Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Unionin tila 2018: komissio haluaa turvata vapaat ja oikeudenmukaiset EU-vaalit

Strasbourg 12. syyskuuta 2018

Komissio ehdottaa toimenpiteitä vapaiden ja oikeudenmukaisten EU-vaalien turvaamiseksi.

banner

Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi 12. syyskuuta 2018 pitämässään puheessa unionin tilasta, että meidän on suojeltava vapaita ja oikeudenmukaisia vaalejamme. ”Siksi komissio ehdottaa tänään uusia sääntöjä, joilla demokraattisia prosessejamme suojellaan paremmin kolmansien maiden tai yksityisten tahojen harjoittamalta manipuloinnilta,” jatkaa Juncker.

Jotta olisi helpompi varmistaa, että Euroopan parlamentin vaalit ovat vapaat, oikeudenmukaiset ja turvalliset, puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitteli puheessaan unionin tilasta konkreettisia toimenpiteitä. Niitä ovat muun muassa poliittisen verkkomainonnan läpinäkyvyyden lisääminen ja mahdollisuus määrätä seuraamuksia, jos henkilötietoja käytetään väärin tarkoituksena vaikuttaa EU-vaalien tulokseen. Komission tänään esittämien ehdotusten tavoitteena on puuttua vaaleihin mahdollisesti kohdistuviin uhkiin ja siten vahvistaa unionin demokraattisten järjestelmien kestävyyttä.

Viimeaikaiset tapaukset ovat osoittaneet, että kansalaiset ovat joutuneet verkossa sellaisten disinformaatiokampanjoiden kohteeksi, joilla on pyritty murentamaan luottamusta vaaleihin ja heikentämään niiden oikeutusta. Epäillään myös, että henkilötietoja on käytetty väärin. Lisäksi vaali-infrastruktuureihin ja kampanjoiden tietojärjestelmiin tehdyt hyökkäykset ovat hybridiuhkia, joihin on puututtava. Sen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää vahvistaa – ennen ensi vuoden EU-vaaleja – demokratian kestävyyttä Euroopassa ja varmistaa, että sääntöjä, jotka on luotu läpinäkyvyyden varmistamiseksi ja vaaliprosessin suojaamiseksi ulkopuoliselta vaikuttamiselta, sovelletaan myös verkossa.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien ohella demokratia on osa meitä ja määrittää unioniamme. ”Emme saa olla sinisilmäisiä. On tahoja, jotka haluavat häiritä EU-vaaleja, ja heillä on käytössään kehittyneet välineet. Sen vuoksi meidän kaikkien on kiireesti yhdessä vahvistettava demokratian kestävyyttä. Tänään esitetty vaalipaketti on osa tätä työtä,” toteaa Timmermans.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová puolestaan korostaa, että meidän on otettava oppia viimeaikaisista vaaleista ja kansanäänestyksistä. ”Haluamme minimoida tuleviin vaaleihin liittyvät, varsinkin ulkopuolisten toimijoiden aiheuttamat, riskit poliittisen verkkomainonnan peittelystä henkilötietojen väärinkäyttöön. Haluan, että eurooppalaiset voivat vapaasti päättää, ketä äänestävät. Sen vuoksi internetissä vaalisääntöjen suhteen vallitseva sekasorto on saatava loppumaan,” vaatii Jourová.

Komission tänään esittämät toimenpiteet ovat seuraavat:

  • Suositus vaaliyhteistyöverkostoista, läpinäkyvyydestä verkossa, suojautumisesta kyberturvallisuuden häiriötilanteilta sekä disinformaatiokampanjoiden torjumisesta. Jäsenvaltioita kehotetaan perustamaan vaaliyhteistyöverkosto, joka koostuu kansallisista vaali- ja lainvalvontaviranomaisista sekä kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta vastaavista viranomaisista, sekä nimittämään yhteyspiste, joka osallistuu Euroopan tason vaaliyhteistyöverkoston toimintaan. Näin ne pystyvät nopeasti havaitsemaan mahdolliset uhkat, vaihtamaan tietoja ja puuttumaan ongelmiin ripeästi ja koordinoidusti.
  • Komissio suosittaa myös poliittisen verkkomainonnan ja sen kohdentamisen läpinäkyvyyden lisäämistä. Euroopan tason ja kansallisten poliittisten puolueiden, säätiöiden ja kampanjaorganisaatioiden olisi esitettävä tiedot verkkomainontakampanjoidensa kustannuksista. Niiden olisi siis ilmoitettava, mikä puolue tai poliittinen tukiryhmä on poliittisten verkkomainosten takana ja millaisia kohdentamiskriteerejä käytetään tiedon levittämisessä kansalaisille. Jos näitä periaatteita ei noudateta, jäsenvaltioiden olisi sovellettava kansallisia seuraamuksia.
  • Kansallisten viranomaisten, puolueiden ja median olisi myös toteutettava toimia verkko- ja tietojärjestelmiensä suojaamiseksi kyberturvallisuusuhkilta. Näissä toimissa olisi noudatettava ohjeita, jotka kansalliset viranomaiset ovat laatineet verkko- ja tietoturvajärjestelmien yhteistyöryhmässä yhdessä EU:n kyberturvallisuusviraston ja Euroopan komission kanssa.
  • Ohjeet EU:n tietosuojalainsäädännön soveltamisesta. Ohjeet auttavat EU-maiden viranomaisia ja Euroopan tason ja kansallisia puolueita soveltamaan EU:n lainsäädännön mukaisia tietosuojavelvoitteita vaalien yhteydessä. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan toukokuusta 2018 alkaen. Se koskee myös kaikkia Euroopan tason ja kansallisia puolueita ja muita vaalien yhteydessä toimivia tahoja, kuten datanvälittäjiä tai sosiaalisen median alustoja. Komissio muistuttaa kaikkia EU-vaaleihin osallistuvia toimijoita tietosuojavelvoitteista Cambridge Analytica ‑tapauksen vuoksi ja siksi, että äänestäjiin henkilötietojen perusteella kohdistetun viestinnän (micro-targeting) vaikutus kasvaa.
  • Lainsäädännön muutos, jolla tiukennetaan eurooppalaisten puolueiden rahoitusta koskevia sääntöjä. Vuoden 2014 asetukseen puolueiden rahoituksesta tehdään muutos, jotta voidaan määrätä sakkorangaistus silloin kun tietosuojasääntöjä rikkomalla pyritään vaikuttamaan EU-vaalien tulokseen. Sakon suuruus olisi 5 % Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön vuosibudjetista. Rangaistuksen noudattamista valvoo Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen. Sen lisäksi taho, jonka on todettu syyllistyneen tällaisiin rikkomuksiin, ei voi myöskään hakea rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta sinä vuonna, jona sille määrätään rangaistus.
  • Asetus kyberturvallisuusteknologian resurssien ja asiantuntemuksen kokoamisesta yhteen. Komissio ehdottaa kyberturvallisuusalan osaamiskeskusten verkoston perustamista. Niiden avulla voidaan pysyä ajan tasalla alati muuttuvista kyberuhkista. Verkoston avulla voidaan paremmin kohdentaa ja koordinoida käytettävissä olevaa rahoitusta kyberturvallisuutta koskevaan yhteistyöhön, tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan. Uusi Euroopan kyberturvallisuuden osaamiskeskus hallinnoi EU:n talousarviosta kyberturvallisuuteen liittyviin toimiin myönnettävää tukea ja helpottaa unionin, jäsenvaltioiden ja alan yhteisiä investointeja. Näin vahvistetaan EU:n kyberturvallisuusteollisuutta ja varmistetaan, että puolustusjärjestelmämme ovat viimeisimmän kehityksen mukaiset.

Tänään ehdotetuilla toimilla täydennetään komission jo toteuttamia toimia, kuten EU:n uusien tietosuojasääntöjen käyttöönottoa, toimia verkossa leviävän disinformaation torjumiseksi ja laaja-alaista toimenpidekokonaisuutta vahvan kyberturvallisuuden rakentamiseksi EU:lle (mistä neuvotellaan parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa).

Tausta

Euroopan parlamentin vaalit toukokuussa 2019 käydään erilaisessa poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä kuin vuonna 2014. Kaikkien vaaleissa mukana olevien, varsinkin jäsenvaltioiden viranomaisten, on kannettava vastuunsa ja suojeltava demokraattista prosessia ulkopuoliselta vaikuttamiselta ja manipuloinnilta.

Yleistä tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa sellaisenaan 25. toukokuuta 2018. Siinä annetaan Euroopan unionille välineet puuttua henkilötietojen laittomaan käyttöön myös vaalien yhteydessä.

Parlamentti ja neuvosto ovat sopineet muuttavansa Euroopan parlamentin jäsenten valitsemista koskevaa säädöstä. Tarkoituksena on lisätä Euroopan parlamentin jäsenten vaalien läpinäkyvyyttä. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta 3. toukokuuta 2018 muutetulla asetuksella lisättiin Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden näkyvyyttä, tunnustamista, vaikuttavuutta, avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta.

Komissio antoi myös suosituksen helmikuussa 2018. Siinä esitetään toimia, joilla voidaan edelleen tehostaa vuoden 2019 vaalien sujumista.

Vaalit ovat osoittautuneet erityisen strategiseksi ja arkaluontoiseksi kohteeksi hybridihyökkäyksille. Tästä syystä Euroopan komissio ja korkea edustaja ovat määrittäneet aloja, joilla on toteutettava lisätoimia, kesäkuussa 2018 antamassaan yhteisessä tiedonannossa, joka koskee selviytymiskyvyn ja valmiuksien kehittämistä hybridiuhkien varalta.

Jotta Euroopalla olisi oikeat välineet puuttua kyberhyökkäyksiin, Euroopan komissio ehdotti syyskuussa 2017 laaja-alaista toimenpidekokonaisuutta vahvan kyberturvallisuuden rakentamiseksi EU:lle. Siihen sisältyi ehdotus EU:n kyberturvallisuusviraston vahvistamisesta sekä uudesta eurooppalaisesta sertifiointijärjestelmästä, jolla varmistetaan, että digitaaliset tuotteet ja palvelut ovat turvallisia käyttää.

Komissio on myös esittänyt eurooppalaisen tavan torjua disinformaatiota verkossa 26. huhtikuuta 2018 antamassaan tiedonannossa. Se sisältää itsesääntelyyn perustuvat käytännesäännöt verkkoalustoja ja mainosalaa varten. Ne ovat olennaisen tärkeät, jotta voidaan varmistaa verkkokampanjoiden läpinäkyvyys, oikeudenmukaisuus ja luotettavuus ennen EU-vaaleja. Verkkoalustojen ja mainosalan odotetaan lähiviikkoina sopivan median, tutkijoiden ja faktantarkistajien kanssa disinformaatiota koskevista käytännesäännöistä ja alkavan soveltaa niitä.

Lisätietoja

Verkkosivut: Unionin tila vuonna 2018

Tietokooste: Vapaiden ja oikeudenmukaisten EU-vaalien varmistaminen

Komission tiedonanto vapaiden ja oikeudenmukaisten EU-vaalien varmistamisesta

Komission suositus vaaliyhteistyöverkostoista, läpinäkyvyydestä verkossa, suojautumisesta kyberturvallisuuden häiriötilanteilta sekä disinformaatiokampanjoiden torjumisesta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä

Komission ohjeet unionin tietosuoja-asetuksen soveltamisesta vaalien yhteydessä

Tietokooste: Eurooppalaisten henkilötietojen suojeleminen vaaleissa

Ehdotus Euroopan poliittisten puolueiden rahoitusta koskevan asetuksen muuttamisesta

Tietokooste: Vahvan kyberturvallisuuden rakentaminen EU:lle

Komission ehdotus asetukseksi teollisuus-, teknologia- ja tutkimusalan kyberturvallisuutta käsittelevän eurooppalaisen osaamiskeskuksen sekä kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta

IP/18/5681

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar