Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Unionin tila 2018: Komissio ehdottaa uusia sääntöjä terroristisen verkkosisällön poistamiseksi

Strasbourg 12. syyskuuta 2018

Euroopan komissio ehdottaa uusia sääntöjä terroristisen verkkosisällön poistamiseksi

bannerPuheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi 12. syyskuuta 2018 pitämässään puheessa unionin tilasta, että eurooppalaisilla on ”oikeus odottaa, että unioni takaa heidän turvallisuutensa. Siksi komissio ehdottaa tänään uusia sääntöjä, joilla terroristinen sisältö saadaan pois verkosta tunnin kuluessa sen havaitsemisesta, sillä tällaisesta sisällöstä on eniten haittaa heti julkaisemisen jälkeen.”

Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmoitti unionin tilasta pitämässään vuoden 2018 puheessa uusista säännöistä, joiden tavoitteena on, että terroristinen verkkosisältö poistetaan tunnin kuluessa. Uudet säännöt esitetään viikko ennen Salzburgissa järjestettävää EU-johtajien epävirallista kokousta, jossa on tarkoitus keskustella turvallisuudesta. Jokaisen verkkoalustan, joka haluaa tarjota palveluja Euroopan unionissa, on noudatettava selkeitä sääntöjä, joiden tarkoituksena on ehkäistä palvelujen väärinkäyttö terroristisen sisällön levittämiseen. Lisäksi on tarkoitus ottaa käyttöön vahvat suojatoimet, jotta voidaan suojella sananvapautta internetissä ja varmistaa, että uudet säännöt kohdistuvat ainoastaan terroristiseen verkkosisältöön.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos totesi, että terroristipropagandalla ei ole sijaa eurooppalaisissa yhteiskunnissa – ei verkossa eikä sen ulkopuolella. ”Olemme jo edistyneet huomattavasti terroristisen verkkosisällön poistamisessa hyödyntämällä vapaaehtoista yhteistyötä EU:n internetfoorumin puitteissa. Meidän on kuitenkin nopeutettava ja tehostettava toimintaamme, jotta olemme terroristeja nopeampia – kaikkialla EU:ssa”, Avramopoulos sanoi. ”Monet EU:ssa hiljattain tehdyistä terrori-iskuista ovat osoittaneet, että terroristit käyttävät internetiä hyväksi viestiensä levittämiseen. Internetin väärinkäytölle on kuitenkin pantava nyt piste.”

Turvallisuusunionista vastaava komissaari Julian King puolestaan huomautti, että kukaan ei voisi rankaisematta jakaa terroritekoihin yllyttäviä lentolehtisiä yhdenkään eurooppalaisen kaupungin kaduilla – niin ei pitäisi voida tehdä myöskään internetissä. ”Vaikka olemme edistyneet terroristisen verkkosisällön poistamisessa vapaaehtoispohjalta, edistyminen ei ole ollut riittävää”, King toteaa. ”Meidän on estettävä terroristisen verkkosisällön lataaminen. Silloin kun tällaista sisältöä ilmestyy verkkoon, meidän on varmistettava, että se poistetaan mahdollisimman nopeasti, ennen kuin se aiheuttaa vakavaa vahinkoa.”

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavan komissaari Mariya Gabrielin mukaan uusi asetusehdotus on vastaus kansalaisten huolenaiheisiin. ”Ehdotamme sääntöjä terroristisen verkkosisällön poistamiseksi, sillä kyseinen sisältö on erityisen haitallista turvallisuudellemme ja heikentää luottamusta digitaaliteknologiaan”, Gabriel sanoi. ”Laittomien tekojen on oltava laittomia myös verkossa. EU jatkaa toimintaansa, jotta voimme rakentaa omiin arvoihimme perustuvan, turvallisemman ja ihmiskeskeisen internetin.”

Terroristista sisältöä kiertää verkossa jatkuvasti, ja siitä aiheutuu erittäin suuri riski eurooppalaiselle yhteiskunnalle: pelkästään tammikuussa 2018 verkkoon ilmestyi lähes 700 uutta tekstiä tai kuvaa, jotka katsotaan Daeshin viralliseksi propagandaksi.

Komissio on jo tehnyt vapaaehtoispohjalta yhteistyötä monien keskeisten sidosryhmien kanssa EU:n internetfoorumin puitteissa rajoittaakseen terroristisen verkkosisällön leviämistä. Internetfoorumiin osallistuu Europolin ja jäsenvaltioiden lisäksi muun muassa verkkoalustoja. Komissio suositteli maaliskuussa, että yritysten ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava useita toimenpiteitä tämän työn tehostamiseksi entisestään. Vaikka nämä pyrkimykset ovat tuottaneet tulosta, edistyminen ei ole ollut riittävää.

Komission ehdottamat uudet säännöt auttavat varmistamaan, että terroristinen verkkosisältö poistetaan nopeasti. Uudet säännöt ovat pääpiirteissään seuraavanlaiset:

  • Yhden tunnin sääntö: Terroristinen sisältö on haitallisimmillaan ensimmäisten tuntien ajan siitä, kun se ilmestyy verkkoon, koska se leviää erittäin nopeasti. Sen takia komissio ehdottaa, että säädetään oikeudellisesti sitova tunnin määräaika, jonka kuluessa sisältö on poistettava toimivaltaisten kansallisten viranomaisten antaman määräyksen perusteella.
  • Terroristisen sisällön selkeä määritelmä: Terroristiseksi sisällöksi katsotaan kaikki sellainen materiaali, joka kannustaa terrorismirikoksiin tai puolustaa niitä, edistää terroristiryhmän toimintaa tai tarjoaa ohjeistusta terrorismirikoksissa käytettävistä tekniikoista.
  • Huolellisuusvelvollisuus, jonka mukaan kaikkien verkkoalustojen on varmistettava, ettei niitä käytetä hyväksi terroristisen verkkosisällön levittämiseen. Palveluntarjoajilla on lisäksi velvollisuus toteuttaa ennakoivia toimenpiteitä, kuten ottaa käyttöön uusia välineitä, jotta ne voivat paremmin suojata alustojaan ja käyttäjiään terroristien väärinkäytöltä. Tämä riippuu siitä, kuinka todennäköistä on, että terroristit yrittävät levittää omaa sisältöään palveluntarjoajien alustoilla.
  • Yhteistyön lisääminen: Ehdotuksella luodaan puitteet verkkoalustojen, jäsenvaltioiden ja Europolin välisen yhteistyön vahvistamiselle. Palveluntarjoajien ja jäsenvaltioiden on nimettävä yhteyspisteet, jotka ovat tavoitettavissa ympäri vuorokauden jokaisena viikonpäivänä. Näin voidaan helpottaa poistamismääräysten ja terroristista sisältöä koskevien ilmoitusten jatkotoimia.
  • Vahvat suojatoimet: Sisällöntarjoajat voivat käyttää tehokkaita valitusmekanismeja, jotka kaikkien palveluntarjoajien on otettava käyttöön. Jos laillista sisältöä on poistettu perusteettomasti, palveluntarjoajan on palautettava sisältö verkkoalustalle mahdollisimman pian. Myös kansalliset viranomaiset tarjoavat tehokkaita oikeussuojakeinoja. Lisäksi verkkoalustojen tarjoajilla ja sisällöntarjoajilla on oikeus riitauttaa sisällön poistamista koskeva määräys. Kun on kyse alustoista, joilla hyödynnetään automaattisia havaintovälineitä, on lisäksi käytettävä ihmisen suorittamaa valvontaa ja tarkistuksia, jotta ei virheellisesti poisteta materiaalia.
  • Avoimuuden ja vastuullisuuden lisääminen: Avoimuus ja valvonta on tarkoitus varmistaa siten, että palveluntarjoajien ja jäsenvaltioiden on laadittava vuosittain avoimuusraportit, joissa kerrotaan, miten ne käsittelevät terroristista sisältöä. Lisäksi niiden on raportoitava säännöllisesti ennakoivista toimenpiteistä.
  • Ankarat ja varoittavat taloudelliset seuraamukset: Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, joita määrätään palveluntarjoajalle, mikäli tämä ei noudata määräystä poistaa terroristinen verkkosisältö. Jos palveluntarjoaja jättää järjestelmällisesti noudattamatta poistamismääräyksiä, sille voidaan määrätä sakkoja, joiden määrä on enintään 4 prosenttia palveluntarjoajan edellisen tilivuoden maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

Tausta

Euroopan komissio sitoutui syyskuussa 2017 antamassaan tiedonannossa seuraamaan laittoman verkkosisällön torjunnassa saavutettua edistystä ja arvioimaan, tarvitaanko lisätoimia, jotta voidaan varmistaa laittoman verkkosisällön nopea havaitseminen ja poistaminen. Tähän sisältyvät myös mahdolliset lainsäädäntötoimenpiteet voimassa olevan sääntelykehyksen täydentämiseksi.

Jatkotoimena komissio suositteli maaliskuussa 2018, että yritysten ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava operatiivisia toimenpiteitä, jotta toimintaa voitaisiin tehostaa entisestään. Suositukset koskevat kaikenlaista laitonta sisältöä, mutta niissä keskitytään erityisesti terroristiseen propagandaan.

Muiden laittoman sisällön muotojen, kuten verkossa esiintyvän laittoman vihapuheen, poistamiseksi on laadittu käytännesäännöt. Useimmat suuret tietotekniikkayritykset (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Google +, Snapchat ja Dailymotion) ovat allekirjoittaneet käytännesäännöt. Yritykset ovat sitoutuneet arvioimaan ja tarvittaessa poistamaan laittoman muukalaisvihamielisen ja rasistisen sisällön nopeasti (useimmiten 24 tunnin kuluessa), auttamaan käyttäjiä laittomasta vihapuheesta ilmoittamisessa, lisäämään tukea kansalaisyhteiskunnalle ja koordinoimaan toimintaansa kansallisten viranomaisten kanssa.

Kesäkuussa 2018 EU:n johtajat ilmaisivat Eurooppa-neuvoston päätelmissä olevan tyytyväisiä komission aikomukseen esittää lainsäädäntöehdotus, jolla pyritään parantamaan vihaan ja terroritekoihin yllyttävän sisällön havaitsemista ja poistamista.

Lisätietoja

Verkkosivut: unionin tila vuonna 2018

Komissio ryhtyy toimiin terroristisen verkkosisällön poistamiseksi – Kysymyksiä ja vastauksia

Tietokooste: Eurooppa, joka suojelee: Terroristisen sisällön torjunta verkossa

Oikeudellinen asiakirja: asetus terroristisen verkkosisällön levittämisen ehkäisemisestä

Tietokoosteet, oikeudelliset asiakirjat ja muita hyödyllisiä asiakirjoja on luettavissa täällä.

Lehdistötiedote: Suojeleva Eurooppa: Komissio vahvistaa EU:n toimia laittoman verkkosisällön torjumiseksi (maaliskuu 2018)

Lehdistötiedote: Turvallisuusunioni: Komissio tehostaa toimia laittoman verkkosisällön torjumiseksi (syyskuu 2017)

 

 

 

 

IP/18/5561

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar