europæiske Anklagemyndighed kunne få et enestående overblik over terroristernes aktiviteter på tværs af alle deltagende medlemsstater. Den vil have bedre adgang til oplysninger fra medlemsstaterne via de europæiske anklagere, der er en del af Den Europæiske Anklagemyndigheds kollegium, eller de europæiske delegerede anklagere. Den vil bedre kunne indsamle og dele oplysninger på tværs af hele EU, herunder med EU-agenturerne Eurojust og Europol, samt med tredjelande.
  • Sammenhæng i efterforskninger i forskellige medlemsstater: I dag er der risiko for, at terrorsager, der berører flere medlemsstater, efterforskes på en ukoordineret måde, hvilket kan hindre en vellykket retsforfølgning. Den Europæiske Anklagemyndighed vil på centralt plan styre efterforskningerne, uanset hvor de kriminelle handlinger har fundet sted, og på denne måde bedre sammenkæde efterforskning og retsforfølgning. Desuden vil den styrkede Europæiske Anklagemyndighed som en aktør på EU-plan kunne forhindre ineffektiv parallel retsforfølgning i indbyrdes forbundne sager, hvilket ofte kan vanskeliggøre en vellykket bekæmpelse af terrorhandlinger.

Næste skridt

Med henblik på topmødet i Sibiu i maj 2019 opfordrer Kommissionen Det Europæiske Råd til sammen med Europa-Parlamentet at gå videre med dette initiativ og træffe afgørelse om udvidelsen af Den Europæiske Anklagemyndigheds beføjelser til at omfatte bekæmpelse af terrorhandlinger, der berører flere medlemsstater. Når Det Europæiske Råd enstemmigt har besluttet at udvide myndighedens beføjelser, kan Kommissionen fortsætte denne proces ved at foreslå en ændring af forordningen om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed.

Baggrund

Den Europæiske Anklagemyndighed vil fungere som en uafhængig EU-anklagemyndighed med kompetence til at foretage efterforskning, retsforfølgning og domfældelse i sager om forbrydelser til skade for EU's budget, f.eks. svig, korruption og grænseoverskridende momssvig. Den Europæiske Anklagemyndighed vil være fuldt operationel inden udgangen af 2020. Dette initiativ vil ikke have indvirkning på oprettelsen af den nuværende Europæiske Anklagemyndighed.

Foreløbigt har 22 EU-medlemsstater tilsluttet sig Den Europæiske Anklagemyndighed, nemlig Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Italien, Grækenland, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland og Østrig.

I henhold til artikel 86, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) er det muligt at udvide Den Europæiske Anklagemyndigheds beføjelser ved at ændre artikel 86 i TEUF, således at dens beføjelser også omfatter grov kriminalitet, der berører flere medlemsstater. Denne afgørelse træffes med enstemmighed af alle de medlemsstater, der har tilsluttet sig Den Europæiske Anklagemyndighed, samt af de øvrige medlemsstater efter Europa-Parlamentets godkendelse og efter høring af Europa-Kommissionen. Den i dag fremlagte meddelelse ledsages af et bilag med et initiativ til den mulige vedtagelse af en afgørelse fra Det Europæiske Råd om at ændre artikel 86 i TEUF.

Yderligere oplysninger

Websted for talen om Unionens tilstand 2018

Meddelelse fra Kommissionen — Et Europa, der beskytter: et initiativ til udvidelse af Den Europæiske Anklagemyndigheds beføjelser til at omfatte bekæmpelse af grænseoverskridende terrorhandlinger

Faktablad: En styrket europæisk anklagemyndighed, der kan bekæmpe terrorhandlinger

Retsakt om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed: Forordning (EU) 2017/1939

Den Europæiske Anklagemyndigheds struktur:

graph

IP/18/5682

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar