Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Strategie pro západní Balkán: EU stanoví nové stěžejní iniciativy na podporu reforem v regionu

Štrasburk 6. února 2018

Komise dnes přijala strategii pro „přesvědčivou perspektivu rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost EU v tomto regionu“.

Jak předseda Komise Juncker ohlásil ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017, Komise dnes přijala strategii pro „přesvědčivou perspektivu rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost EU v tomto regionu“. Potvrzuje se tak evropská budoucnost tohoto regionu jako geostrategické investice do stabilní, silné a sjednocené Evropy založené na společných hodnotách.Strategie vymezuje priority a oblasti užší spolupráce s cílem vyřešit konkrétní výzvy, s nimiž se západní Balkán potýká, zejména nutnost zásadních reforem a navázání dobrých sousedských vztahů.Přesvědčivá perspektiva rozšíření vyžaduje vytrvalé úsilí a nezvratné reformy.Pokrok na cestě do Evropské unie je objektivní, na výsledcích založený proces, který závisí na konkrétních úspěších každé jednotlivé země.

Evropská komise dnes ohlásila šest stěžejních iniciativ – konkrétních opatření, jež v následujících letech podnikne EU na podporu transformace západního Balkánu v oblastech společného zájmu. Jedná se například o iniciativy pro upevnění právního státu, posílení spolupráce v oblasti bezpečnosti a migrace prostřednictvím společných vyšetřovacích týmů a Evropské pohraniční a pobřežní stráže, rozšíření energetické unie EU na západní Balkán či snížení poplatků za roaming a zavedení širokopásmového připojení v regionu. Ve strategii se rovněž zdůrazňuje, že EU musí být připravena k přijetí nových členů, jakmile tyto země splní kritéria.

„Investice do stability a prosperity západního Balkánu je investicí do bezpečnosti a budoucnosti naší Unie,“ uvedl předseda Evropské komise, Jean-Claude Juncker. „Ačkoli během funkčního období této Komise k dalšímu rozšíření nedojde, Evropská komise dnes naznačila, jak se bude cesta západního Balkánu do Unie odvíjet. Země západního Balkánu na ní mohou pokročit, projeví-li silnou politickou vůli, uskuteční opravdové a životaschopné reformy a jednou provždy vyřeší spory se sousedy. Zda toho dosáhnou, bude plně záviset na jejich objektivních výsledcích. Evropská komise bude přísná, ale také spravedlivá. Koncem tohoto měsíce pojedu do každé země západního Balkánu s jasným poselstvím: neustávejte v reformách a my nepřestaneme podporovat vaši budoucnost v Unii.“

„Západní Balkán je součástí Evropy,“doplnila vysoká představitelka Unie a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová. „Máme stejné dějiny, geografii, stejné kulturní dědictví a sdílíme také příležitosti a výzvy v současnosti i v budoucnosti. Máme společný zájem na stále užší spolupráci, která našim lidem zajistí hospodářský a společenský a bezpečí. Tato strategie ukazuje, jaká cesta před námi leží: aby všech šest našich partnerských zemí jednou provždy překonalo minulost a abychom všichni společně dali směřování západního Balkánu do Evropské unie nezvratnou podobu a pracovali na sjednocení kontinentu. Strategie dává nám všem společnou, jasnou, nezpochybnitelnou, přesvědčivou a konkrétní perspektivu integrace každé z našich šesti partnerských zemí do EU. Příští měsíce budou nejen intenzivní, ale budou mít i zásadní význam pro to, abychom využili této jedinečné historické příležitosti.“

„Dnes potvrzujeme, že západní Balkán, již obklopený EU ze všech stran, má dveře do Unie otevřené a že svoji nabídku myslíme vážně,“ zdůraznil komisař pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannes Hahn. „S novou koncepcí, podpořenou konkrétními opatřeními, zintenzivňujeme proces rozšíření, který však vyžaduje přesvědčivé úsilí a reformy, zejména upevnění právního státu. Musíme pracovat ve prospěch občanů.“

Důraz na přesvědčivé reformy a usmíření

Ke splnění kritérií pro členství v EU i ve svém vlastním zájmu musí západní Balkán provést komplexní reformy v klíčových oblastech.Je nutné podstatně upevnit právní stát, základní práva a řádnou správu věcí veřejných.Soudní reformy, boj proti korupci a organizované trestné činnosti a reforma veřejné správy musí přinést reálné výsledky, zásadně se též musí zlepšit fungování demokratických institucí.Dále je třeba razantně přikročit k hospodářským reformám, aby se vyřešily strukturální nedostatky, nízká konkurenceschopnost a vysoká nezaměstnanost.

Všechny země se musí jednoznačně zavázat, a to slovy i činy, k překonání dědictví minulosti a ještě před vstupem do Evropské unie dospět k usmíření a vyřešení otevřených otázek, zejména hraničních sporů.Chtějí-li Srbsko a Kosovo pokročit na cestě do Unie, musí uzavřít souhrnnou, právně závaznou dohodu o normalizaci vztahů.

Šest stěžejních iniciativ na podporu transformace Západního Balkánu

EU je již nyní nejdůležitějším dárcem a investorem v regionu i nejdůležitějším politickým protějškem západního Balkánu. Zároveň je největším obchodním partnerem tohoto regionu: v roce 2016 činil roční objem obchodu 43 miliard eur. Evropská komise dnes předkládá šest stěžejních iniciativ, které utuží spolupráci v nejrůznějších oblastech a podpoří transformační proces na západním Balkáně. Tyto iniciativy jsou zaměřeny na konkrétní oblasti společného zájmu: právní stát, bezpečnost a migraci, společensko-hospodářský rozvoj, dopravní a energetické propojení, digitální agendu, usmíření a dobré sousedské vztahy. V období 2018 až 2020 se v těchto oblastech plánují konkrétní činnosti.

Naplnění strategie pro západní Balkán a podpora hladkého přechodu k členství nutně vyžadují odpovídají finanční prostředky. Evropská komise navrhuje postupně do roku 2020 zvyšovat finanční prostředky poskytované z nástroje pro předvstupní pomoc v míře, v jaké to umožní přerozdělení stávajícího finančního krytí. Jen v roce 2018 je pro západní Balkán již vyčleněna předvstupní pomoc ve výši 1,07 miliardy eur, a to vedle téměř 9 miliard eur z období 2007 až 2017.

Další kroky na cestě do EU

Politika EU pro rozšíření musí být pevně spjata s rozsáhlejší vizí pro posílení Unie do roku 2025, již vymezil předseda Komise Juncker v projevu o stavu Unie ze září 2017 a ve svém plánu na vybudování jednotnější, silnější a demokratičtější Unie.EU by mohla mít více než 27 členů, ale dynamika, s níž budou všechny země západního Balkánu na cestě do EU postupovat, závisí na konkrétních výsledcích a rychlosti, s níž jich dosáhnou.Ve strategii se vysvětluje, jaké kroky musí učinit Černá Hora a Srbsko, aby dokončily proces přistoupení do roku 2025. Ostatní země by se mohly dostat na stejnou úroveň, ale tyto dvě země jsou zatím jediné, s nimiž probíhají přístupová jednání. Jejich vyhlídky budou v konečném důsledku záviset na tom, zda projeví silnou politickou vůli, uskuteční opravdové a životaschopné reformy a jednou provždy vyřeší spory se sousedy.

Šanci pokročit na cestě do Evropské unie mají všechny země západního Balkánu. Komise je všechny posuzuje spravedlivým a objektivním způsobem podle výsledků a rychlosti, s níž dosahují pokroku. Albánie a Bývalá jugoslávská republika Makedonie vykazují na cestě do Unie významný pokrok a Komise je po splnění podmínek připravena vypracovat doporučení k zahájení přístupových jednání.Pokud jde o Bosnu a Hercegovinu, po obdržení ucelených a vyčerpávajících odpovědí na svůj dotazník začne Komise připravovat stanovisko k její žádosti o členství v EU. Vyvine-li vytrvalé úsilí a odhodlání, mohla by se Bosna a Hercegovina stát kandidátskou zemí. Kosovo má příležitost dosáhnout díky provedení dohody o stabilizaci a přidružení stabilního pokroku, a jakmile to objektivní okolnosti dovolí, také pokročit na cestě do Unie.

Politické závazky lídrů regionu

Mají-li dotčené země splňovat podmínky a kritéria pro členství v EU, musí vyvinout ještě velké úsilí. Ve strategii se zdůrazňuje, že lídři regionu musí nade vší pochybnost projevit svou strategickou orientaci a odhodlání. Právě na nich leží v konečném důsledku odpovědnost za proměnu této historické příležitosti v realitu.

Příprava EU na přijetí nových členů

Jakmile tyto země splní podmínky, musí být EU samotná připravena k přijetí nových členů, a to z institucionálního i z finančního hlediska. Než se Unie může rozrůst, musí získat na síle, pevnosti a efektivitě. K zajištění účinného rozhodovacího procesu je třeba v oblastech, kde je to již možné, využívat hlasování kvalifikovanou většinou v Radě. Jak předseda Juncker ohlásil v projevu o stavu Unie v roce 2017, Evropská komise navíc navrhne možnosti, jak rozšířit využití tohoto hlasování, ve třetím čtvrtletí roku 2018.

Také je nutné vytvořit účinnější postup pro řešení systémového ohrožení nebo porušení právního státu v kterémkoli členském státě EU. Komise by se touto problematikou měla zabývat v říjnu 2018.

V neposlední řadě musí být zavedena zvláštní opatření, jež zajistí, aby budoucí členské státy nemohly blokovat přistoupení jiných kandidátských zemí ze západního Balkánu.

Souvislosti

Strategie EU pro země západního Balkánu – „Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost EU v tomto regionu“

Otázky a odpovědi: Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost EU v tomto regionu

Informativní přehled – Šest stěžejních iniciativ na podporu transformace Západního Balkánu

Informativní přehled – Cesta kupředu s ohledem na možné rozšíření v roce 2025

Informativní přehled – Ekonomický potenciál vztahů EU se západním Balkánem

Informativní přehled – Proces rozšíření

Faktograf – Černá Hora

Faktograf – Srbsko

Faktograf – Bývalá jugoslávská republika Makedone

Faktograf – Albánie

Faktograf – Bosna a Hercegovina

Faktograf – Kosovo

IP/18/561

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar