Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi ja USA vaheline kaubandus: Euroopa Komisjon soovitab lahendada pikaajalise vaidluse WTOs

Brüssel, 3. september 2018

Komisjon soovitab nõukogul alustada USAga läbirääkimisi, et lahendada Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO) pikaajaline vaidlus USAst pärit veiseliha ekspordi üle.

Komisjon otsustas täna paluda nõukogult volitusi, et arutada USAga hormoonivaba veiseliha Euroopa Liitu importimisel kehtiva kvoodi toimimise läbivaatamist.

Euroopa Komisjon soovib tegutseda kooskõlas president Junckeri ja president Trumpi 25. juuli ühisavalduse sisu ja eesmärkidega, et alustada uut etappi Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelistes kaubandussuhetes. Lisaks ühisavalduses täpsustatud konkreetsete punktide rakendamisele peaksid mõlemad pooled püüdma käsitleda ka lahendamata kaubandusküsimusi.

Põllumajanduse volinik Phil Hogan ütles: „Nõukogult kõnealuseid volitusi taotledes täidab komisjon sel aastal võetud kohustust püüda lahendada mõned USA poolt tõstatatud küsimused seoses kvoodi toimimisega, et leida vastastikku rahuldav lahendus, mis on täielikult kooskõlas WTO eeskirjadega. Selle sammu astumine aitab leevendada ka Atlandi-üleseid pingeid kooskõlas kokkuleppega, mille president Juncker juulis saavutas. Ettepanekut nõukogule esitades soovin Euroopa tootjatele kinnitada, et vastastikuse mõistmise memorandumi alusel juba kehtiv veiselihakvoot jääb täpselt samale tasemele. Samuti soovin Euroopa tarbijatele kinnitada, et kvoot hõlmab jätkuvalt ainult tooteid, mis vastavad Euroopa rangetele toiduohutus- ja tervisenõuetele, st hormoonidega töötlemata veiseliha.“

Oma ettepanekus nõukogule soovitab komisjon eraldada USA-le osa olemasolevast kvoodist, mis on kättesaadav ka teiste riikide eksportijatele.*

2009. aastal sõlmisid Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid vastastikuse mõistmise memorandumi, mis vaadati läbi 2014. aastal ning millega nähti ette ajutine lahendus WTO pikaajalisele vaidlusele, mis puudutab teatavate kasvuhormoonide kasutamist veiseliha tootmisel. Kokkuleppe kohaselt on EL avanud hormoonivaba veiseliha jaoks 45 000 tonni suuruse kvoodi neile tarnijatele, kes täidavad asjaomaseid tingimusi, sealhulgas USA.

USA eelmine administratsioon palus vastastikuse mõistmise memorandumi 2016. aastal läbi vaadata ja sellest ajast saadik on mõlemad pooled korrapäraselt arutanud USA tõstatatud küsimusi vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamise üle. Läbirääkimisvolitustega kavatsetakse need küsimused lahendada ja leida vastastikku rahuldav lahendus, mis on kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) eeskirjadega.

Taustteave

25. juuli ühisavalduses leppisid president Juncker ja president Trump kokku, et „alustatakse uut etappi Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu suhetes“ ka konkreetsete meetmete kaudu. Euroopa Komisjon on võtnud avalduse eri punktide suhtes aktiivselt järelmeetmeid ja neid ellu viinud, eelkõige suurendades sojaubade ja veeldatud maagaasi kaubandust.

Lisateave

Soovitus: nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega sõlmitava lepingu üle, mis käsitleb kõrgekvaliteedilise veiseliha importi teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt

 

*Ajakohastatud 11.10.2018 kell 17.10

IP/18/5481

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar