Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Stanje v Uniji 2018: Evropska komisija predlaga ukrepe za zagotavljanje svobodnih in poštenih evropskih volitev

Strasbourg, 12. septembra 2018

Evropska komisija predlaga ukrepe za zagotavljanje svobodnih in poštenih evropskih volitev.

pasica

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v svojem govoru o stanju v Uniji 12. septembra dejal: „Prav tako moramo ukrepati, da bi zaščitili svobodne in poštene evropske volitve. Zato Komisija danes predlaga tudi nova pravila za zaščito naših demokratičnih procesov pred manipulacijo s strani tretjih držav ali celo zaradi zasebnih interesov.

Predsednik Jean-Claude Juncker je v svojem govoru o stanju v Uniji napovedal sklop konkretnih ukrepov, ki bodo v pomoč pri zagotavljanju, da bodo volitve v Evropski parlament naslednje leto organizirane svobodno, pošteno in varno, vključno z večjo preglednostjo spletnih političnih oglasov in možnostjo nalaganja sankcij za nezakonito uporabo osebnih podatkov z namenom vplivanja na rezultate evropskih volitev. Cilj današnjih predlogov Komisije je obravnavati morebitne grožnje za volitve in s tem okrepiti odpornost demokratičnih sistemov Unije.

Nedavni primeri so pokazali, da tveganje za državljane predstavljajo množične spletne dezinformacijske kampanje, katerih cilj je zmanjšati zaupanje v volitve in jim odvzeti legitimnost. Osebni podatki ljudi naj bi bili prav tako nezakonito zlorabljeni. Poleg tega gre pri napadih na volilno infrastrukturo in informacijske sisteme kampanj za hibridne grožnje, ki jih je treba obravnavati. Pred evropskimi volitvami naslednje leto je zato bistvenega pomena okrepiti demokratično odpornost Evrope in zagotoviti, da se pravila zunaj spleta, vzpostavljena za preglednost in zaščito volilnega procesa pred tujim vmešavanjem, uporabljajo tudi na spletu.

Prvi podpredsednik Komisije Frans Timmermans je dejal: „Demokracija je skupaj s pravno državo in temeljnimi pravicami del „tega, kdo smo“ in opredeljuje našo Unijo. Ne smemo biti naivni: nekateri želijo motiti evropske volitve, njihova orodja pa so izpopolnjena. Zato moramo delovati skupaj, da bi okrepili našo demokratično odpornost. Današnji volilni sveženj je velik prispevek k tem prizadevanjem.“

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dodala: „Učiti se moramo na izkušnjah, pridobljenih na nedavnih volitvah in referendumih. Zmanjšati moramo tveganje na prihodnjih volitvah, in sicer od nepreglednega političnega oglaševanja do zlorabe osebnih podatkov ljudi, zlasti s strani tujih subjektov. Želim si, da bi se Evropejci lahko svobodno odločili, komu bodo dali svoj glas. Da bi se to zagotovilo, je treba spletno anarhijo na področju volilnih pravil končati.“

Sklop ukrepov, ki jih je danes predstavila Evropska komisija, obsega:

  • Priporočilo o mrežah za volilno sodelovanje, spletni preglednosti, zaščiti pred kibernetskimi incidenti in boju proti dezinformacijskim kampanjam: Države članice se spodbuja, da vzpostavijo nacionalno mrežo za volilno sodelovanje organov, pristojnih za volitve, kibernetsko varnost, varstvo podatkov, ter organov kazenskega pregona, in imenujejo kontaktno točko za sodelovanje v mreži za volilno sodelovanje na evropski ravni. To bo organom omogočilo hitro odkrivanje morebitnih groženj, izmenjavo informacij ter zagotovilo hiter in dobro usklajen odziv.
  • Komisija priporoča tudi večjo preglednost spletnih političnih oglasov in ciljnih skupin. Evropske in nacionalne politične stranke, fundacije in organizacije kampanj bi morale dati na voljo informacije o njihovih izdatkih za spletne oglaševalske kampanje, tako da bi razkrile, katera stranka ali politična podporna skupina podpira spletno politično oglaševanje, ter objavile informacije o merilih za ciljno usmerjanje, ki se uporabljajo za razširjanje informacij državljanom. Države članice bi morale v primeru nespoštovanja teh načel uporabiti nacionalne sankcije.
  • Nacionalni organi, politične stranke in mediji bi morali sprejeti tudi ukrepe za zaščito svojih omrežij in informacijskih sistemov pred kibernetskimi grožnjami. To bi morali storiti na podlagi smernic, ki so jih razvili nacionalni organi v okviru skupine za sodelovanje omrežnih in informacijskih sistemov (NIS) z Agencijo EU za kibernetsko varnost in Evropsko komisijo:
  • Smernice o uporabi zakonodaje EU o varstvu podatkov. Smernice bodo nacionalnim organom ter evropskim in nacionalnim političnim strankam pomagale, da v volilnem kontekstu spoštujejo obveznosti glede varstva podatkov na podlagi prava EU. Splošna uredba EU o varstvu podatkov se uporablja od maja 2018 in zajema tudi vse evropske in nacionalne politične stranke ter druge akterje v volilnem okviru, kot so posredniki podatkov in platforme družbenih medijev. Komisija v zvezi s primerom Cambridge Analytica in splošneje glede na vse večji učinek izjemno natančnega ciljnega usmerjanja (micro-targeting) na volivce na podlagi njihovih osebnih podatkov opozarja na obveznosti glede varstva podatkov za vse udeležence na evropskih volitvah.
  • Zakonodajne spremembe za poostritev pravil o financiranju evropskih političnih strank. Ciljno usmerjena sprememba uredbe o financiranju strank iz leta 2014 bo omogočila, da se za kršitve pravil o varstvu podatkov z namenom vplivanja na rezultate evropskih volitev naložijo finančne sankcije. Sankcije bi znašale 5 % letnega proračuna zadevne evropske politične stranke ali fundacije. Za izvrševanje teh sankcij bo skrbel Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije. Kršitelji poleg tega v letu, v katerem so bili sankcionirani, ne bi mogli zaprositi za financiranje iz splošnega proračuna Evropske unije.
  • Uredbo o združevanju virov in strokovnega znanja na področju kibernetskovarnostne tehnologije. Da bi šla v korak z vedno novimi kibernetskimi grožnjami, Komisija predlaga vzpostavitev mreže strokovnih centrov za kibernetsko varnost, da bi se bolje usmerila in uskladila razpoložljiva sredstva za sodelovanje, raziskave in inovacije na področju kibernetske varnosti. Novi Evropski strokovni center za kibernetsko varnost bo upravljal finančno podporo EU za kibernetsko varnost ter spodbujal skupne naložbe Unije, držav članic in industrije za okrepitev industrije kibernetske varnosti v EU in zagotavljanje, da so naši obrambni sistemi najsodobnejši.

Danes predlagani ukrepi dopolnjujejo druge ukrepe, ki jih izvaja Komisija, kot so začetek uporabe novih pravil EU o varstvu podatkov, obsežen sklop ukrepov za vzpostavitev močne kibernetske varnosti v EU, o katerih se trenutno pogajata Evropski parlament in Svet, ter tekoča prizadevanja za boj proti dezinformacijam na spletu.

Ozadje

Volitve v Evropski parlament maja 2019 bodo potekale v zelo drugačnem političnem in pravnem okolju kot leta 2014. Vsi vključeni akterji, zlasti organi držav članic in politične stranke, morajo prevzeti posebno odgovornost za zaščito demokratičnega procesa pred tujimi motnjami in nezakonito manipulacijo.

Splošna uredba o varstvu podatkov se neposredno uporablja od 25. maja 2018, pri čemer Evropski uniji zagotavlja orodja za obravnavanje primerov nezakonite uporabe osebnih podatkov, tudi v volilnem kontekstu.

Parlament in Svet sta se dogovorila o spremembi akta o volitvah v Evropski parlament, ki določa večjo preglednost volitev poslancev Evropskega parlamenta. Uredba o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, ki je bila spremenjena 3. maja 2018, povečuje prepoznavnost, priznavanje, učinkovitost, preglednost in odgovornost evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij.

Evropska komisija je februarja 2018 izdala tudi priporočilo, v katerem so poudarjeni ključni ukrepi za nadaljnje izboljšanje učinkovitega izvajanja volitev leta 2019.

Obdobja volitev so se izkazala za posebej strateški in občutljivi cilj hibridnih groženj. V ta namen sta Evropska komisija in visoka predstavnica v okviru skupnega sporočila iz junija 2018 opredelila področja, na katerih je treba sprejeti dodatne ukrepe za krepitev odpornosti in boljše preprečevanje hibridnih groženj.

Da bi imela Evropa na voljo prava orodja, s katerimi bi se lahko branila pred kibernetskimi napadi, je Komisija septembra 2017 predlagala vrsto ukrepov za trdno kibernetsko varnost v EU. To je vključevalo predlog za okrepitev Agencije EU za kibernetsko varnost in novo evropsko certifikacijsko shemo, ki bo zagotovila, da bodo izdelki in storitve v digitalnem svetu varni za uporabo.

Komisija je 26. aprila 2018 objavila tudi sporočilo „Boj proti dezinformacijam na spletu: evropski pristop“. To vključuje samoregulativni kodeks ravnanja za spletne platforme in oglaševalni sektor kot bistven korak k zagotavljanju pregledne, pravične in zaupanja vredne spletne kampanje pred evropskimi volitvami. Pričakuje se, da se bodo spletne platforme in oglaševalni sektor v naslednjih tednih dogovorili z mediji, akademiki in preverjevalci dejstev o kodeksu ravnanja glede dezinformacij in ga začeli uporabljati.

Več informacij

Spletno mesto o stanju v Uniji 2018

Informativni pregled: Zagotavljanje svobodnih in poštenih evropskih volitev

Sporočilo Komisije o zagotavljanju svobodnih in poštenih evropskih volitev

Priporočilo Komisije o mrežah za volilno sodelovanje, spletni preglednosti, zaščiti pred kibernetskimi incidenti in boju proti dezinformacijskim kampanjam v okviru volitev v Evropski parlament.

Smernice Komisije o uporabi prava Unije o varstvu podatkov v volilnem kontekstu

Informativni pregled: Varstvo osebnih podatkov evropskih državljanov med volitvami

Predlog za spremembo Uredbe o financiranju evropskih političnih strank

Informativni pregled: Okrepitev kibernetske varnosti v Evropi

Predlog uredbe Komisije o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov

IP/18/5681

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar