Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Strategi för västra Balkan: EU presenterar nya flaggskeppsinitiativ och stöd till reformprocssen i regionen

Strasbourg den 6 februari 2018

EU-kommissionen antar i dag sin strategi: Trovärdiga utsikter till medlemskap i EU och närmare kontakter med länderna på västra Balkan

Som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lovade i sitt tal om tillståndet i unionen 2017 antar kommissionen nu sin strategi Trovärdiga utsikter till medlemskap i EU och närmare kontakter med länderna på västra Balkan och bekräftar därmed regionens framtid i EU som en geostrategisk investering i ett stabilt, starkt och enat Europa som bygger på gemensamma värden. Den innehåller prioriteringarna och områdena för utbyggt samarbete för att möta de speciella utmaningar som länderna på västra Balkan står inför, framför allt behovet av grundläggande reformer och goda grannlandsrelationer. Trovärdiga medlemskapsutsikterkräver varaktiga ansträngningar och oåterkalleliga reformer. Framstegen mot ett framtida medlemskap i EU är en objektiv process som utgår ifrån vad länderna reellt åstadkommer, vilket i sin tur beror på de konkreta resultat som uppnås för varje enskilt land.

I dag aviserar kommissionen sex flaggskeppsinitiativ med specifika åtgärder som EU ska vidta de kommande åren för att stödja arbetet med att omvandla västra Balkan på områden av ömsesidigt intresse. Det handlar bl.a. om att stärka rättsstatsprincipen, öka samarbetet gällande säkerhet och migration via gemensamma undersökningsgrupper och EU:s gräns- och kustbevakning, att utvidga EU:s energiunionen till att omfatta västra Balkan och att sänka roamingavgifterna och bygga ut bredband i regionen. I strategin betonas också att EU måste göra sig redo att välkomna nya medlemmar när dessa väl har uppfyllt kriterierna.

Jean-Claude Juncker gjorde följande uttalande: –En investering i stabilitet och välstånd för västra Balkan innebär en investering i vår unions säkerhet och framtid. Även om ingen ny utvidgning kommer att ske under den nuvarande kommissionens mandatperiod stakar kommissionen i dag ut vägen mot medlemskap i EU för länderna på västra Balkan. Med starkt politisk vilja, reella och varaktiga reformer och definitiva lösningar på tvister med grannländerna kan vart och ett av länderna på västra Balkan röra sig mot ett medlemskap i EU. Om de når ända fram kommer att bero på vad de objektivt åstadkommer. EU-kommissionen kommer att vara noggrann, men också rättvis. Jag kommer att besöka alla länderna på västra Balkan i slutet av månaden kommer jag att ha med mig ett tydligt budskap: fortsatta reformer gör att vi fortsatt stöder ert framtida EU-medlemskap.

EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini hade följande kommentar:–Länderna på västra Balkan är en del av Europa: vi delar samma historia, samma geografi, samma kulturarv och samma möjligheter och utmaningar i dag och i framtiden. Vi har ett gemensamt intresse av att samarbeta mer och närmare för att kunna garantera våra folk ekonomisk och social utveckling och säkerhet.  I strategin stakas vägen framför oss ut: alla våra sex partner måste övervinna det förflutna, och vi måste alla tillsammans att göra västra Balkans process mot Europeiska unionen oåterkallelig och fortsätta enandet av vår världsdel. Strategin ger oss alla gemensamma, tydliga, otvetydiga, trovärdiga och konkreta perspektiv för hur var och en av de sex partnerländerna ska kunna integreras i EU. Kommande månader blir inte bara intensiva utan också avgörande om vi ska kunna gripa detta historiska och unika tillfälle.

Johannes Hahn som är den kommissionär som ansvarar för europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar, betonade följande: –I dag bekräftar vi att dörren till vår union är öppen för länderna på västra Balkan, som redan är en enklav som omges av EU-länder, och att vårt erbjudande är allvarligt menat. Med den nya strategin, som underbyggs av konkreta åtgärder, stärker vi utvidgningsprocessen som i sin tur kräver trovärdiga ansträngningar och reformer, främst för att stärka rättsstatsprincipen. Vi måste arbeta tillsammans för våra medborgares bästa.

Fokus på övertygande reformer och försoning

För att uppfylla kriterierna för EU-medlemskap, och i sitt eget intresse, måste länderna på västra Balkan genomföra omfattande reformer på viktiga områden.Rättsstatsprincipen, de grundläggande rättigheterna och goda styrelseformermåste stärkas avsevärt. Rättsreformer, kampen mot korruption och organiserad brottslighet samt reformen av den offentliga förvaltningen måste ge resultat och de demokratiska institutionerna måste på allvar börja fungera bättre. De ekonomiska reformerna måste fortsätta med kraft, så att strukturella svagheter, låg konkurrenskraft och hög arbetslöshet kan åtgärdas.

Alla länder måste entydigt, både i ord och handling, åta sig att övervinna det negativa arvet från det förflutna genom att uppnå försoning och hitta lösningar på ouppklarade tvister, framför allt gränstvister, i god tid före en anslutning till EU. Det måste finnas ett heltäckande, rättsligt bindande normaliseringsavtal mellan Serbien och Kosovo så att de båda länderna kan fortsätta sin respektive väg mot EU-medlemskap.

Sex flaggskeppsinitiativ till stöd för omvandlingen av västra Balkan

EU är redan den viktigaste givaren och investeraren i regionen och likaså den viktigaste politiska partnern för västra Balkan. EU är också västra Balkans största handelspartner med en årlig total handelsvolym på 43 miljarder euro (2016). I dag lägger kommissionen fram sex flaggskeppsinitiativ som ytterligare kommer att stärka vårt samarbete på ett flertal områden och stödja omvandlingsprocessen på västra Balkan. Flaggskeppsinitiativen är inriktade på särskilda områden som är av gemensamt intresse: rättsstatsprincipen, säkerhet och migration, socioekonomisk utveckling, transport och energiförbindelser, den digitala agendan, försoning och goda grannrelationer. Konkreta insatser på dessa områden planeras mellan 2018 och 2020.

För att strategin ska kunna genomföras och stödja en smidig övergång till EU-medlemskap krävs det ovillkorligen att tillräckliga anslag finns. Kommissionen föreslår gradvis utökand finansiering via instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) fram till 2020 i den mån omflyttningar inom dagens totalbudget så tillåter. Bara år 2018 har 1,07 miljarder euro redan anslagits i föranslutningsstöd till västra Balkan, utöver de nästa 9 miljarder euro under perioden 2007–2017.

Kommande steg mot EU-medlemskap

EU:s utvidgningspolitik måste vara oupplösligt knuten till den större strategi som handlar om att stärka unionen fram till 2025, som Jean-Claude Juncker tog upp i sitttal om tillståndet i unionen i september 2017 och sinfärdplan för ett mer enat, starkare, och mer demokratiskt EU. Även om EU skulle kunna bli större än 27 medlemmar bygger dynamiken i respektive lands väg mot ett EU-medlemskap på vad länderna själva åstadkommer och på hur snabbt de når konkreta resultat. I strategin lämnas en redogörelse för vilka steg Montenegro och Serbien måste ta för att slutföra anslutningsprocessen fram till 2025. Andra länder kan visserligen hinna i kapp, men Montenegro och Serbien är de enda länderna som redan deltar i medlemskapsförhandlingar. Detta perspektiv beror ytterst på en stark politik vilja, att verkliga och varaktiga reformer genomförs samt definitiva lösningar hittas på tvisterna med grannländerna.

Alla länder på västra Balkan har var och ett möjlighet att röra sig mot ett EU-medlemskap. Kommissionen bedömer alla länder på ett rättvist och objektivt sätt med utgångspunkt i vad de åstadkommit och i hur snabbt de gör sina framsteg. Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien gör betydande framsteg på sin väg mot EU-medlemskap och på basis av uppfyllda villkor är kommissionen redo att rekommendera att anslutningsförhandlingar inleds.Kommissionen tänker börja utarbeta ett yttrande om Bosnien och Hercegovinas medlemskapsansökan så snart ett heltäckande och fullständigt svar har tagits emot på ett antal frågor som ställts. Med varaktiga insatser och engagemang skulle Bosnien och Hercegovina kunna uppnå status som kandidatland. Kosovo har möjlighet att göra varaktiga framsteg genom att förverkliga stabiliserings- och associeringsavtalet och att röra sig framåt i processen mot EU-medlemskap när de objektiva förhållandena så tillåter.

Ett politiskt åtagande från regionens ledare

De aktuella länderna har mycket arbete framför sig innan de klarar av att uppfylla villkoren och kriterierna för medlemskap i EU. I strategin betonas att regionens ledare inte får ge utrymme för några tvivel om sin strategiska orientering och sitt åtagande. Ytterst är det de som måste ta på sig ansvaret för att utnyttja detta historiska tillfälle och göra det till verklighet.

EU:s förberedelser för att välkomna nya medlemmar

EU måste själv stå redo för nya medlemmar i familjen – när de uppfyller villkoren – bl.a. institutionellt och finansiellt. Unionen måste bli starkare, solidare och effektivare innan den blir större. För effektivare beslutsfattande måste vi använda oss av röstning med kvalificerad majoritet i rådet inom politikområden där det redan går. Kommissionen tänker dessutom under tredje kvartalet 2018 redogöra för möjligheterna att oftare använda omröstning med kvalificerad majoritet – vilket Jean-Claude Juncker aviserade i sitt tal om tillståndet i unionen 2017.

Ett effektivare system behövs också för att komma till rätta med systemhot eller brott mot rättsstatsprincipen i alla EU:s medlemsländer. Kommissionen vänats komma med ett initiativ i den frågan i oktober 2018.

Slutligen måste särskilda bestämmelser införas som gör att framtida medlemsländer inte kan blockera andra kandidatländer i västra Balkan från att bli medlemmar i EU.

Bakgrund

EU-strategin för västra Balkan: Trovärdiga utsikter till medlemskap i EU och närmare kontakter med länderna på västra Balkan

Frågor ochsvar - Trovärdiga utsikter till medlemskap i EU och närmare kontakter med länderna på västra Balkan

Faktablad - Sex nya flaggskeppsinitiativ till stöd för omvandlingen av västra Balkan

Faktablad - Kommande steg med 2025 som möjligt perspektiv

Faktablad - Den ekonomiska potentialen i EUs relationer med länderna på västra Balkan

Faktablad - Utvidgningsprocessen

Faktograf – Montenegro

Faktograf – Serbien

Faktograf –f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Faktograf - Albanien

Faktograf – Bosnien och Hercegovina

Faktograf – Kosovo

IP/18/561

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar