Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det europæiske borgerinitiativ: Kommissionen registrerer initiativet "End the Cage Age" (stop dyrehold i bure)

Bruxelles, den 5. september 2018

Kommissærkollegiet har i dag besluttet at registrere det europæiske borgerinitiativ med titlen "End the Cage Age".

Forslaget til borgerinitiativ har som erklæret målsætning at bringe "umenneskelig behandling af husdyr", som holdes i bure, til ophør. Initiativtagerne anmoder Kommissionen om at fremsætte lovforslag om at forbyde anvendelsen af: bure til æglæggende høner, kaniner, hønniker, forældredyr til slagtekyllinger, læggehøner, vagtler, ænder og gæs; farebokse til søer; sobokse og individuelle kalvebokse, såfremt disse ikke allerede er forbudt.

Kommissionens afgørelse om at registrere forslaget vedrører udelukkende dets juridiske gyldighed. Kommissionen har ikke taget stilling til initiativets substans på dette trin.

Dette initiativ vil blive registreret den 11. september 2018, og initiativtagerne har derefter ét år til at indsamle underskrifter til støtte for initiativet. Såfremt initiativet inden for et år modtager en million støttetilkendegivelser fra mindst syv forskellige medlemsstater, skal Kommissionen reagere inden for tre måneder. Kommissionen kan beslutte enten at følge eller at undlade at følge anmodningen. I begge tilfælde skal den begrunde sit valg.

Baggrund

Det europæiske borgerinitiativ blev introduceret med Lissabontraktaten, og forordningen om borgerinitiativer gennemfører traktatens bestemmelser herom. Borgerne har siden april 2012 kunnet anvende borgerinitiativer som et redskab til at sætte deres præg på EU's dagsorden.

Når det er formelt registreret, giver et borgerinitiativ mulighed for, at en million borgere fra mindst en fjerdedel af EU's medlemsstater kan opfordre Europa-Kommissionen til at foreslå retsakter på områder, hvor den har beføjelse til at gøre det.

I henhold til forordningen om borgerinitiativer er betingelserne for forslagets gyldighed, at det ikke falder åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til en retsakt, ikke er utilstedeligt, uunderbygget eller af chikanøs karakter og ikke er åbenbart i strid med Unionens værdier.

Yderligere oplysninger

Den fulde ordlyd af det foreslåede europæiske borgerinitiativ "End the cage Age" (tilgængeligt fra den 11. september 2018)

Andre europæiske borgerinitiativer, som er i gang med at indsamle underskrifter

Det europæiske borgerinitiativs hjemmeside

Forordningen om borgerinitiativer

Forummet for det europæiske borgerinitiativ

 

 

IP/18/5521

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar