Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tillståndet i unionen 2018: Europeiska kommissionen föreslår åtgärder som ska säkra fria och rättvisa val till Europaparlamentet

Strasbourg den 12 september 2018

Europeiska kommissionen föreslår åtgärder som ska säkra fria och rättvisa val till Europaparlamentet.

banner

I sitt tal om tillståndet i unionen den 12 september 2018 sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker följande: – Vi måste skydda vår fria och rättvisa val. Detta är orsaken till att kommissionen nu föreslår nya regler för att bättre skydda våra demokratiska processer från manipulation av främmande makt eller privata intressen.

Nästa års val till Europaparlamentet ska kunna genomföras på ett fritt, rättvist och säkert sätt. Därför aviserade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt årliga tal om tillståndet i unionen ett antal konkreta åtgärder, bl.a. större insyn i politisk annonsering på nätet och möjligheten att besluta om sanktioner vid olaglig användning av personuppgifter i syfte att uppsåtligt påverka resultatet av valen till Europaparlamentet. Syftet med kommissionens förslag är att motverka möjliga hot mot val och därigenom stärka motståndskraften i EU:s demokratiska system.

Flera skandaler den senaste tiden har visat att medborgare riskerar att bli måltavlor för desinformationskampanjer på nätet vars syfte är att misskreditera valen och ifrågasätta deras legitimitet. Människors personuppgifter tros också ha missbrukats på olagligt sätt. Angrepp mot röstningsinfrastruktur och informationssystem är dessutom hybridhot som måste motverkas. Inför nästa års val är det därför viktigt att stärka EU:s demokratiska motståndskraft och se till att regelverket för aktiviteter i världen utanför internet, som skapats för att öka insynen och skydda valprocessen från utländsk inblandning, även gäller på internet.

Förste vice ordförande Frans Timmermans gjorde följande uttalande: – Tillsammans med rättsstatlighet och grundläggande rättigheter är demokrati en del av ””vilka vi är”, och den definierar vår union. Vi får inte vara naiva: det finns de som vill störa EU-valet och de har sofistikerade verktyg. Det är därför vi alla gemensamt snabbt måste förstärka vår demokratiska motståndskraft. Dagens valpaket är ett viktigt bidrag till detta arbete.

Kommissionär Věra Jourová, som ansvarar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet, kompletterade med följande: – Vi måste dra lärdom av de senaste valen och folkomröstningarna. Vi vill minimera riskerna i kommande val bl.a. när det gäller politisk annonsering utan insyn och missbruk av personuppgifter, särskilt av utländska aktörer. Jag vill att européerna ska kunna fatta fria beslut när de röstar. För att nå detta mål måste dagens anarki vad gäller valregler på nätet upphöra.

De åtgärder som kommissionen lägger fram i dag består av:

  • En rekommendation om nätverk för valsamarbete, insyn på nätet, skydd mot cyberincidenter och bekämpning av desinformationskampanjer: Medlemsländerna uppmanas att inrätta ett nätverk för samarbete mellan nationella myndigheter, t.ex. av valmyndigheter, myndigheter som ansvarar för cybersäkerhet och för uppgiftsskydd samt brottsbekämpande myndigheter – och att utse en kontaktpunkt för det europeiska valsamarbetsnätverket. På så sätt kan myndigheterna snabbt upptäcka potentiella hot, utbyta information och se till att insatserna blir snabba och väl samordnade.
  • Kommissionen rekommenderar också ökad insyn kring politisk annonsering på nätet och målinriktade kampanjer. Europeiska och nationella politiska partier, stiftelser och kampanjorganisationer bör lämna information om sina utgifter för annonseringskampanjer på nätet, genom att redovisa vilket parti eller vilken politiska stödgrupp som står bakom deras politiska annonser på nätet och genom att informera om vilka kriterier som använts för att rikta in sig på vissa mottagare vid spridningen av information till medborgare. Om dessa principer inte följs, bör medlemsstaterna besluta om nationella sanktioner.
  • Nationella myndigheter, partier och medier bör också skydda sina nät- och informationssystem från cybersäkerhetshot, på basis av de riktlinjer som nationella myndigheter utarbetat i samarbetsgruppen för nätverks- och informationssystem tillsammans med EU:s cybersäkerhetsbyrå och kommissionen.
  • Vägledning om tillämpningen av EU:s dataskyddslagstiftning. Vägledningen ska hjälpa nationella myndigheter och europeiska och nationella politiska partier att i samband med val följa de skyldigheter som finns i EU:s dataskyddslagstiftning. EU:s allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft i maj 2018 och omfattar även alla europeiska och nationella politiska partier och andra aktörer, t.ex. datamäklare och plattformar för sociala medier. Mot bakgrund av uppmärksamheten kring Cambridge Analytica, och mer allmänt, med tanke på de ökade effekterna av målinriktade budskap på mikronivå till väljare med ledning av deras personuppgifter vill kommissionen påminna om vilka skyldigheter vad gäller dataskydd som alla aktörer i valet till Europaparlamentet har.
  • En lagstiftningsändring för att skärpa reglerna om finansiering av europeiska politiska partier. Ändringen av 2014 års förordning om finansiering av partier gör det möjligt att besluta om ekonomiska sanktioner vid överträdelser av dataskyddsreglerna som syftar till att påverka resultatet av valen till Europaparlamentet. Sanktionerna skulle utgöra upp till 5 % av årsbudgeten för det aktuella europeiska politiska partiet eller stiftelsen. Sanktionerna ska verkställas av myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Dessutom ska de som fällts för överträdelser inte kunna ansöka om finansiering från EU:s allmänna budget under det år de blivit bötfällda.
  • En förordning för att sammanföra resurser och expertis vad gäller cybersäkerhetsteknik. För att hålla jämna steg med ständigt nya cyberhot föreslår kommissionen ett nytt nätverk av kompetenscentrum för cybersäkerhet för att bättre målinrikta och samordna finansieringen av samarbete, forskning och innovation som gäller cybersäkerhet. Det nya kompetenscentrumet ska förvalta bidragen till cybersäkerhet från EU:s budget och underlätta gemensamma investeringar från EU, medlemsstaterna och branschen för att stärka EU:s cybersäkerhetssektor och se till att vårt försvar håller högsta tekniska nivå.

De insatser som föreslås i dag ska vara ett komplement till andra bestämmelser som kommissionen infört, t.ex. EU:s nya dataskyddsregler, de många olika åtgärderna för ett starkt cyberförsvar i EU som just nu förhandlas mellan Europaparlamentet och rådet samt det pågående arbetet med att hantera vilseledande information på nätet.

Bakgrund

Valet till Europaparlamentet i maj 2019 kommer att äga rum i en väldigt annorlunda politisk och lagstiftningsmässig miljö jämfört med 2014. Alla aktörer som deltar i valet, särskilt medlemsländernas myndigheter och politiska partier måste ta ett särskilt ansvar för att skydda den demokratiska processen från utländsk inblandning och olaglig manipulering.

Den allmänna dataskyddsförordningen är direkt tillämplig sedan den 25 maj 2018, vilket ger EU de verktyg som behövs för att hantera fall av olaglig användning av personuppgifter också i samband med val.

Europaparlamentet och rådet har enats om att ändra lagen om val till Europaparlamentet och öka öppenheten vid val till Europaparlamentet. Genom förordningen om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser, som ändrades den 3 maj 2018, ökar de europeiska politiska partiernas och europeiska politiska stiftelsers synlighet, erkännande, effektivitet, öppenhet och ansvarighet.

Kommissionen utfärdade även en rekommendation i februari 2018 om viktiga åtgärder som ytterligare effektiviserar genomförandet av valet 2019.

Valrörelserna har visat sig vara ett särskilt strategiskt och känsligt mål för hybridhot. I sitt gemensamma meddelande från juni 2018 om att öka motståndskraften och stärka kapaciteten att hantera hybridhot har kommissionen och den höga representanten kartlagt områden där ytterligare åtgärder måste vidtas.

För att ge EU-länderna de verktyg de behöver för att hantera cyberattacker föreslog EU-kommissionen i september 2017 en rad åtgärder för att bygga upp en stark cybersäkerhet inom EU. Bland åtgärderna kan nämnas ett förslag för att stärka EU:s cybersäkerhetsbyrå och ett nytt europeiskt certifieringssystem som ska garantera att produkter och tjänster i den digitala världen är säkra att använda.

Kommissionen har också föreslagit en europeisk strategi för att bekämpa desinformation på nätet i ett meddelande av den 26 april 2018. Här ingår en självreglerande uppförandekod för onlineplattformar och annonsbranschen som ett viktigt steg för att kampanjen på nätet inför valet till Europaparlamentet ska bli öppen, rättvis och tillförlitlig. Onlineplattformarna och annonsbranschen förväntas tillsammans med medier, den akademiska världen och företrädare för faktagranskare enas om en uppförandekod om desinformation de kommande veckorna och börja tillämpa den.

Läs mer

Webbplats om tillståndet i unionen 2018

Faktablad: Att säkerställa fria och rättvisa val till Europaparlamentet

Kommissionens meddelande om att säkerställa fria och rättvisa val till Europaparlamentet

Kommissionens rekommendation om nätverk för valsamarbete, insyn på nätet, skydd mot cyberincidenter och bekämpning av desinformationskampanjer i samband med val till Europaparlamentet

Kommissionens riktlinjer om tillämpning av EU:s dataskyddslagstiftning i samband med val

Faktablad: Skydd av EU-medborgarnas personuppgifter i samband med val

Förslag till ändring av förordningen om finansiering av europeiska politiska partier

Faktablad: Ett starkt cyberförsvar i EU

Kommissionens förslag till förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum

IP/18/5681

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar