Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Liidu olukord 2018: Euroopa Komisjon teeb ettepaneku võtta meetmeid vabade ja õiglaste Euroopa Parlamendi valimiste kindlustamiseks

Strasbourg, 12. september 2018

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku võtta meetmeid vabade ja õiglaste Euroopa Parlamendi valimiste kindlustamiseks.

kujundusriba

President Jean-Claude Juncker märkis 12. septembril 2018 oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus järgmist: „Peame oma vabu ja õiglasi valimisi kaitsma. Seepärast teeb komisjon täna ettepaneku uute õigusnormide kohta, millega meie demokraatlikke protsesse kolmandate riikide manipulatsioonide ja erahuvide eest paremini kaitsta.“

Et aidata tagada, et järgmisel aastal aset leidvad Euroopa Parlamendi valimised toimuvad vabalt, õiglaselt ja turvaliselt, kuulutas president Jean-Claude Juncker oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus välja rea konkreetseid meetmeid, mis käsitlevad muu hulgas internetipõhise poliitreklaami suuremat läbipaistvust ja võimalust määrata karistusi, kui keegi on kasutanud isikuandmeid ebaseaduslikult selleks, et tahtlikult mõjutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi. Komisjoni tänaste ettepanekute eesmärk on leida lahendused valimisi ähvardada võivatele ohtudele ning tugevdada seeläbi liidu demokraatlike süsteemide vastupanuvõimet.

Hiljutised juhtumid on näidanud, et kodanikke ähvardab oht langeda selliste mastaapsete internetipõhiste väärinfo levitamise kampaaniate ohvriks, millega tahetakse vähendada valimiste usaldusväärsust ja legitiimsust. Usutavasti on seadusevastaselt kuritarvitatud ka inimeste isikuandmeid. Peale selle on valimistaristu ja valimiskampaania tegemiseks kasutatavate infosüsteemide vastu suunatud rünnakute puhul tegu hübriidrünnakutega, millega tuleb tegeleda. Seepärast on enne järgmisel aastal toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi ülimalt oluline Euroopa demokraatlikku vastupanuvõimet kindlustada ning tagada, et õigusnormid, mis reguleerivad läbipaistvust ja kaitsevad valimisi välise sekkumise eest reaalses maailmas, kehtiksid ka internetis.

Esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Demokraatia on koos õigusriigi põhimõtte ja põhiõigustega meile üdini iseloomulikud, just need komponendid määratlevad Euroopa Liidu olemuse. Me ei tohi olla lihtsameelsed: on neid, kes tahavad Euroopa valimiste kulgu segada, ning nende käsutuses on väga peened töövahendid. Seepärast peamegi tegema kõik koos tööd selle nimel, et oma demokraatia vastupanuvõimet tugevdada. Tänane valimispakett aitab sellele jõuliselt kaasa.“

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová lisas: „Peame viimase aja valimistest ja referendumitest õppima. Tahame vähendada riske, mis ähvardavad eesootavaid valimisi, alates läbipaistmatust poliitreklaamist kuni inimeste isikuandmete kuritarvitamiseni eeskätt välisjõudude poolt. Tahan, et kui eurooplased hääletavad, oleksid nad oma otsustes vabad. Et saaks selles kindel olla, tuleb valimiseeskirjade vallas internetis valitsevale anarhiale lõpp teha.“

Euroopa Komisjoni tänane meetmetepakett sisaldab järgmist:

  • Soovitus valimiskoostöö võrgustike, veebisisu läbipaistvuse, küberintsidentide eest kaitsmise ning väärinfo levitamise kampaaniate vastu võitlemise kohta. Liikmesriike julgustatakse looma oma riigi sees asjaomastest ametiasutustest (nt valimiste, küberturvalisuse, andmekaitse ja õiguskaitsega tegelevatest asutustest) koosnev valimiskoostöö võrgustik ning määrama Euroopa tasandi valimiskoostöö võrgustikus osalev kontaktpunkt. Sedasi saavad ametiasutused võimalikud ohud kiiresti avastada, teavet vahetada ja tagada, et reageeritakse kärmelt ja koordineeritult.
  • Peale selle soovitab komisjon suurendada internetipõhise poliitreklaami ja selle sihtrühmadele suunamise läbipaistvust. Euroopa tasandi ja riikide erakonnad, sihtasutused ja kampaaniaorganisatsioonid peaksid avaldama teavet internetipõhistele reklaamikampaaniatele tehtud kulutuste kohta. Nad peaksid avalikustama, milline erakond või poliitiline tugirühm on internetipõhise poliitreklaami taga, ning avaldama, millistele kriteeriumidele tuginedes valitakse kodanikud, kellele teavet saadetakse. Kui neid põhimõtteid ei järgita, peaksid liikmesriigid kohaldama siseriiklikke karistusi.
  • Ühtlasi peaksid riikide ametiasutused, erakonnad ja meedia võtma meetmeid, et kaitsta oma võrgu- ja infosüsteeme küberturvalisusega seotud ohtude eest. Seda tehes tuleks tugineda suunistele, mille riikide ametiasutused on võrgu- ja infosüsteemide koostöörühmas koos ELi küberturvalisuse ameti ja komisjoniga välja töötanud.
  • Juhised ELi andmekaitseõiguse kohaldamise kohta. Juhised aitavad riikide ametiasutustel ning Euroopa tasandi ja riikide erakondadel täita ELi õigusest tulenevaid andmekaitsekohustusi valimiste kontekstis. ELi isikuandmete kaitse üldmäärus kehtib alates 2018. aasta maist ning puudutab ka kõiki Euroopa tasandi ja riikide erakondi, aga ka teisi valimistes osalejaid (nt andmemaaklereid ja sotsiaalmeedia platvorme). Võttes arvesse Cambridge Analytica juhtumit ja valijate isikuandmetel põhineva ülipersonaalse mõjutamise üha kasvavat mõju üldisemalt, tuletab komisjon meelde kõigi Euroopa valimistes osalejate andmekaitsealaseid kohustusi.
  • Muudatusettepanek, millega karmistatakse Euroopa tasandi erakondade rahastamise reegleid. Tänu erakondade rahastamist käsitleva 2014. aasta määruse muutmisele saab hakata määrama rahalisi karistusi selle eest, kui keegi rikub andmekaitsenorme, et mõjutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi. Rahalise karistuse suurus oleks 5% Euroopa tasandi erakonna või sihtasutuse aastaeelarvest. Karistuste täitmise tagamisega tegeleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet. Lisaks ei saaks rikkumise toime panijad taotleda karistuse määramise aastal rahastamist Euroopa Liidu üldeelarvest.
  • Õigusnormid, mille alusel koondada küberturvalisuse tehnoloogia alaseid ressursse ja teadmisi. Et pidevalt arenevate küberohtudega sammu pidada, teeb komisjon ettepaneku luua küberturvalisuse pädevuskeskuste võrgustik, et kasutada olemasolevaid rahalisi vahendeid küberturvalisuse alase koostöö, teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise huvides sihipärasemalt ja koordineeritumalt. Uus Euroopa küberturvalisuse pädevuskeskus hakkab haldama küberturvalisuse rahalist toetamist ELi eelarvest ning hõlbustab liidu, liikmesriikide ja tööstuse ühisinvesteeringuid, et seeläbi hoogustada ELi küberturvalisuse tööstuse tegevust ja tagada, et meie kaitsesüsteemid on võimalikult heal tasemel.

Tänased ettepanekud täiendavad komisjoni muid meetmeid, näiteks hiljuti kohaldamisjärku jõudnud ELi uusi andmekaitsenorme, laiaulatuslikke meetmeid tugeva küberturvalisuse saavutamiseks ELis (nende üle käivad praegu läbirääkimised Euroopa Parlamendi ja nõukoguga) ja jätkuvat tööd internetis leviva väärinfoga võitlemiseks.

Taust

2019. aasta mais valitakse Euroopa Parlament hoopis teistsuguses poliitilises ja õiguslikus keskkonnas kui 2014. aastal. Kõik valimistes osalejad, eeskätt liikmesriikide ametiasutused ja erakonnad, peavad kandma täit vastutust, et kaitsta demokraatlikku protsessi välise sekkumise ja ebaseaduslike manipulatsioonide eest.

Isikuandmete kaitse üldmäärus on alates 25. maist 2018 vahetult kohaldatav. See tähendab, et Euroopa Liidu käsutuses on vahendid, millega astuda vastu isikuandmete ebaseaduslikule kasutamisele ka valimiste kontekstis.

Parlament ja nõukogu on leppinud kokku Euroopa Parlamendi valimisi reguleeriva õigusakti muutmises, et Euroopa Parlamendi saadikute valimised oleksid edaspidi läbipaistvamad. 3. mail 2018 muudetud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja rahastamist käsitleva määrusega suurendatakse Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste nähtavust, tunnustatust, tulemuslikkust, läbipaistvust ja aruandluskohustust.

2018. aasta veebruaris avaldas Euroopa Komisjon soovituse, milles rõhutati olulisemaid samme, mis tuleb astuda 2019. aasta valimiste veelgi tõhusama toimimise huvides.

Lähiminevik on näidanud, et valimiste aeg kipub olema eriti strateegiline ja tundlik sihtmärk hübriidrünnetele. Seda silmas pidades tõid Euroopa Komisjon ja kõrge esindaja 2018. aasta juuni ühisteatises „Vastupanuvõime tugevdamine ja suutlikkuse suurendamine võitluseks hübriidohtudega“ esile valdkonnad, kus tuleb võtta täiendavaid meetmeid.

Selleks et liidul oleksid küberrünnetega toimetulemiseks õiged vahendid, tegi Euroopa Komisjon 2017. aasta septembris ettepaneku võtta ELi küberturvalisuse parandamiseks mitmesuguseid meetmeid. Meetmed hõlmasid ettepanekut ELi küberturvalisuse ameti tugevdamise ja uue Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise kava kohta, et tagada digitaalmaailmas kasutatavate toodete ja teenuste turvalisus.

Lisaks tutvustas komisjon 26. aprilli 2018. aasta teatises Euroopa lähenemisviisi veebis leviva väärinfoga võitlemiseks. See hõlmab internetiplatvormidele ja reklaamitööstusele mõeldud isereguleerimisel põhinevat tegevusjuhendit, mis on oluline samm, et tagada Euroopa Parlamendi valimistele eelneva internetikampaania läbipaistvus, õiglus ja usaldusväärsus. Eelduste kohaselt peaksid digiplatvormid ja reklaamitööstus jõudma lähinädalatel meedia, teadlaste ja faktikontrollijate esindajatega väärinfo alases tegevusjuhendis kokkuleppele ning hakkama seda järgima.

Lisateave

Euroopa Liidu olukord 2018 – veebisait

Teabeleht: Vabade ja õiglaste Euroopa Parlamendi valimiste kindlustamine

Komisjoni teatis vabade ja õiglaste Euroopa Parlamendi valimiste kindlustamise kohta

Komisjoni soovitus valimiskoostöö võrgustike, veebisisu läbipaistvuse, küberintsidentide eest kaitsmise ning väärinfo levitamise kampaaniate vastu võitlemise kohta Euroopa Parlamendi valimiste raames.

Komisjoni juhised liidu andmekaitseõiguse kohaldamise kohta valimiste kontekstis

Teabeleht: Eurooplaste isikuandmete kaitsmine valimiste käigus

Ettepanek muuta määrust Euroopa tasandi erakondade rahastamise kohta

Teabeleht: tugeva küberturvalisuse tagamine Euroopas

Komisjoni ettepanek määruse kohta, millega luuakse Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik

IP/18/5681

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar