Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Unionens tilstand 2018: Europa-Kommissionen foreslår foranstaltninger til at sikre frie og retfærdige valg til Europa-Parlamentet

Strasbourg, den 12. september 2018

Europa-Kommissionen foreslår foranstaltninger til at sikre frie og retfærdige valg til Europa-Parlamentet

banner

I sin tale om Unionens tilstand den 12. september 2018 udtalte kommissionsformand Jean-Claude Juncker: "Vi må beskytte vores frie og retfærdige valg. Derfor foreslår Kommissionen i dag nye regler, der skal beskytte vores demokratiske processer bedre mod manipulation fra tredjelande og private interesser."

For at hjælpe med at sikre, at næste års valg til Europa-Parlamentet gennemføres på en fri, retfærdig og sikker måde meddelte kommissionsformand Jean-Claude Juncker i sin tale om Unionens tilstand en række konkrete foranstaltninger, som bl.a. omfatter større gennemsigtighed i politiske onlinereklamer og muligheden for at anvende sanktioner i tilfælde af ulovlig anvendelse af personoplysninger i forsøg på bevidst at påvirke resultatet af Europa-Parlamentsvalget. Formålet med det forslag, som Kommissionen fremlægger i dag, er at imødegå de potentielle trusler mod gennemførelse af valg og dermed styrke modstandskraften i EU's demokratiske valgsystemer.

Nylige sager har vist, at borgerne risikerer at blive udsat for massedesinformationskampagner på nettet, som har til formål at miskreditere og aflegitimere valg. Personoplysninger menes også at være blevet misbrugt.Derudover er angreb mod valginfrastrukturer og kampagneinformationssystemer hybride trusler, som vi er nødt til at tackle. Forud for valget til Europa-Parlamentet til næste år er det derfor afgørende at styrke Europas demokratisk modstandskraft og sørge for, at de regler, der skal sikre gennemsigtighed og beskytte den demokratiske proces offline mod indblanding udefra, også gælder online.

Førstenæstformand, Frans Timmermans, udtalte: "Demokratiet er sammen med retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder en del af "hvem vi er" og med til at definere vores Union. Vi må ikke være naive: der findes folk, som ønsker at forpurre valget til Europa-Parlamentet, og deres værktøjer er avancerede. Derfor må vi alle arbejde sammen for hurtigt at styrke vores demokratiske modstandskraft. Den valgpakke, som offentliggøres i dag, er et vigtigt bidrag til denne indsats."

Kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, Vera Jourová, tilføjede: "Vi er nødt til at tage ved lære af de seneste valg og folkeafstemninger. Vi ønsker at mindske risiciene ved det kommende valg, lige fra ugennemsigtig politisk reklame til misbrug af personoplysninger, særligt fra udenlandske aktører. Alle europæere skal have mulighed for at træffe et frit valg, når de afgiver deres stemme. For at sikre dette, må valgreglernes anarki på nettet bringes til ophør.

De foranstaltninger, som Europa-Kommissionen præsenterer i dag, omfatter:

  • En henstilling om netværk for valgsamarbejde, gennemsigtighed på nettet, beskyttelse mod cyberangreb og bekæmpelse af desinformationskampagner: Medlemsstaterne opfordres til at oprette et nationalt netværk for valgsamarbejde mellem relevante myndigheder – f.eks. myndigheder med ansvar for valgafholdelse, cybersikkerhed, databeskyttelse og retshåndhævelse – og at udpege et kontaktpunkt, der skal deltage i et netværk for valgsamarbejde på europæisk plan. Det vil sætte myndighederne i stand til hurtigere at opdage potentielle trusler, udveksle oplysninger og sikre en hurtig og velkoordineret reaktion.
  • Kommissionen anbefaler også, at der sikres større gennemsigtighed i politiske reklamer og kampagner på nettet. Europæiske og nationale politiske partier, fonde og kampagneorganisationer skal stille oplysninger til rådighed om deres udgifter til reklamekampagner på nettet og oplyse, hvilket parti eller hvilken politisk støttegruppe, der står bag politiske reklamer på nettet, samt offentliggøre information om, hvilke kriterier der er anvendt for at målrette kampagner til borgerne. Hvis disse principper ikke overholdes, skal medlemsstaterne anvende nationale sanktioner.
  • De nationale myndigheder, politiske partier og medierne skal også træffe foranstaltninger til at beskytte deres net- og informationssystemer (NIS) mod cybersikkerhedstrusler med udgangspunkt i retningslinjer udarbejdet af nationale myndigheder i NIS-samarbejdsgruppen sammen med EU's Agentur for Cybersikkerhed og Europa-Kommissionen.
  • Vejledning i anvendelsen af EU's databeskyttelseslovgivning. Vejledningen vil hjælpe de nationale myndigheder og europæiske og nationale politiske partier med at overholde kravene om databeskyttelse i henhold til EU-retten i forbindelse med valg.EU's generelle forordning om databeskyttelse har været i kraft siden maj 2018 og gælder også for alle europæiske og nationale politiske partier samt andre aktører i forbindelse med afholdelse af valg såsom datamæglere og sociale medieplatforme. På baggrund af Cambridge Analytica-sagen og mere generelt den stigende anvendelse af microtargeting af vælgere baseret på deres personoplysninger minder Kommissionen alle aktører i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget om deres forpligtelse til at beskytte personoplysninger.
  • En lovændring, som strammer reglerne om finansieringen af europæiske politiske partier. Den målrettede ændring af forordningen fra 2014 om finansiering af partier vil gøre det muligt at anvende økonomiske sanktioner, hvis databeskyttelsesreglerne overtrædes for bevidst at påvirke resultatet af Europa-Parlamentsvalget. Sanktionerne vil udgøre 5 % af det årlige budget for det pågældende politiske parti eller den pågældende fond. Sanktionen vil blive håndhævet af Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde. Partier og fonde, som findes skyldig i en overtrædelse af reglerne, vil desuden ikke kunne ansøge om midler fra Den Europæiske Unions almindelige budget det år, hvor sanktionen pålægges.
  • En forordning, der sammenlægger ressourcer og ekspertise inden for cybersikkerhedsteknologi. For at holde trit med den konstante udvikling inden for cybertrusler, foreslår Kommissionen at oprette et netværk af kompetencecentre for cybersikkerhed for bedre at målrette og koordinere de tilgængelige midler til samarbejde om cybersikkerhed, forskning og innovation. Et nyt europæisk kompetencecenter for cybersikkerhed vil forvalte cybersikkerhedsrelateret finansiel støtte fra EU-budgettet og lette fælles investeringer fra EU, medlemsstaterne og erhvervslivet for at sætte skub i EU's cybersikkerhedsindustri og sørge for at vores forsvarssystemer er tidssvarende.

De tiltag, der foreslås i dag, supplerer andre af Kommissionens tiltag, såsom ikrafttrædelsen af EU's nye databeskyttelsesregler, den brede vifte af foranstaltninger, der skal styrke cybersikkerheden i EU, som i øjeblikket forhandles af Europa-Parlamentet og Rådet, og de løbende bestræbelser på at bekæmpe desinformation på nettet.

Baggrund

Valget til Europa-Parlamentet til maj 2019 finder sted i en meget anderledes politisk og lovgivningsmæssig kontekst end i 2014. Alle valgets aktører, særligt medlemsstaternes myndigheder og de politiske partier, har et særligt ansvar for at beskytte den demokratiske proces mod udenlandsk indblanding og ulovlig manipulation.

Den generelle forordning om databeskyttelse har haft direkte virkning siden den 25. maj 2018 og giver EU de rette værktøjer til at håndtere tilfælde af ulovlig brug af personoplysninger – også i forbindelse med afholdelsen af valg.

Parlamentet og Rådet er nået til enighed om en ændring af den lov, der gælder for valg til Europa-Parlamentet, for dermed at sikre større gennemsigtighed i forbindelse med valget af medlemmer af Europa-Parlamentet. Forordningen om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde, som blev ændret den 3. maj 2018, øger de europæiske politiske partiers og politiske fondes synlighed, status, effektivitet, gennemsigtighed og ansvarlighed.

Europa-Kommissionen udstedte også en henstilling i februar 2018, som fremhæver vigtige skridt til at sikre en mere effektiv gennemførelse af valget til Europa-Parlamentet 2019.

Valgperioder har også vist sig at være et særligt strategisk og følsomt mål for hybride trusler. I den forbindelse udpegede Europa-Kommissionen og Den højtstående repræsentant områder, hvor der skal tages yderligere skridt, i sin fælles meddelelse i juni 2018 om øget modstandsdygtighed og forbedrede kapaciteter til håndtering af hybride trusler.

Med henblik på at udstyre Europa med de rette værktøjer til at imødegå cyberangreb fremsatte Europa-Kommissionen i september 2017 forslag til en lang række foranstaltninger, der skal styrke cybersikkerheden i EU. Det omfattede bl.a. et forslag om at styrke EU's Agentur for Cybersikkerhed og om en ny europæisk certificeringsordning, der skal sørge for, at det er sikkert at benytte produkter og tjenester i den digitale verden.

Kommissionen fremsatte også et forslag om en europæisk tilgang til at tackle desinformation på nettet i sin meddelelse af 26. april 2018. Det omfatter en selvregulerende kodeks for onlineplatforme og reklamebranchen som et vigtigt skridt til at sikre en gennemsigtig, retfærdig og troværdig onlinekampagne forud for valget til Europa-Parlamentet. Onlineplatforme og reklamebranchen forventes at nå til enighed med repræsentanter for medierne, den akademiske verden og faktatjekkere om kodeksen om desinformation inden for de kommende uger og derefter at starte med at anvende den.

Yderligere oplysninger

Website om Unionens tilstand 2018

Faktablad: Sikring af frie og retfærdige valg til Europa-Parlamentet

Kommissionens meddelelse om sikring af frie og retfærdige valg til Europa-Parlamentet

Kommissionens henstilling om netværk for valgsamarbejde, gennemsigtighed på nettet, beskyttelse mod cyberangreb og bekæmpelse af desinformationskampagner i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet

Kommissionens retningslinjer om anvendelsen af EU's databeskyttelseslovgivning i forbindelse med valg

Faktablad: Beskyttelse af europæernes personoplysninger ved valg

Forslag om ændring af forordningen om finansiering af europæiske politiske partier

Faktablad: Opbygning af en stærk cybersikkerhed i EU

Kommissionens forslag til forordning om oprettelse af Det Europæiske Industri-, Teknologi- og Forskningskompetencecenter for Cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre

IP/18/5681

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar