Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Länsi-Balkanin strategia: EU esittää uusia lippulaiva-aloitteita ja tukea uudistusten toteuttamiseen alueella

Strasbourg 6. helmikuuta 2018

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt strategian ”Uskottavat jäsenyysnäkymät ja EU:n vahvempi sitoutuminen Länsi-Balkanin maihin”.

Komissio on tänään hyväksynyt strategian ”Uskottavat jäsenyysnäkymät ja EU:n vahvempi sitoutuminen Länsi-Balkanin maihin”, johon puheenjohtaja Juncker viittasi puheessaan unionin tilasta vuonna 2017. Tuolloin hän vahvisti, että alueen tulevaisuus Euroopan unionissa on geostrateginen investointi yhteisiin arvoihin perustuvaan vakaaseen, vahvaan ja yhtenäiseen Eurooppaan. Strategiassa esitetään ensisijaiset toimet ja alat, joilla yhteistyötä lisätään. Lisäksi siinä käsitellään Länsi-Balkanin maiden keskeisiä haasteita, joita ovat erityisesti perustavanlaatuisten uudistusten toteuttaminen ja hyvien naapuruussuhteiden luominen. Uskottavat laajentumisnäkymät edellyttävät määrätietoisia toimia ja peruuttamattomia uudistuksia. Eteneminen kohti EU-jäsenyyttä on prosessi, joka perustuu kunkin maan saavutusten ja konkreettisten tulosten objektiiviseen arviointiin.

Komissio on tänään ilmoittanut, että EU toteuttaa lähivuosina kuuden lippulaiva-aloitteen puitteissa erityisiä toimia Länsi-Balkanin maiden muutosprosessin tukemiseksi tavalla, josta on hyötyä molemmille osapuolille. Aloitteet koskevat oikeusvaltioperiaatteen lujittamista, turvallisuuteen ja muuttoliikkeeseen liittyvän yhteistyön vahvistamista mm. yhteisten tutkintaryhmien ja Euroopan raja- ja merivartioviraston puitteissa, EU:n energiaunionin laajentamista Länsi-Balkanin maihin sekä verkkovierailumaksujen alentamista ja laajakaistan käyttöönottoa alueella. Strategiassa myös korostetaan, että EU:n on oltava valmis ottamaan vastaan uusia jäseniä sitten kun ne täyttävät jäsenyysehdot.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi, että investointi Länsi-Balkanin maiden vakauteen ja vaurauteen on samalla investointi EU:n turvallisuuteen ja tulevaisuuteen. Laajentumisia ei ole luvassa vielä nykyisen komission aikana, mutta nyt voidaan jo hahmotella Länsi-Balkanin maiden liittymisnäkymiä. ”Jos Länsi-Balkanin mailta löytyy vahvaa poliittista tahtoa tehdä todellisia uudistuksia ja ratkaista lopullisesti kiistat naapuriensa kanssa, ne pääsevät etenemään kohti EU-jäsenyyttä. Se, toteutuuko tämä, riippuu kunkin maan objektiivisista saavutuksista, joita komissio arvioi tiukasti mutta tasapuolisesti. Vierailen tämän kuun lopussa kaikissa Länsi-Balkanin maissa, ja minulla on niille selkeä viesti: jatkakaa uudistuksia, ja EU tukee Länsi-Balkanin tulevaisuutta unionin yhteydessä”, Juncker selosti.

Korkea edustaja, varapuheenjohtaja Federica Mogherini vahvisti, että Länsi-Balkanin maat ovat osa Eurooppaa. ”Meillä on yhteinen historia, maantiede ja kulttuuriperintö ja samat mahdollisuudet ja haasteet sekä nyt että tulevaisuudessa. On yhteisten etujemme mukaista tehdä enemmän ja tiiviimmin yhteistyötä, jotta voimme taata kansalaisillemme taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen ja turvallisuuden. Tänään hyväksytty strategia viitoittaa tietä eteenpäin: kaikkien kuuden kumppanimaan on irrottauduttava menneisyyden painolastista, jotta voimme yhdessä edistää niiden liittymistä unioniin ja jatkaa siten koko Euroopan jälleenyhdistymistä. Strategiassa esitetään jokaisen kuuden maan liittymiselle yhteinen, selkeä ja uskottava perspektiivi. Lähikuukausina on tehtävä määrätietoisesti työtä sen eteen, ettei tämä historiallinen ja ainutlaatuinen tilaisuus valu hukkaan”, Mogherini kehotti.

EU:n naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaava komissaari Johannes Hahn puolestaan korosti, että strategiaan sisältyvät konkreettiset toimet lujittavat laajentumisprosessia. ”Unionin ovet ovat auki Länsi-Balkanin maille, jotka ovat jo maantieteellisestikin EU:n jäsenvaltioiden ympäröimiä. Kutsu on esitetty vilpittömästi. Länsi-Balkanin maiden on nyt toteutettava uskottavia ja pysyviä uudistuksia erityisesti oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi. Meidän on tehtävä työtä kansalaisten hyväksi”, Hahn muistutti.

Avainasemassa vakuuttavat uudistukset ja sovinto

Täyttääkseen EU:n jäsenyysehdot Länsi-Balkanin maiden on toteutettava kattavia uudistuksia keskeisillä aloilla. Tämä on niiden omien etujen mukaista.Oikeusvaltioperiaatetta, perusoikeuksia ja hallintotapaa on vahvistettava merkittävästi.Oikeuslaitoksen uudistuksissa, korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ja julkishallinnon uudistamisessa on saatava aikaan todellisia tuloksia ja demokraattisten instituutioiden toimintaa on tehostettava huomattavasti.Talouden uudistamista on jatkettava puuttumalla määrätietoisesti rakenteellisiin heikkouksiin, heikkoon kilpailukykyyn ja korkeaan työttömyyteen.

Kaikkien Länsi-Balkanin maiden on sitouduttava ehdoitta – sekä sanoin että teoin – menneisyyden painolastista irrottautumiseen pyrkimällä sovintoon ja ratkaisemalla avoimet kysymykset, etenkin rajakiistat, hyvissä ajoin ennen unioniin liittymistä.Serbian ja Kosovon on normalisoitava suhteensa kokonaisvaltaisen, oikeudellisesti sitovan sopimuksen pohjalta, ennen kuin ne voivat edetä kohti EU-jäsenyyttä.

Kuusi lippulaiva-aloitetta Länsi-Balkanin muutosprosessin tueksi

EU on jo nyt Länsi-Balkanin maiden tärkein rahoittaja ja sijoittaja ja myös niiden poliittinen kumppani. EU on myös niiden suurin kauppakumppani: kaupan kokonaisarvo vuonna 2016 oli 43 miljardia euroa. Komissio on tänään esittänyt kuusi lippulaiva-aloitetta, joiden avulla tuetaan Länsi-Balkanin maiden muutosprosessia lujittamalla yhteistyötä seuraavilla molempia osapuolia hyödyttävillä aloilla:oikeusvaltio, turvallisuus ja muuttoliike, sosioekonominen kehitys, liikenne- ja energiaverkkojen yhteenliittäminen, digitaalistrategia, sovinto ja hyvät naapuruussuhteet. Näillä aloilla on tarkoitus toteuttaa konkreettisia toimia vuosina 2018–2020.

Länsi-Balkanin strategian toteuttaminen ja saumaton siirtyminen kohti jäsenyyttä edellyttävät myös riittävää rahoitusta. Komissio ehdottaa, että liittymistä valmistelevan tukivälineen määrärahoja kasvatetaan asteittain vuoteen 2020 saakka sikäli kuin se on mahdollista kohdentamalla nykyisiä määrärahoja uudelleen.Länsi-Balkanin maille on tarkoitus myöntää liittymisen valmisteluun pelkästään vuonna 2018 vielä 1,07 miljardia euroa sen lisäksi, että tähän tarkoitukseen on myönnetty vuosina 2007–2017 lähes 9 miljardia euroa.

Seuraavat askeleet kohti EU-jäsenyyttä

EU:n laajentumispolitiikan on oltava erottamaton osa vuoteen 2025 ulottuvaa laajempaa, unionin lujittamiseen tähtäävää strategiaa, jonka puheenjohtaja Juncker esitteli syyskuussa 2017 unionin tilaa käsittelevässä puheessaan ja Etenemissuunnitelmassa kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa unionia. EU:ssa saattaa joskus olla enemmän kuin 27 jäsentä, mutta kunkin Länsi-Balkanin maan eteneminen kohti jäsenyyttä perustuu sen omiin saavutuksiin ja etenemistahtiin, jota arvioidaan konkreettisten tulosten perusteella.Strategiassa selitetään, mitä toimenpiteitä Montenegron ja Serbian on toteutettava saadakseen liittymisprosessinsa päätökseen vuoteen 2025 mennessä. Liittymisneuvottelut on aloitettu toistaiseksi vain Montenegron ja Serbian kanssa, mutta muilla mailla on mahdollisuus kiriä ne kiinni.Liittymisnäkymien toteutumiseen tarvitaan viime kädessä vahvaa poliittista tahtoa tehdä todellisia ja pysyviä uudistuksia ja ratkaista lopullisesti kiistat rajanaapurien kanssa.

Kaikilla Länsi-Balkanin mailla on mahdollisuus edetä kohti EU-jäsenyyttä. Komissio arvioi kutakin maata tasapuolisesti ja objektiivisesti niiden omien saavutusten ja etenemisvauhdin perusteella. Albania ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ovat edenneet merkittävästi kohti EU-jäsenyyttä, ja komissio on valmis suosittamaan liittymisneuvottelujen aloittamista niiden kanssa, kun edellytykset täyttyvät.Komissio ryhtyy arvioimaan Bosnia ja Hertsegovinan jäsenyyshakemusta heti kun se on saanut kyselyynsä kattavat vastaukset. Bosnia ja Hertsegovinasta voi tulla ehdokasmaa, jos se sitoutuu toteuttamaan uudistuksia määrätietoisesti. Kosovo voi saavuttaa kestävää edistymistä panemalla vakautus- ja assosiaatiosopimuksen täytäntöön ja edetä näin kohti jäsenyyttä sitä mukaa kuin objektiiviset olosuhteet sen sallivat.

Länsi-Balkanin johtajien poliittinen sitoutuminen

Länsi-Balkanin maissa on vielä tehtävä paljon työtä, ennen kuin ne täyttävät EU-jäsenyyden ehdot. Strategiassa korostetaan, että maiden johtajien on tuotava strateginen suuntautumisensa ja sitoutumisensa esiin niin, että siitä ei jää epäilyksiä. Vastuu siitä, että tämä historiallinen tilaisuus ei jää käyttämättä, on viime kädessä heidän.

EU:n valmistautuminen uusien jäsenten vastaanottamiseen

Myös EU:n on varmistettava, että sillä on käytössään riittävät institutionaaliset puitteet ja rahoitus uusien jäsenten vastaanottamiseen sitten kun ne täyttävät jäsenyysehdot. Unionin on oltava vahvempi, yhtenäisempi ja tehokkaampi ennen kuin se voi laajentua. Jotta neuvoston päätöksentekomenettelyt tuottaisivat tulosta, määräenemmistöpäätöksiä on sovellettava myös jatkossa samoilla aloilla kuin nyt. Lisäksi komissio ehdottaa vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä keinoja tehostaa määräenemmistöpäätösten käyttöä, kuten puheenjohtaja Juncker jo mainitsi puheessaan unionin tilasta vuonna 2017.

Myös oikeusvaltioperiaatteeseen jossakin EU:n jäsenmaassa kohdistuviin järjestelmätason uhkiin tai suoranaisiin loukkauksiin olisi voitava puuttua nykyistä tehokkaammin. Komissio esittää tätä koskevan aloitteen lokakuussa 2018.

Erityisjärjestelyjä on otettava käyttöön myös sen varmistamiseksi, että uudet jäsenmaat eivät pysty estämään muiden Länsi-Balkanin ehdokasmaiden liittymistä.

Tausta

EU:n Länsi-Balkanin strategia – ”Uskottavat jäsenyysnäkymät ja EU:n vahvempi sitoutuminen Länsi-Balkanin maihin”.

Kysymyksiä ja vastauksia – Uskottavat laajentumisnäkymät ja EU:n vahvempi sitoutuminen Länsi-Balkanin maihin

Tietokooste: Kuusi lippulaiva-aloitetta Länsi-Balkanin muutosprosessin tueksi

Tietokooste – Eteneminen kohti vuoden 2025 mahdollista liittymisajankohtaa

Tietokooste – EU:n ja Länsi-Balkanin maiden suhteiden taloudellinen potentiaali

Tietokooste – Laajentumisprosessi

Faktagrafiikka – Montenegro

Faktagrafiikka – Serbia

Faktagrafiikka –Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

Faktagrafiikka – Albania

Faktagrafiikka – Bosnia ja Hertsegovina

Faktagrafiikka – Kosovo

IP/18/561

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar