Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Lääne-Balkani strateegia: EL tutvustab uusi juhtalgatusi ja toetusi reformidele orienteeritud piirkonnale

Strasbourg, 6. veebruar 2018

Täna võttis komisjon vastu strateegia „Lääne-Balkani riikide reaalne ELiga ühinemise väljavaade ning ELi tõhustatud koostöö nende riikidega“.

Nii nagu Euroopa Komisjoni president Juncker oma 2017. aasta kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus teatanud oli, võttis komisjon täna vastu strateegia „Lääne-Balkani riikide reaalne ELiga ühinemise väljavaade ning ELi tõhustatud koostöö nende riikidega“, millega kinnitatakse piirkonna tulevikku Euroopas kui geostrateegilist investeeringut ühistel väärtustel põhinevasse stabiilsesse, tugevasse ja ühinenud Euroopasse.Selles tuuakse välja tõhustatud ühiskoostöö prioriteedid ja valdkonnad, milles käsitletakse Lääne-Balkani riikide ees seisvaid konkreetseid probleeme, eeskätt põhjalike reformide ja heanaaberlike suhete vajadust.Reaalseks ühinemisväljavaateks on vaja järjepidevaid jõupingutusi ja pöördumatuid reforme.Edusammude tegemine ELiga ühinemise teel on objektiivne ja saavutustepõhine protsess, mis sõltub iga riigi konkreetsetest tulemustest.

Täna teatas Euroopa Komisjon kuuest juhtalgatusest koos konkreetsete meetmetega, mis ELil on kavas järgmistel aastatel võtta, et toetada Lääne-Balkani riikide jõupingutusi. Algatuste seas on õigusriigi tugevdamine, tihedam koostöö julgeoleku ja rände alal, mis hõlmab ühiseid uurimisrühmasid ning Euroopa piiri- ja rannikuvalvet, ELi energialiidu laiendamine Lääne-Balkani riikidesse, rändlustasude alandamine ja lairibaühenduse kasutuselevõtt piirkonnas. Strateegias rõhutatakse ka seda, et EL peab olema valmis uute liikmete vastuvõtuks, kui nad on kriteeriumid täitnud.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles:„Lääne-Balkani riikide stabiilsusesse ja heaolusse investeerimine on investeering meie liidu turvalisusesse ja tulevikku. Kuigi tänase seisuga ei ole uusi laienemisi ette nähtud, näitab Euroopa Liit Lääne-Balkani riikidele õiget suunda. Tugeva poliitilise tahte, reaalsete ja jätkusuutlike reformide ning naabritevaheliste vaidluste lõpliku lahendamise abil saavad Lääne-Balkani riigid oma ühinemisteel edasi liikuda. Selle eesmärgi saavutamine sõltub aga objektiivsetest tulemustest. Euroopa Komisjon ei tee järeleandmisi, kuid jääb õiglaseks. Külastan kuu lõpus kõiki Lääne-Balkani riike ja edastan neile selge sõnumi: püsige reformikursil ja meie toetame teie ühinemist ELiga.“

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini lisas:„Lääne-Balkani riigid on Euroopa osa. Meil on ühine ajalugu, ühine geograafiline asukoht, ühine kultuuripärand ning ühesugused väljavaated ja probleemid nii täna kui ka tulevikus. Meil on ühine huvi teha paremat ja tihedamat koostööd, et tagada inimestele majanduslik ja sotsiaalne areng ning turvalisus. Strateegia on meile teejuhiks. Eesmärgini jõudmiseks peavad kõik meie kuus partnerit mineviku lõplikult selja taha jätma ning me kõik peame ühiselt seisma selle eest, et Lääne-Balkani edusammud ELiga ühinemise suunas oleksid pöördumatud, ja ühendama Euroopa. Strateegia annab igale meie kuuele ELi integratsiooni partnerile jagatud, selge, ühemõttelise, reaalse ja konkreetse perspektiivi. Järgmised kuud ei ole mitte ainult intensiivsed, vaid ka ülimalt olulised tagamaks, et see ajalooline ja ainulaadne võimalus saaks ära kasutatud.“

Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste volinik Johannes Hahn rõhutas:„Täna kinnitame, et uks ELi on Lääne-Balkani riikidele avatud ja et meie pakkumine on siiras. Uue lähenemisviisi ja konkreetsete meetmetega toetame laienemisprotsessi, mille eelduseks on reaalsed edusammud ja reformid, eelkõige õigusriigi põhimõtte tugevdamine. Peame tegutsema kodanike hüvanguks.“

Keskendumine reformidele ja leppimisele

ELi liikmesuse kriteeriumide täitmiseks ning enda huvides peavad Lääne-Balkani riigid tegema peamistes valdkondades ulatuslikke reforme.Märkimisväärselt tuleb tõhustada õigusriigi põhimõtte järgimist, põhiõiguste austamist ja head valitsemistava.Kohtureform, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus ning avaliku halduse reform peavad andma reaalseid tulemusi ning demokraatlike institutsioonide toimimist tuleb oluliselt parandada.Jõuliselt tuleb jätkata majandusreforme, et lahendada struktuursete puuduste, madala konkurentsivõime ja kõrge töötusega seotud probleemid.

Kõik riigid peavad nii sõnades kui ka tegudes ühemõtteliselt pühenduma sellele, et ületada aegsasti enne ELiga ühinemist mineviku vastuolud ning saavutada leppimine ja leida lahendus lahtistele küsimustele, eelkõige lahendama piirivaidlused.Serbia ja Kosovo vahel tuleb leida kõikehõlmav ja seaduslikult siduv suhete normaliseerimist käsitlev kokkulepe, et need riigid saaksid jätkata oma teed ELiga ühinemise suunas.

Kuus juhtalgatust Lääne-Balkani riikides muutuste läbiviimise toetamiseks

EL on juba piirkonna suurim toetaja ja investor ning Lääne-Balkani riikide poliitiline partner. Samuti on EL Lääne-Balkani riikide suurim kaubanduspartner, kelle kaubavahetuse kogumaht on 43 miljardit eurot (2016. aasta andmetel). Täna esitas Euroopa Komisjon kuus juhtalgatust, mis tugevdavad meie koostööd mitmes valdkonnas ja toetavad Lääne-Balkani riikide ümberkujundamist. Need algatused on suunatud ühist huvi pakkuvatele konkreetsetele valdkondadele: õigusriigi põhimõte, julgeolek ja ränne, sotsiaal-majanduslik areng, transpordi- ja energiaühendused, digitaalarengu tegevuskava, leppimine ja heanaaberlikud suhted. Konkreetsed meetmed nendes valdkondades on ette nähtud aastateks 2018–2020.

Selleks et tagada Lääne-Balkani strateegia elluviimine ja toetada nende riikide sujuvat ühinemist ELiga, on vaja piisavat rahastamist. Euroopa Komisjoni ettepanek on ühinemiseelse abi rahastamisvahendist antavat rahastamist kuni aastani 2020 järk-järgult suurendada, niivõrd kui olemasoleva eelarve vahendite ümberjaotamine seda võimaldab. Ainuüksi 2018. aastal on Lääne-Balkani riikide ühinemiseelseks toetamiseks ette nähtud 1,07 miljardit eurot, lisaks aastatel 2007–2017 juba antud ligi 9 miljardile eurole.

Järgmised sammud ELiga ühinemise teel

ELi laienemispoliitika peab olema osa president Junckeri poolt 2017. aasta septembri kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus tutvustatud ulatuslikumast strateegiast, mille eesmärk on liidu tugevdamine 2025. aastaks, ning ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa saavutamise tegevuskavast.ELil võib tulevikus olla rohkem kui 27 liiget, kuid iga Lääne-Balkani riigi edasiliikumise tempo ELiga ühinemise teel sõltub siiski nende endi edusammudest ja konkreetsete tulemuste saavutamise kiirusest.Strateegias on selgitatud samme, mida Serbial ja Montenegrol tuleb teha, et viia ühinemisprotsess lõpule aastaks 2025. Ehkki teised riigid võivad järele jõuda, on Montenegro ja Serbia ainukesed, kellega ühinemisläbirääkimised juba käivad. Eesmärgi saavutamine sõltub kokkuvõttes tugevast poliitilisest tahtest, reaalsetest ja püsivatest reformidest ning vaidluste lõplikust lahendamisest naabritega.

Kõigil Lääne-Balkani riikidel on võimalus Euroopa Liiduga ühinemiseks edusamme teha. Komisjon hindab kõiki riike õiglaselt ja objektiivselt vastavalt nende endi saavutustele ja edusammude tegemise kiirusele. Albaania ja endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik teevad suuri edusamme Euroopa Liidu suunal ning komisjon on tingimuste täitmise korral valmis tegema ettepanekud ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.Komisjon hakkab valmistama ette seisukohta Bosnia ja Hertsegoviina ELi liikmeks astumise taotluse kohta pärast seda, kui on saanud põhjalikud ja täielikud vastused oma küsimustikule. Püsivate jõupingutuste ja pühendumisega võib Bosniast ja Hertsegoviinast saada kandidaatriik. Kosovol on võimalus teha püsivaid edusamme stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu rakendamise kaudu ning liikuda Euroopa suunal edasi niipea, kui objektiivsed asjaolud seda võimaldavad.

Piirkonna juhtide poliitiline pühendumus

Asjaomastel riikidel on ELiga ühinemise kriteeriumide täitmiseks veel palju ära teha. Strateegias rõhutatakse, et piirkonna liidrid ei tohi jätta mingit kahtlust, milline on nende strateegiline suund ja pühendumus. Strateegias rõhutatakse, et piirkonna liidrid ei tohi jätta mingit kahtlust, milline on nende strateegiline suund ja pühendumus.

ELi ettevalmistamine uute liikmete vastuvõtmiseks

Ka EL peab olema uute liikmete vastuvõtmiseks nii institutsioonilisest kui ka rahalisest aspektist vaadatuna valmis. Enne kui hakata oma piire laiendama, peab Euroopa Liit saama tugevamaks, kindlamaks ja tõhusamaks. Tõhusa otsustusprotsessi tagamiseks tuleb nõukogus kasutusele võtta kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamine kõikides nendes poliitikavaldkondades, kus see on juba ette nähtud. Lisaks teeb Euroopa Komisjon 2018. aasta kolmandas kvartalis ettepanekud täiendavate kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamise võimaluste kohta, nagu president Juncker oma 2017. aastal peetud kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus välja kuulutas.

Vaja on ka tõhusamat süsteemi, et võidelda õigusriigi põhimõtte süsteemse rikkumise ohu vastu ELi liikmesriikides. Selleks on komisjonil kavas esitada algatus 2018. aasta oktoobris.

Selleks et tulevastel liikmesriikidel ei tekiks võimalust blokeerida teiste Lääne-Balkani kandidaatriikide ühinemist, tuleb kehtestada erikord.

Taust

ELi Lääne-Balkani strateegia. Lääne-Balkani riikide reaalne ELiga ühinemise väljavaade ning ELi tõhustatud koostöö nende riikidega

Küsimused ja vastused. Lääne-Balkani riikide reaalne ELiga ühinemise väljavaade ning ELi tõhustatud koostöö nende riikidega

Teabeleht. Kuus juhtalgatust Lääne-Balkani riikide ümberkujundamise toetamiseks

Teabeleht. Edasised sammud võimalikuks ühinemiseks 2025. aastal

Teabeleht. ELi ja Lääne-Balkani riikide suhete majanduslik potentsiaal

Teabeleht. Laienemisprotsess

Andmegraafik. Montenegro

Andmegraafik. Serbia

Andmegraafik. Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

Andmegraafik. Albaania

Andmegraafik. Bosnia ja Hertsegoviina

Andmegraafik. Kosovo

IP/18/561

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar