Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tillståndet i unionen 2018: Kommissionen föreslår nya regler för att få bort terroristinriktat innehåll på nätet

Strasbourg den 12 september 2018

Kommissionen föreslår nya regler för att få bort terroristinriktat innehåll på nätet

bannerI sitt tal om tillståndet i unionen den 12 september 2018 sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker följande: – Europas medborgare förväntar sig med all rätt att unionen ska hålla dem trygga. Därför föreslår kommissionen idag nya regler för att få bort terroristinriktat innehåll på nätet inom en timme – vilket är den tidsram inom vilken den största skadan vållas.

I sitt tal om tillståndet i unionen 2018 tillkännagav Jean-Claude Juncker nya regler för att få bort terroristinriktat innehåll på nätet inom en timme. De nya reglerna läggs fram en vecka före det informella mötet i Salzburg där EU-ledarna förväntas diskutera migration och säkerhet. Varje internetplattform som önskar erbjuda sina tjänster inom Europeiska unionen kommer att omfattas av tydliga regler för att förhindra att deras tjänster missbrukas för att sprida terroristinriktat innehåll. Kraftfulla skyddsåtgärder kommer också att införas för att skydda yttrandefriheten på internet och säkerställa att reglerna bara riktas mot terroristinriktat innehåll.

Kommissionsledamoten för migration, inrikes frågor och medborgarskap, Dimitris Avramopoulos säger: – I våra samhällen finns inget utrymme för terroristpropaganda – varken online eller offline. Vi har redan framgångsrikt avlägsnat terroristinriktat innehåll på nätet genom vårt frivilliga samarbete inom EU:s internetforum. Men vi behöver arbeta snabbare och bli mer effektiva för att förhindra missbruk inom hela EU. Många av de senaste attackerna inom EU har visat hur terroristerna missbrukar nätet för att sprida sina budskap. Idag säger vi att vi aldrig mer vill att nätet ska kunna missbrukas.

Kommissionsledamoten med ansvar för säkerhetsunionen, Julian King säger: Det skulle inte accepteras att du stod och delade ut informationsblad som uppviglar till terrorism på gatorna i våra städer – och det ska inte heller vara möjligt att göra det på nätet. Även om vi har gjort framsteg vad gäller att avlägsna terroristinriktat innehåll på nätet genom frivilliga insatser så räcker det inte. Vi måste förhindra att det laddas upp och när det väl har laddats upp måste vi säkerställa att det tas bort fortast möjligt – innan det förorsaker allvarlig skada.

Kommissionsledamot med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, Mariya Gabriel säger: Denna förordning är ett svar på medborgarnas oro. Vi föreslår särskilda regler för terroristinriktat innehåll som är särskilt skadligt för vår säkerhet och för förtroendet för digitalt innehåll. Det innehåll som är olagligt offline är också olagligt online. EU fortsätter att medverka för att bygga ett säkrare, människoinriktat nät baserat på våra värderingar.

Terroristinriktat innehåll fortsätter att överleva och spridas på nätet, vilket innebär en verklig fara för det europeiska samhället – bara i januari 2018 spreds nästan 700 nya utdrag med officiell propaganda från Daish via nätet.

Kommissionen har redan arbetat på frivillig basis och med ett antal viktiga aktörer inom ramen för EU:s internetforum – inklusive onlineplattformar, medlemsstaterna och Europol – för att stoppa spridningen av terroristinriktat innehåll på nätet. Som en uppföljning rekommenderade kommissionen i mars ett antal åtgärder som ska vidtas av företagen och medlemsstaterna för att ytterligare intensifiera detta arbete. Även om dessa insatser har gett positiva resultat har framstegen överlag inte varit tillräckliga.

De nya regler som kommissionen föreslagit kommer att bidra till att säkerställa att terroristinnehåll på nätet snabbt avlägsnas. De nya reglernas viktigaste egenskaper är följande:

  • Entimmesregeln: terroristinriktat innehåll är mest skadligt under de första timmarna det finns på nätet på grund av den hastighet med vilken det sprider sig. Detta är anledningen till att kommissionen fastställer en timmes tidsfrist för innehåll som ska tas bort efter det att nationella myndigheter fattat beslut om avlägsnande.
  • En tydlig definition av terroristinriktat innehåll som material som uppmuntrar till att begå terroristbrott eller som främjar en terroristgrupps verksamhet eller tillhandahåller utbildning i tekniker för att begå terroristbrott.
  • En aktsamhetsplikt för alla plattformar för att säkerställa att de inte missbrukas för spridning av terroristinriktat innehåll på nätet. Beroende på hur stor risken är för att terroristinriktat innehåll på nätet ska spridas via plattformarna kommer det att krävas att tjänsteleverantörerna vidtar proaktiva åtgärder – som användningen av nya verktyg – för att bättre skydda sina plattformar och deras användare från terroristmissbruk.
  • Ökad samverkan: I förslaget anges en ram för stärkt samverkan mellan tjänsteleverantörer, medlemsstaterna och Europol. Tjänsteleverantörerna och medlemsstaterna kommer att anmodas att utse kontaktpunkter som är nåbara 24/7 för att underlätta uppföljning av beslut om avlägsnande och anmälningar.
  • Kraftfulla skyddsåtgärder: Innehållsleverantörer kommer att kunna förlita sig på effektiva klagomålsmekanismer som alla tjänsteleverantörer måste införa. Om innehåll har tagits bort av misstag, förväntas tjänsteleverantören återinföra det så snart som möjligt. Effektiva rättsmedel kommer också att tillhandahållas av nationella myndigheter och leverantörer av plattformar och innehåll kommer att ha rätt att överklaga ett beslut om avlägsnande. För plattformar som använder automatiserade spårningsverktyg, bör mänsklig övervakning och kontroll införas för att förhindra felaktigt avlägsnande.
  • Ökad transparens och ökat ansvarsutkrävande: Transparens och tillsyn kommer att garanteras med årliga rapporter om transparens från tjänsteleverantörer och medlemsstaterna om hur de bekämpar terroristrelaterat innehåll samt regelbunden rapportering om proaktiva åtgärder.
  • Kraftfulla och avskräckande böter: Medlemsstaterna måste införa effektiva, proportionella och avskräckande böter för beslut om avlägsnande av terroristrelaterat innehåll på nätet som inte följs. I händelse av systematisk underlåtenhet att ta bort sådant innehåll kan en tjänsteleverantör, efter beslut om avlägsnande, få böter på upp till 4 % av sin globala omsättning under det senaste räkenskapsåret.

Bakgrund

I sitt meddelande från september 2017 åtog sig kommissionen att övervaka framstegen i bekämpningen av olagligt innehåll på nätet och bedöma om det krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa snabb upptäckt och avlägsnande av olagligt innehåll på nätet, inbegripet möjliga lagstiftningsåtgärder för att komplettera det befintliga regelverket.

Som en uppföljning rekommenderade kommissionen i mars 2018 ett antal operativa åtgärder som ska vidtas av företagen och medlemsstaterna för att ytterligare intensifiera detta arbete. Rekommendationerna omfattade alla former av olagligt innehåll, med fokus på terroristpropaganda.

För att bekämpa andra former av olagligt innehåll som olaglig hatpropagande på nätet har de största it-företagen (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Snapchat och Dailymotion) undertecknat en uppförandekod. Företagen har åtagit sig att vid behov snabbt bedöma och avlägsna olagligt främlingsfientligt och rasistiskt innehåll (merparten inom 24 timmar), för att hjälpa användare att underrätta om olaglig hatpropagande och förbättra stödet till det civila samhället samt samordningen med nationella myndigheter.

I juni välkomnade EU-ledarna i rådets slutsatser kommissionens avsikt att lägga fram ett lagstiftningsförslag för att förbättra upptäckten av och avlägsnandet av innehåll som uppviglar till hat och att begå terroristhandlingar.

Läs mer

Webbplats om tillståndet i unionen 2018

Kommissionen vidtar åtgärder för att få bort terroristinriktat innehåll på nätet - frågor och svar

Faktablad: Ett EU som skyddar Bekämpning av terroristrelaterat innehåll på nätet

Rättslig handling: Förordning om att förhindra spridningen av terroristrelaterat innehåll på nätet

Faktablad, rättsliga handlingar och andra användbara dokument finns här

Pressmeddelande: Ett Europa som skyddar – kommissionen stärker EU:s hantering av olagligt innehåll på nätet (mars 2018)

Pressmeddelande: Säkerhetsunionen – kommissionen tar krafttag mot olagligt innehåll online (september 2017)

 

 

 

 

IP/18/5561

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar