Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Състояние на Съюза 2018 г.: Европейската комисия предлага мерки за гарантиране на свободни и честни европейски избори

Страсбург, 12 септември 2018 r.

Европейската комисия предлага мерки за гарантиране на свободни и честни европейски избори.

banner

На 12 септември 2018 г. по повод годишната си реч за състоянието на Съюза председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Трябва да защитим нашите свободни и честни избори. Затова днес Комисията предлага нови правила за по-добра защита на нашия демократичен процес от манипулации от страна на трети държави или частни интереси.

За да се гарантира, че изборите за Европейски парламент през следващата година ще бъдат организирани по свободен, честен и сигурен начин, председателят Жан-Клод Юнкер обяви в своята реч за състоянието на Съюза набор от конкретни мерки, включително по-голяма прозрачност на онлайн политическата реклама и възможност за налагане на санкции за незаконно използване на лични данни с цел да се повлияе умишлено върху резултата от европейските избори. Целта на днешните предложения на Комисията е да се вземат мерки във връзка с потенциалните заплахи за изборите и по този начин да се засили устойчивостта на демократичните системи на Съюза.

Някои неотдавнашни случаи показаха рисковете, които крие насочването на масови онлайн кампании за дезинформация към гражданите с цел дискредитиране и лишаване от легитимност на избори. Смята се също, че лични данни са били използвани незаконно. Освен това атаките срещу изборна инфраструктура и информационни системи на кампанията са хибридни заплахи, които налагат предприемането на действия. Затова е много важно преди европейските избори следващата година да укрепим демократичната устойчивост на Европа и да се уверим, че правилата за прозрачност и защита на изборния процес от чуждестранна намеса се прилагат и онлайн.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: Заедно с върховенството на закона и основните права, демокрацията е част от нашата самоличност и е определяща характеристика на нашия Съюз. Не бива да бъдем наивни. Има хора, които искат да нарушат провеждането на европейските избори и използват модерни инструменти за целта. Затова всички ние трябва да работим заедно и без отлагане за укрепване на устойчивостта на нашата демокрация. Днешният пакет от мерки за изборите е голям принос в тази насока.

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова заяви: Трябва да извлечем поуки от проведените неотдавна избори и референдуми. Искаме да сведем до минимум рисковете на предстоящите избори, които варират от непрозрачна политическа реклама до злоупотреба с лични данни, особено от чуждестранни лица. Искам европейците да могат да вземат решение свободно, когато пускат бюлетината си. За да гарантираме това, трябва да сложим край на онлайн анархията по отношение на изборните правила.

Наборът от мерки, предложени днес от Европейската комисия, включва:

  • Препоръка относно мрежите за изборно сътрудничество, онлайн прозрачността, защитата срещу кибернетични инциденти и борбата срещу кампаниите за дезинформация: държавите членки се насърчават да създават национални мрежи за изборно сътрудничество, състоящи се от съответните компетентни органи (избирателни органи и органи в областта на киберсигурността, защитата на данни и правоприлагането), и да определят звено за контакт, което да участва в мрежа за изборно сътрудничество на европейско равнище. Това ще даде възможност на органите бързо да откриват потенциални заплахи, да обменят информация и да реагират координирано.
  • Комисията също така препоръчва по-голяма прозрачност на онлайн политическата реклама и определянето на целева аудитория. Европейските и националните политически партии, фондации и организатори на кампании трябва да предоставят информация за своите разходи за онлайн рекламни кампании, като посочат коя партия или политическа група за подкрепа стои зад онлайн политическата реклама, а също така и като публикуват информация за критериите за определяне на целевата аудитория, използвани за разпространяване на информация сред гражданите. Когато тези принципи не се спазват, държавите членки трябва да налагат санкции на национално равнище.
  • Националните органи, политическите партии и медиите също трябва да вземат мерки за защита на своите мрежи и информационни системи от заплахи за киберсигурността въз основа на насоките, разработени от националните органи в рамките на групата за сътрудничество в областта на мрежовата и информационна сигурност, заедно с Агенцията на ЕС за киберсигурност и Европейската комисия.
  • Насоки относно прилагането на законодателството на ЕС за защита на данните. Насоките ще помогнат на националните органи и на европейските и националните политически партии да изпълняват задълженията си относно защитата на данните в рамките на правото на ЕС в контекста на изборите. Общият регламент на ЕС относно защитата на данните се прилага от май 2018 г., като той обхваща и всички европейски и национални политически партии и други участници в контекста на изборите, като информационни брокери и социални медии. В светлината на случая Cambridge Analytica и по-общо на нарастващия ефект от микро-насочването към гласоподавателите въз основа на техните лични данни, Комисията припомня задълженията за защита на данните, които важат за всички участници в европейските избори.
  • Законодателно изменение с цел въвеждане на по-строги правила относно финансирането на европейските политически партии. Целенасочената промяна на Регламент № 1141/2014 на Европейския парламент и Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации ще направи възможно налагането на финансови санкции за нарушаване на правилата за защита на данните с цел да се повлияе на резултата от европейските избори. Санкциите ще възлизат на 5 % от годишния бюджет на засегнатата европейска политическа партия или фондация. Санкциите ще бъдат прилагани от Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации. Освен това уличените в нарушение няма да могат да кандидатстват за финансиране от общия бюджет на Европейския съюз през годината, в която са били санкционирани.
  • Регламент за обединяване на ресурси и експертен опит в областта на технологиите за киберсигурност. С цел да се следва развитието на постоянно променящите се киберзаплахи, Комисията предлага да бъде създадена мрежа от експертни центрове в сферата на киберсигурността, за да се насочва и координира по-добре наличното финансиране за сътрудничество в областта на киберсигурността, изследванията и иновациите. Нов Европейски експертен център в сферата на киберсигурността ще управлява свързаната с киберсигурността финансова подкрепа от бюджета на ЕС и ще улеснява съвместните инвестиции на Съюза, държавите членки и промишлеността, за да се подкрепи сектора на киберсигурността в ЕС и да се гарантира, че нашите системи за защита са в крак с технологичното развитие.

Предложените днес действия допълват други действия, изпълнявани от Комисията, като началото на прилагане на новите правила на ЕС за защита на данните, широкообхватния набор от мерки за изграждане на висока киберсигурност в ЕС, по който в момента се водят преговори от Европейския парламент и Съвета, и текущите усилия за борба с онлайн дезинформацията.

Контекст

Европейските избори през май 2019 г. ще се проведат в различна политическа и правна среда в сравнение с изборите през 2014 г. Всички участници в изборите, по-специално органите и политическите партии в държавите членки, трябва да поемат специална отговорност за защита на демократичния процес от чуждестранно влияние и незаконни манипулации.

Общият регламент на ЕС относно защитата на данните се прилага от май 2018 г., като дава на Европейския съюз необходимите инструменти, за да реагира на случаите на незаконно използване на лични данни, включително и в контекста на изборите.

Парламентът и Съветът дадоха съгласието си за изменение на Акта за избирането на представители в Европейския парламент, което създава условия за по-голяма прозрачност на изборите за членове на Европейския парламент. С Регламента относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации, изменен на 3 май 2018 г., се повишават видимостта, познаването, ефективността, прозрачността и отчетността на европейските политически партии и европейските политически фондации.

През февруари 2018 г. Европейската комисия издаде и препоръка, в която са посочени основните стъпки за още по-ефективно провеждане на изборите през 2019 г.

Периодите на избори са се доказали като особено стратегическа и чувствителна цел за хибридни атаки. С оглед на това, в съвместното съобщение от юни 2018 г. „Увеличаване на устойчивостта и способността за борба с хибридните заплахи“ Европейската комисия и върховният представител определиха области, в които трябва да бъдат взети допълнителни мерки.

За да осигури на Европа подходящите инструменти за справяне с кибератаки, през септември 2017 г. Европейската комисия предложи широкообхватен набор от мерки за изграждане на висока киберсигурност в ЕС. Той включваше предложение за укрепване на Агенцията на ЕС за киберсигурност, както и нова европейска схема за сертифициране, за да се гарантира, че продуктите и услугите в цифровия свят са безопасни за употреба.

Комисията също така предложи европейски подход за борба с онлайн дезинформацията в своето съобщение от 26 април 2018 г. Това включва кодекс за поведение за саморегулиране за онлайн платформите и рекламната индустрия като важна стъпка за гарантиране на прозрачни, честни и надеждни онлайн кампании преди европейските избори. От онлайн платформите и рекламната индустрия се очаква през следващите седмици да се споразумеят с представителите на медиите, научните среди и проверителите на факти относно кодекса за поведение във връзка с дезинформацията и да започнат да го прилагат.

За повече информация

Уебсайт за Състояние на Съюза 2018 г.

Информационен документ: Гарантиране на свободни и честни европейски избори

Съобщение на Комисията относно гарантирането на свободни и честни европейски избори

Препоръка на Комисията относно мрежите за изборно сътрудничество, онлайн прозрачността, защитата срещу кибернетични инциденти и борбата срещу кампаниите за дезинформация в контекста на изборите за Европейски парламент

Насоки на Комисията относно прилагането на законодателството на ЕС за защита на данните в контекста на изборите

Информационен документ: Защита на личните данни на европейците при избори

Предложение за изменение на Регламента относно финансирането на европейските политически партии

Информационен документ: Укрепване на киберсигурността в Европа

Предложение на Комисията за регламент за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания и мрежа от национални координационни центрове

IP/18/5681

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar