Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Stāvoklis Savienībā 2018. gadā: Eiropas Komisija ierosina pasākumus brīvu un taisnīgu Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai

Strasbūrā, 2018. gada 12. septembrī

Eiropas Komisija ierosina pasākumus brīvu un taisnīgu Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai.

banner

2018. gada 12. septembrī runā par stāvokli Savienībā priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: “Mums ir jāaizsargā brīvas un taisnīgas vēlēšanas. Tāpēc Komisija šodien ierosina jaunus noteikumus, kuru mērķis ir labāk aizsargāt mūsu demokrātiskos procesus pret trešo valstu manipulācijām vai privātām interesēm.”

Lai palīdzētu nodrošināt nākamā gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu brīvu, taisnīgu un drošu norisi, priekšsēdētājs Žans Klods Junkers runā par stāvokli Savienībā paziņoja par konkrētu pasākumu kopumu, kas ietver politisko reklāmu lielāku pārredzamību tiešsaistē un iespēju piemērot sankcijas par personas datu nelikumīgu izmantošanu, kuras nolūks ir apzināti ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus. Šodienas Komisijas priekšlikumu mērķis ir novērst iespējamos vēlēšanu apdraudējumus un tādējādi stiprināt Savienības demokrātisko sistēmu izturētspēju.

Nesenie gadījumi liecina par risku, ka pret iedzīvotājiem var tikt mērķtiecīgi vērstas masveida tiešsaistes dezinformācijas kampaņas nolūkā diskreditēt un deleģitimizēt vēlēšanas. Tiek uzskatīts, ka arī cilvēku personas dati ir tikuši ļaunprātīgi, nelikumīgi izmantoti. Turklāt uzbrukumi vēlēšanu infrastruktūrai un kampaņas informācijas sistēmām ir hibrīddraudi, kas jānovērš. Tāpēc pirms nākamā gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām ir svarīgi stiprināt Eiropas demokrātisko noturību un nodrošināt, ka bezsaistes noteikumi, kas paredzēti, lai palielinātu pārredzamību un aizsargātu vēlēšanu procesu no ārvalstu iejaukšanās, tiek piemēroti arī tiešsaistē.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: “Kopā ar tiesiskumu un pamattiesībām demokrātija ir daļa no tā, “kas mēs esam”, un nosaka, kāda ir mūsu Savienība”. Mums jāsaglabā reālais skatījums: ir cilvēki, kas vēlas traucēt Eiropas Parlamenta vēlēšanas, un to līdzekļi ir sarežģīti. Tāpēc mums visiem steidzami jāsadarbojas, lai stiprinātu mūsu demokrātisko noturību. Šodienas vēlēšanu pasākumu kopums ir nozīmīgs ieguldījums šajā darbā.”

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jurova norādīja: “Mums jāgūst mācība no nesenajām vēlēšanām un referendumiem. Mēs vēlamies mazināt risku nākamajās vēlēšanās — sākot ar nepārredzamu politisku reklāmu un beidzot ar personas datu ļaunprātīgu izmantošanu, īpaši no ārvalstu dalībnieku puses. Es vēlos, lai Eiropas iedzīvotāji, nododot savu balsi vēlēšanās, varētu brīvi pieņemt lēmumu. Lai to panāktu, ir jāizbeidz tiešsaistē valdošā anarhija saistībā ar vēlēšanu noteikumiem.”

Pasākumu kopumu, ar ko šodien iepazīstina Eiropas Komisija, veido:

  • ieteikums par vēlēšanu sadarbības tīkliem, tiešsaistes pārredzamību, aizsardzību pret kiberdrošības incidentiem un cīņu pret dezinformācijas kampaņām. Dalībvalstis tiek aicinātas izveidot attiecīgo iestāžu, piemēram, vēlēšanu, kiberdrošības, datu aizsardzības un tiesībaizsardzības iestāžu, nacionālo sadarbības tīklu vēlēšanu jomā un norīkot kontaktpunktu, kas piedalītos Eiropas līmeņa vēlēšanu sadarbības tīklā. Tas ļaus iestādēm ātri atklāt iespējamos draudus, apmainīties ar informāciju un nodrošināt ātru un labi koordinētu rīcību;
  • Komisija arī iesaka nodrošināt politisko reklāmu un to mērķtiecīgas izplatīšanas lielāku pārredzamību tiešsaistē. Eiropas un valstu politiskajām partijām, fondiem un kampaņu organizācijām būtu jādara pieejama informācija par saviem izdevumiem tiešsaistes reklāmas kampaņās, atklājot, kura partija vai politiskā atbalsta grupa stāv aiz tiešsaistes politiskās reklāmas, kā arī publicējot informāciju par mērķtiecīgas izplatīšanas kritērijiem, kas izmantoti, lai izplatītu informāciju iedzīvotājiem. Ja šie principi netiek ievēroti, dalībvalstīm būtu jāpiemēro valsts sankcijas;
  • pamatojoties uz norādījumiem, ko kopā ar ES Kiberdrošības aģentūru un Eiropas Komisiju valstu iestādes izstrādājušas Tīkla un informācijas sistēmu (TID) sadarbības grupā, valsts iestādēm, politiskajām partijām un plašsaziņas līdzekļiem būtu arī jāveic pasākumi savu tīklu un informācijas sistēmu aizsardzībai pret kiberdrošības apdraudējumiem;
  • norādījumi par ES datu aizsardzības tiesību aktu piemērošanu. Šie norādījumi palīdzēs valstu iestādēm un Eiropas un valstu politiskajām partijām vēlēšanu kontekstā piemērot datu aizsardzības pienākumus saskaņā ar ES tiesību aktiem. ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu piemēro kopš 2018. gada maija, un tā attiecas arī uz visām Eiropas un valstu politiskajām partijām un citām ar vēlēšanām saistītām pusēm, piemēram, datu mākleriem un sociālo plašsaziņas līdzekļu platformām. Ņemot vērā “Cambridge Analytica” lietu un kopumā pieaugošo ietekmi, ko rada vēlētāju mērķtiecīga uzrunāšana, izmantojot to personas datus, Komisija visiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu dalībniekiem atgādina par datu aizsardzības pienākumiem;
  • leģislatīvs grozījums, kas paredz stingrākus Eiropas politisko partiju finansēšanas noteikumus. Mērķtiecīgas izmaiņas 2014. gada regulā par partiju finansēšanu ļaus noteikt finansiālas sankcijas par datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem, kas izdarīti nolūkā apzināti ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus. Sankciju apmērs sasniegs 5 % no attiecīgās Eiropas politiskās partijas vai fonda gada budžeta. Šīs sankcijas īstenos Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde. Turklāt tie, kuri izdarījuši pārkāpumu, nevarēs pieteikties finansējumam no Eiropas Savienības vispārējā budžeta tajā gadā, kurā piemērotas sankcijas;
  • regula, kas apvienos resursus un lietpratību kiberdrošības tehnoloģiju jomā. Lai pastāvīgi pretotos aizvien pieaugošajiem kiberdraudiem, Komisija ierosina izveidot kiberdrošības kompetenču centru tīklu, lai mērķtiecīgāk novirzītu un koordinētu kiberdrošības sadarbībai, pētniecībai un inovācijai pieejamo finansējumu. Jauns Eiropas Kiberdrošības kompetenču centrs pārvaldīs no ES budžeta paredzēto ar kiberdrošību saistīto finansiālo atbalstu un sekmēs Savienības, dalībvalstu un nozares kopīgo ieguldījumu, lai veicinātu ES kiberdrošības nozares uzplaukumu un nodrošinātu modernākās aizsardzības sistēmas.

Šodien ierosinātās darbības papildina citus Komisijas veiktos pasākumus, piemēram, jauno ES datu aizsardzības noteikumu piemērošanu, plašu pasākumu kopumu spēcīgas kiberdrošības veidošanai Eiropas Savienībā, ko patlaban apspriež Eiropas Parlaments un Padome, kā arī pašreizējos pasākumus dezinformāciju apkarošanai tiešsaistē.

Konteksts

Salīdzinot ar 2014. gadu, Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019. gada maijā notiks ļoti atšķirīgā politiskajā un tiesiskajā vidē. Visām vēlēšanās iesaistītajām pusēm, jo īpaši dalībvalstu iestādēm un politiskajām partijām, ir jāuzņemas īpaša atbildība, lai aizsargātu demokrātisko procesu no ārvalstu iejaukšanās un nelikumīgas manipulācijas.

Vispārējā datu aizsardzības regula ir tieši piemērojama kopš 2018. gada 25. maija, un tā ir Eiropas Savienības rīks, kas arī vēlēšanu kontekstā palīdzēs novērst personas datu nelikumīgas izmantošanas gadījumus.

Parlaments un Padome ir vienojušies grozīt tiesību aktu, ar ko reglamentē Eiropas Parlamenta vēlēšanas, paredzot lielāku pārredzamību Eiropas Parlamenta deputātu vēlēšanās. 2018. gada 3. maijā grozītā regula par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu palielina Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu redzamību, atzīšanu, efektivitāti, pārredzamību un pārskatatbildību.

Turklāt 2018. gada februārī Eiropas Komisija nāca klajā ar ieteikumu, kurā uzsvērti galvenie pasākumi, kas veicami, lai vēl vairāk uzlabotu 2019. gada vēlēšanu efektīvu norisi.

Ir pierādījies, ka vēlēšanas ir īpaši stratēģisks un sensitīvs hibrīddraudu mērķis. Tādēļ 2018. gada jūnija kopīgajā paziņojumā par noturības un spēju palielināšanu cīņā ar hidrīddraudiem Eiropas Komisija un Augstā pārstāve noteica jomas, kurās ir jāveic papildu pasākumi.

Lai Eiropai sagādātu piemērotus rīkus pret kiberuzbrukumiem, Eiropas Komisija 2017. gada septembrī ierosināja plašu pasākumu klāstu spēcīgas kiberdrošības veidošanai Eiropas Savienībā. To vidū bija priekšlikums par pastiprinātu ES Kiberdrošības aģentūru, kā arī par jaunu Eiropas sertifikācijas shēmu, kura nodrošinātu, ka digitālajā pasaulē ir lietošanai droši produkti un pakalpojumi.

Komisija 2018. gada 26. aprīļa paziņojumā ir arī izvirzījusi Eiropas pieeju, lai vērstos pret dezinformāciju tiešsaistē. Tā ietver pašregulācijas prakses kodeksu tiešsaistes platformām un reklāmas nozarei, kas ir būtisks solis, lai pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām nodrošinātu pārredzamu, taisnīgu un uzticamu tiešsaistes kampaņu. Sagaidāms, ka tuvākajā laikā tiešsaistes platformas un reklāmas nozare vienosies ar plašsaziņas līdzekļu, akadēmisko aprindu un faktu pārbaudītāju pārstāvjiem par rīcības kodeksu dezinformācijas jomā un sāks to piemērot.

Papildu informācija

Tīmekļa vietne par stāvokli Savienībā 2018. gadā

Faktu lapa: Brīvu un taisnīgu Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšana

Komisijas paziņojums par brīvu un taisnīgu Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanu

Komisijas ieteikums par vēlēšanu sadarbības tīkliem, tiešsaistes pārredzamību, aizsardzību pret kiberdrošības incidentiem un cīņu pret dezinformācijas kampaņām saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Komisijas norādījumi par Savienības tiesību aktu piemērošanu vēlēšanu kontekstā

Faktu lapa: Eiropas iedzīvotāju personas datu aizsardzība vēlēšanās

Priekšlikums grozīt regulu par Eiropas politisko partiju finansēšanu

Faktu lapa: Veidojot Eiropas Savienībai stipru kiberdrošību

Komisijas priekšlikums regulai, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu

IP/18/5681

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar