Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Projev ostavu Unie 2018: Evropská komise navrhuje opatření k zabezpečení svobodného a spravedlivého průběhu voleb do Evropského parlamentu

Štrasburk 12. září 2018

Evropská komise navrhuje opatření k zabezpečení svobodného a spravedlivého průběhu voleb do Evropského parlamentu.

banner

Dne 12. září u příležitosti projevu o stavu Unie 2018 předseda Komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Svobodný a spravedlivý průběh našich voleb musíme chránit. Proto dnes Komise navrhuje nová pravidla, která náš demokratický systém lépe ochrání před manipulacemi, jež provádějí třetí země nebo slouží soukromým zájmům.

Předseda Komise Juncker oznámil ve svém projevu o stavu Unie soubor konkrétních opatření, která mají pomoci zajistit, že volby do Evropského parlamentu, jež se budou konat v příštím roce, proběhnou svobodně, spravedlivě a bezpečně. Opatření se týkají větší transparentnosti politické reklamy na internetu a možnosti uvalit sankce za nezákonné použití osobních údajů se záměrem ovlivnit výsledky těchto voleb. Cílem dnešního návrhu Komise je řešit potenciální ohrožení voleb a zvýšit tím odolnost demokratického systému Unie.

Nedávné případy ukázaly, jaká rizika občanům přináší, když jsou cílem masivních dezinformačních kampaní, které mají volby zdiskreditovat a zpochybnit jejich legitimitu. Rovněž existuje podezření, že údaje jednotlivých lidí byly zneužity nezákonným způsobem.Vedle toho jsou zde další hrozby hybridního charakteru, které spočívají v nebezpečí útoků na volební infrastrukturu a informační systémy kampaní a kterými je rovněž nutné se zabývat. S ohledem na volby do Evropského parlamentu, které se budou konat v příštím roce, je proto nezbytné posílit odolnost demokracie v Evropě a zaručit, že pravidla, která byla v offline prostředí vytvořena v zájmu transparentnosti a k ochraně průběhu voleb před cizím vměšováním, budou uplatňována i online.

První místopředseda Komise Frans Timmermans k tomu uvedl: „Demokracie tvoří spolu se zásadami právního státu a základními právy naši identitu a definuje naši Unii. Nesmíme být naivní: existují osoby, které chtějí narušit průběh voleb do Evropského parlamentu, a postupují při tom nanejvýš promyšleným způsobem. Proto musíme všichni spolupracovat, abychom urychleně zvýšili odolnost naší demokracie. Dnešní balíček o volbách má v rámci tohoto úsilí zásadní význam.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová doplnila: „Musíme si vzít ponaučení z nedávných voleb a referend. Rizika spojená s volbami, které stojí před námi, chceme minimalizovat – ať už jde o netransparentní politickou reklamu či zneužití osobních údajů občanů, zejména zahraničními aktéry. Záleží mi na tom, aby hlas, který Evropané u voleb odevzdají, byl skutečně odrazem jejich svobodného rozhodnutí. Chceme-li toto však zajistit, je třeba skoncovat s anarchií, která vládne ve volebních pravidlech v online prostředí.“

Soubor opatření, který dnes Komise předložila, obsahuje:

  • Doporučení týkající se sítí volební spolupráce, online transparentnosti, ochrany před kybernetickými incidenty a boje proti dezinformačním kampaním: Členské státy by měly vytvořit síť vnitrostátní volební spolupráce, jejímiž členy budou příslušné orgány (orgány pověřené organizací voleb, kybernetickou bezpečností, ochranou údajů, orgány prosazování práva apod.), a dále by měly zavést kontaktní místo, které se zapojí do sítě pro volební spolupráci na evropské úrovni. To jim umožní rychle odhalit případné hrozby, vyměnit si informace a zajistit pohotovou a dobře koordinovanou reakci.
  • Komise také doporučuje větší transparentnost internetové politické reklamy a agitace. Evropské a vnitrostátní politické strany, nadace a organizace pořádající kampaně by měly zpřístupnit informace o svých výdajích na reklamní kampaně vedené online a měly by uvést, která strana nebo politická zájmová skupina za politickou reklamou na internetu stojí. Dále by měly zveřejnit, podle jakých kritérií cílí jednotlivé informace na občany. Pokud nebudou tyto zásady dodržovat, měly by na ně členské státy uvalit vnitrostátní sankce.
  • Vnitrostátní orgány, politické strany a sdělovací prostředky by také měly přijmou opatření, jimiž zabezpečí své sítě a informační systémy před kybernetickými hrozbami. Měly by se při tom řídit pokyny vypracovanými vnitrostátními orgány v rámci skupiny pro spolupráci v oblasti sítí a informačních systémů, Agenturou EU pro kybernetickou bezpečnost a Evropskou komisí:
  • Pokyny k uplatňování práva EU o ochraně údajů. Pokyny pomohou vnitrostátním orgánům a evropským a vnitrostátním politickým stranám s tím, jak podle práva EU uplatňovat ve volebním kontextu povinnosti týkající se ochrany údajů.Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, které začalo platit v květnu 2018, se rovněž vztahuje na evropské a vnitrostátní politické strany a další aktéry voleb, jako jsou zprostředkovatelé údajů a platformy sociálních médií. S ohledem na případ společnosti Cambridge Analytica a obecněji pak na rostoucí vliv mikroagitace cílené na voliče na základě jejich osobních údajů Komise všechny aktéry voleb do Evropského parlamentu upozorňuje na to, jaké jsou jejich povinnosti v oblasti ochrany údajů.
  • Pozměňovací návrh zpřísňující pravidla financování evropských politických stran. Cílená změna nařízení o financování politických stran z roku 2014 umožní ukládat finanční sankce za to, když někdo poruší pravidla na ochranu údajů, aby tím záměrně ovlivnil výsledky voleb do Evropského parlamentu. Sankce budou moci představovat až 5 % ročního rozpočtu dotčené politické strany nebo nadace. Tyto sankce bude vymáhat Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace. Kromě toho by takto usvědčená strana či nadace již nemohla zažádat o finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie v roce, ve kterém jí byla sankce uložena.
  • Nařízení týkající se shromažďování zdrojů a poznatků z oblasti technologií kybernetické bezpečnosti. Jelikož je nutné udržovat schopnost reakce na neustále se vyvíjecí kybernetické útoky, Komise navrhuje vytvořit síť center kompetencí pro kybernetickou bezpečnost, která by pomohla lépe cílit a koordinovat prostředky vyčleněné na spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti, jakož i na výzkum a inovace v této oblasti. Evropské výzkumné a odborné středisko pro kybernetickou bezpečnost bude spravovat finanční podporu z rozpočtu EU určenou na kybernetickou bezpečnost a usnadňovat společné investice Unie, členských států a průmyslu do rozvoje odvětví kybernetické bezpečnosti v EU a udržování špičkové kvality našich obranných systémů.

Dnes navržená opatření doplňují opatření, která již Komise realizovala, např. vstup nových pravidel EU na ochranu údajů v platnost, rozsáhlý soubor opatření na zajištění vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti v EU, který je nyní projednáván v Evropském parlamentu a Radě, a aktuální snahy o řešení problematiky dezinformací šířených online.

Souvislosti

Volby do Evropského parlamentu v květnu 2019 se budou odehrávat v politickém a právním prostředí, které bude velmi odlišné od toho v roce 2014. Všichni aktéři zapojení do voleb, zejména pak orgány členských států a politické strany, musí přijmout zvláštní odpovědnost za ochranu demokratických postupů před cizím vměšováním a nezákonnou manipulací.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které je přímo použitelné k 25. květnu 2018, poskytuje Evropské unii nástroje, jak řešit případy nezákonného používání osobní údajů i v souvislosti s volbami.

Parlament a Rada se dohodly na změně aktu, kterým se upravují volby do Evropského parlamentu. Zajistí se tak větší transparentnost volby poslanců Evropského parlamentu. Nařízení o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací, které bylo pozměněno 3. května 2018, zvyšuje prestiž, efektivnost, transparentnost a zodpovědnost evropských politických stran a evropských politických nadací a zviditelňuje je.

Evropská komise rovněž vydala v únoru 2018 doporučení, které upozorňuje na hlavní kroky, které se musí učinit ke zvýšení efektivnosti průběhu voleb v roce 2019.

Zvláště strategickým a citlivým cílem hybridních hrozeb je pak období voleb. Evropská komise a vysoká představitelka proto ve společném sdělení o zvýšení odolnosti a posílení kapacit pro řešení hybridních hrozeb z června 2018 stanovily oblasti, v nichž se musí přijmout další opatření.

Evropu je třeba vybavit vhodnými nástroji, aby mohla čelit kybernetickým útokům, a proto Evropská komise v září 2017 navrhla rozsáhlý soubor opatření, která EU pomohou nastolit vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti. Tento balíček zahrnoval návrh na posílení Agentury EU pro kybernetickou bezpečnost a také nový evropský systém certifikace zajišťující bezpečné používání výrobků a služeb v našem digitálním světě.

Komise také ve svém sdělení z 26. dubna 2018 navrhla evropský přístup k boji proti šíření dezinformací na internetu. Ten zahrnuje i samoregulační kodex zásad pro online platformy a odvětví reklamy jakožto základní krok k zajištění transparentní, spravedlivé a důvěryhodné online kampaně před volbami do Evropského parlamentu. Online platformy a odvětví reklamy by se měly v nejbližších týdnech dohodnout se sdělovacími prostředky, akademickou obcí a zástupci subjektů ověřujících faktickou správnost údajů na podobě kodexu zásad pro potírání dezinformací a začít jej uplatňovat.

Další informace

Internetové stránky věnované projevu o stavu Unie 2018

Informační přehled: Zabezpečit svobodný a spravedlivý průběh voleb do Evropského parlamentu

Sdělení Komise o zabezpečení svobodného a spravedlivého průběhu voleb do Evropského parlamentu

Doporučení Komise týkající se sítí volební spolupráce, online transparentnosti, ochrany před kybernetickými incidenty a boje proti dezinformačním kampaním v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

Pokyny Komise k uplatňování právních předpisů Unie na ochranu osobních údajů v souvislosti s volbami

Informační přehled: Ochrana osobních údajů Evropanů ve volbách

Návrh na změnu nařízení o financování evropských politických stran

Informační přehled: Zajištění vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti v Evropě

Návrh nařízení Komise, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center

IP/18/5681

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar