Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Liidu olukord 2018 – komisjon esitab terroristliku veebisisu eemaldamise uute eeskirjade ettepaneku

Strasbourg, 12. september 2018

Euroopa Komisjon esitab terroristliku veebisisu eemaldamise uute eeskirjade ettepaneku

banner12. septembril 2018 märkis president Jean-Claude Juncker oma kõnes Euroopa Liidu olukorrast: „Eurooplased ootavad õigusega, et nende liit neid kaitseks. Seetõttu teeb komisjon täna ettepaneku uute õigusnormide kohta, millega nõutakse terroristliku sisu eemaldamist veebist ühe tunni jooksul – see on kriitiline ajavahemik, mille jooksul tekib kõige suurem kahju.“

Oma 2018. aasta kõnes Euroopa Liidu olukorrast teatas president Jean-Claude Juncker uutest eeskirjadest, millega nõutakse terroristliku veebisisu eemaldamist ühe tunni jooksul. Uusi eeskirju tutvustatakse nädal enne mitteametlikku Salzburgi kohtumist, kus ELi juhid arutavad eeldatavasti julgeolekuküsimusi. Iga internetiplatvorm, mis soovib Euroopa Liidus teenuseid osutada, peab järgima selgeid eeskirju, mille abil välditakse nende teenuste kuritarvitamist terroristliku veebisisu levitamiseks. Kehtestatakse ka tugevad kaitsemeetmed, millega kaitstakse sõnavabadust internetis ja tagatakse vaid terroristliku veebisisu eemaldamine.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos märkis: „Terroristlikul propagandal ei ole meie ühiskonnas kohta ei veebis ega ka päris elus. Oleme juba teinud olulisi edusamme terroristliku veebisisu eemaldamisel meie vabatahtliku koostöö raames ELi internetifoorumis. Peame aga tõstma tempot ja suurendama tõhusust, et säilitada edumaa terves ELis. Mitu hiljutist rünnakut ELis on näidanud, kuidas terroristid kuritarvitavad internetti oma sõnumite levitamiseks. Täna ütleme sellele „Stopp!“

Julgeolekuliidu volinik Julian King lisas: „Meie linnade tänavail terrorismile õhutavate lendlehtede jagamine ei läheks läbi – ja see ei tohiks olla võimalik ka internetis. Ehkki vabatahtlikud on teinud edusamme terroristliku veebisisu eemaldamisel, ei ole sellest piisanud. Peame vältima selle üleslaadimist, aga kui see on juhtunud, tagama materjali võimalikult kiire eemaldamise, enne kui see jõuab palju halba teha.“

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel täiendas: „Kõnealuse määrusega reageerime kodanike murele. Esitame ettepaneku konkreetseteks eeskirjadeks terroristliku veebisisu eemaldamise kohta, kuna see on eriti kahjulik meie julgeoleku ja digitaalvaldkonna usaldamise seisukohast. Mis on ebaseaduslik päris elus, on seda ka veebis. EL jätkab seda võitlust, et välja kujundada turvalisem ja inimkesksem internet, mis põhineks meie väärtustel.“

Terroristlik veebisisu on endiselt alles ja levib, kujutades endast Euroopa ühiskonnale reaalset ohtu – üksnes 2018. aasta jaanuaris registreeriti peaaegu 700 uut juhtumit, mil veebis levitati ametlikku Da'eshi propagandat.

Komisjon on juba teinud ELi internetifoorumi raames vabatahtlikku koostööd mitme sidusrühmaga, kelle hulgas on veebiplatvormid, liikmesriigid ja Europol, et piirata terroristliku veebisisu levikut. Märtsis soovitas komisjon ettevõtjatele ja liikmesriikidele selle töö elavdamiseks mitut meedet. Ehkki nende jõupingutuste tulemused on olnud head, ei ole edu olnud tervikuna piisav.

Komisjoni välja pakutud uute eeskirjadega aidataks tagada terroristliku veebisisu kiire eemaldamine. Uute eeskirjade põhisisu on järgmine:

  • ühe tunni reegel: terroristlik veebisisu teeb enim kahju esimestel tundidel pärast veebi ilmumist oma levikukiiruse tõttu. Seetõttu esitab komisjon ettepaneku õiguslikult siduvaks ühetunniseks tähtajaks sisu eemaldamiseks liikmesriigi pädeva asutuse poolsest eemaldamiskäsust arvates;
  • terroristliku veebisisu selge määratlus materjalina, milles kutsutakse üles terroriaktide sooritamisele või õigustatakse seda, reklaamitakse terrorirühmituse tegevust või antakse juhtnööre terroriaktide sooritamise tehnika kohta;
  • hoolsuskohustus kõigi platvormide puhul, et vältida nende kuritarvitamist terroristliku veebisisu levitamiseks. Sõltuvalt nende platvormide kaudu terroristliku veebisisu levitamise ohust, nõutakse teenusepakkujatelt ka ennetavaid meetmeid, näiteks uute vahendite kasutamist, et oma platvorme ja nende kasutajaid terroristliku kuritarvitamise eest paremini kaitsta;
  • tihedam koostöö: ettepanekuga luuakse tugevam koostöövõrgustik veebimajutusteenuste pakkujate, liikmesriikide ja Europoli vahel. Teenusepakkujad ja liikmesriigid peavad nimetama 24/7 kättesaadavad kontaktpunktid, et lihtsustada eemaldamiskäskude ja esildiste täitmise jälgimist;
  • tugevad kaitsemeetmed: sisuteenuse pakkujatel on võimalik tugineda tõhusatele kaebuste esitamise mehhanismidele, mille kõik teenusepakkujad peavad kehtestama. Kui veebisisu eemaldati põhjendamatult, peavad teenusepakkujad selle võimalikult kiiresti taastama. Liikmesriikide ametiasutused pakuvad ka tõhusaid õiguskaitsemeetmeid ning platvormidel ja sisuteenuse pakkujatel on õigus eemaldamiskäsk vaidlustada. Põhjendamatu eemaldamise vältimiseks peaksid automaatseid avastamisvahendeid kasutavad platvormid kasutama ka inimjälgimist ja -kontrolli;
  • suurem läbipaistvus ja aruandekohustus: läbipaistvus ja kontroll tagatakse iga-aastaste läbipaistvusaruannetega, mida teenusepakkujad ja liikmesriigid peavad esitama selle kohta, kuidas nad võitlevad terroristliku veebisisuga, samuti korrapärase aruandlusega võetud ennetavate meetmete kohta;
  • ranged ja hoiatavad rahatrahvid: liikmesriigid peavad kehtestama tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused terroristliku veebisisu eemaldamiskäsu täitmata jätmise eest. Veebisisu eemaldamiskäskude korduva täitmata jätmise eest võidakse teenusepakkujale määrata rahaline karistus kuni 4% tema viimase majandusaasta kogukäibest.

Taustteave

2017. aasta septembri teatises kohustus Euroopa Komisjon jälgima ebaseadusliku veebisisuga võitlemise edusamme ja hindama lisameetmete, sealhulgas võimalike olemasolevat õigusraamistikku täiendavate seadusandlike meetmete vajadust, et tagada ebaseadusliku veebisisu kiire kindlakstegemine ja eemaldamine.

2018. aasta märtsi teatises soovitas komisjon ettevõtjatele ja liikmesriikidele järelmeetmena selle töö elavdamiseks mitut operatiivset meedet. Soovitused kehtisid igasuguse ebaseadusliku sisu suhtes, keskendudes eelkõige terroristlikule propagandale.

Et võidelda muu ebaseadusliku veebisisuga, näiteks vihakõnega, on suured IT-ettevõtjad (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Snapchat ja Dailymotion) ühinenud vihakõnevastase võitluse tegevusjuhendiga. Ettevõtjad on kohustunud ebaseaduslikku kseonofoobset ja rassistliku sisu hindama ning selle vajaduse korral kiiresti eemaldama (suurema osa puhul 24 tunni jooksul), aitama kasutajatel teatada ebaseaduslikust vihakõnest ning parandama kodanikuühiskonna toetamist ja kooskõlastamist liikmesriikide ametiasutustega.

2018. aasta juunis väljendasid ELi juhid Euroopa Ülemkogu järeldustes heameelt komisjoni kavatsuse üle esitada seadusandlik ettepanek, mille eesmärk on parandada vihkamist ja terroriaktide toimepanemist õhutava sisu kindlakstegemist ja eemaldamist.

Lisateave

Euroopa Liidu olukord 2018 – veebisait

Komisjon võtab meetmeid terroristliku veebisisu eemaldamiseks – küsimused ja vastused

Teabeleht: Euroopa, mis kaitseb: võitlus terroristliku veebisisuga

Õigusakt: terroristliku veebisisu leviku tõkestamise määrus

Teabelehed, õigusaktid ja muud tarvilikud dokumendid on kättesaadavad siin.

Pressiteade: Euroopa, mis kaitseb – komisjon tõhustab ELi jõupingutusi ebaseadusliku veebisisu vastu võitlemisel (märts 2018)

Pressiteade: Julgeolekuliit – komisjon suurendab jõupingutusi, et võidelda ebaseadusliku veebisisuga (september 2017)

 

 

 

 

IP/18/5561

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar