Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Реч за състоянието на Съюза, 2018 г.: Засилване на правомощията на Европейската прокуратура с цел борба срещу трансграничния тероризъм

Страсбург, 12 септември 2018 r.

Засилване на правомощията на Европейската прокуратура с цел борба срещу трансграничния тероризъм.

 

банер

На 12 септември 2018 г. по повод на обръщението си за състоянието на Съюза председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Европейците очакват от Съюза да гарантира тяхната безопасност. Ето защо днес Комисията предлага разширяване на задачите на новосъздадената Европейска прокуратура с цел включване на борбата срещу терористичните престъпления. Трябва да сме в състояние да преследваме терористите по наказателен ред по-координирано в целия Съюз. Терористите не познават граници. Не трябва да ставаме неволни техни съучастници поради неспособността си да си сътрудничим.“

Във връзка с идеята, представена за първи път от председателя Юнкер в обръщението му за състоянието на Съюза миналата година, днес Европейската комисия предлага да се засилят функциите на Европейската прокуратура, като ѝ се дадат правомощия за борба срещу трансграничния тероризъм.

Комисарят по въпросите на бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер заяви: „Защитата на европейските граждани срещу тероризма е основната цел на един истински Съюз на сигурност. Европейска прокуратура, която разполага с компетентност за борба срещу трансграничните терористични престъпления, ще спомогне за това държавите членки да координират по-добре действията си по разследване и наказателно преследване на такива престъпления. Това ще даде по-добри резултати в усилията на ЕС за борба срещу тероризма и ще подобри сигурността на всички наши граждани.“

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова добави: „След като започне да функционира, новата Европейска прокуратура ще преобрази борбата с финансовите престъпления, свързани с бюджета на ЕС, и с измамите с ДДС. Работя усилено, за да може това да стане до края на 2020 г. и приканвам всички държави членки да се присъединят. Днес предлагаме засилване на правомощията на Европейската прокуратура, която също ще се превърне в мощен инструмент в борбата срещу тероризма в ЕС.“

Европейски отговор с цел по-успешна борба с трансграничните терористични заплахи

Европейската прокуратура със засилени правомощия ще направи борбата срещу тероризма по-успешна, като запълни съществуващите пропуски:

  • Координираност при разследванията: Понастоящем държавите — членки на ЕС, са компетентни да разследват и преследват по наказателен ред терористични престъпления, но правомощията им са ограничени в националните граници. Европейската прокуратура ще отговаря за разследването и ще ръководи органите на отделните държави членки и агенциите на ЕС, занимаващи се със случаи на тероризъм, засягащи няколко държави членки;
  • Своевременен обмен на информация: Макар че беше постигнат значителен напредък с успешни случаи на трансгранично сътрудничество, обменът на информация по наказателни дела между държавите членки относно разследването и наказателното преследване на терористични престъпления понастоящем все още е твърде бавен. Тази ситуация може да доведе до това някои терористи да не бъдат съдени. Със своята интегрирана структура Европейската прокуратура ще бъде в позицията да получава уникална обща представа за терористичните дейности на територията на всички участващи държави членки. Тя ще има по-широк достъп до информацията от държавите членки благодарение на европейските прокурори, участващи в колегията на Европейската прокуратура, или на европейските делегирани прокурори. Тя ще е в най-добра позиция да събира и споделя информация в целия Съюз, включително с агенциите на ЕС Евроюст и Европол, както и с държави извън ЕС;
  • Съгласуваност на разследванията в различните държави членки: Понастоящем съществува риск терористичните случаи, засягащи няколко държави членки, да бъдат разследвани некоординирано, което излага на риск успеха на наказателното преследване. Европейската прокуратура ще ръководи разследванията централизирано, независимо от това къде са извършени престъпленията, като след това ще осигурява по-добра свързаност между разследването и наказателното преследване. Освен това европейският прокурор със засилени правомощия, като действащо лице на равнището на Съюза, ще следи да не се извършват неефикасни паралелни наказателни преследвания по свързани дела, което често застрашава успешната борба срещу терористичните престъпления.

Следващи стъпки

С оглед на срещата на върха през май 2019 г. в Сибиу Комисията приканва Европейския съвет да подеме тази инициатива заедно с Европейския парламент и да реши да разшири правомощията на Европейската прокуратура, като включи в тях терористичните престъпления, засягащи няколко държави членки. След като Европейският съвет единодушно реши да разшири нейната компетентност, Комисията може да продължи процеса, като предложи изменение на Регламента за създаване на Европейска прокуратура.

Контекст

Европейската прокуратура ще бъде независима прокурорска служба на Европейския съюз с компетентност да разследва и преследва по наказателен ред престъпленията против бюджета на ЕС, като например измами, корупция или тежки трансгранични измами с ДДС, и да предава на съд извършителите на такива престъпления. Европейската прокуратура ще започне да функционира пълноценно до края на 2020 г. Тази инициатива няма да се отрази на създаването на настоящата Европейска прокуратура.

Понастоящем в Европейската прокуратура участват 22 държави — членки на ЕС: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Франция, Финландия, Хърватия и Чешката република.

В член 86, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда възможност за разширяване на правомощията, предоставени на Европейската прокуратура, чрез изменение на член 86 от ДФЕС с цел разширяване на правомощията ѝ, така че да обхванат тежките престъпления, засягащи няколко държави членки. Това решение следва да бъде взето с единодушие от всички държави членки, които участват в Европейската прокуратура, както и от другите, след одобрение от Европейския парламент и след консултация с Европейската комисия. Днешното съобщение е придружено от приложение с инициатива за евентуално приемане на решение на Европейския съвет за изменение на член 86 от ДФЕС.

За повече информация

Уебсайт за речта за състоянието на Съюза от 2018 г.

Съобщение на Комисията — Европа, която закриля: инициатива за разширяване на компетентността на Европейската прокуратура с цел включване в нея на борбата срещу трансграничните терористични престъпления

Информационна листовка: Европейска прокуратура със засилени правомощия за по-успешна борба срещу тероризма

Акт за създаването на Европейската прокуратура: Регламент 2017/1939

Структура на Европейската прокуратура:

graph

IP/18/5682

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar