Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Internationella dataflöden: Kommissionen är på väg att anta sitt beslut om adekvat skyddsnivå för Japan

Bryssel den 5 september 2018

Efter slutsatserna från samtalen mellan EU och Japan i juli, har kommissionen i dag inlett förfarandet för att anta sitt beslut om adekvat skyddsnivå.

Kommissionär Jourová informerade i dag kollegiet om de kommande stegen och kommissionen ska offentliggöra utkastet till beslut om adekvat skyddsnivå och relaterade handlingar. Detta omfattar de ytterligare skyddsåtgärder som Japan ska tillämpa på personuppgifter från EU som överförs till Japan, liksom åtaganden rörande de japanska myndigheternas tillgång till personuppgifter för brottsbekämpning och nationell säkerhet, för att garantera att deras uppgiftsskyddsnivå motsvarar EU:s. Japan kommer också att genomföra ett liknande förfarande för att erkänna EU:s ram för uppgiftsskydd.

– Vi skapar nu världens största område med säker dataöverföring, säger Věra Jourová, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. – Personuppgifter kommer att kunna överföras säkert mellan EU och Japan, till nytta både för medborgarna och våra ekonomier. Vårt partnerskap kommer att främja globala standarder för uppgiftsskydd och tjäna som förebild för framtida partnerskap inom detta viktiga område.

Båda parter kommer nu att inleda sina interna förfaranden för att slutgiltigt anta konstaterandet om en ömsesidigt adekvat skyddsnivå. För EU innebär detta att Europeiska dataskyddsstyrelsen ska yttra sig och därefter ska en kommitté bestående av företrädare för EU:s medlemsländer ge grönt ljus. När förfarandet har avslutats kommer kommissionen att anta beslutet om adekvat skyddsnivå i Japan.

Viktiga inslag i beslutet om adekvat skyddsnivå

För att garantera en skyddsnivå som väsentligen motsvarar europeiska standarder har Japan förbundit sig att genomföra följande ytterligare garantier för skydd av personuppgifter som överförs till Japan, innan kommissionen formellt antar sitt beslut om adekvat skyddsnivå:

  • En uppsättning regler som ger enskilda personer i EU vars uppgifter överförs till Japan ytterligare garantier som ska undanröja skillnader mellan de två systemen för skydd av personuppgifter. Dessa ytterligare garantier kommer att stärka exempelvis skyddet för känsliga uppgifter, villkoren enligt vilka uppgifter från EU kan vidarebefordras från Japan till ett tredjeland, samt enskildas rätt att få tillgång till och göra rättelser av personuppgifter. Dessa regler kommer att vara bindande för japanska företag som importerar uppgifter från EU och tillämpliga för den oberoende japanska myndigheten för uppgiftsskydd (PPC) och för domstolar.
  • När det gäller skyddsåtgärder för japanska myndigheters tillgång till personuppgifter för brottsbekämpning och nationell säkerhet, försäkrade den japanska regeringen också kommissionen att sådan användning av personuppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt och proportionerligt, samt vara föremål för oberoende tillsyn.
  • En mekanism för att hantera och åtgärda klagomål från EU-medborgare när det gäller japanska myndigheters tillgång till deras personuppgifter. Denna nya mekanism kommer att förvaltas och övervakas av den oberoende japanska myndigheten för uppgiftsskydd.

Europas invånare kommer att få ett starkt skydd för personuppgifter i linje med EU:s integritetsstandarder när deras uppgifter överförs till Japan. Överenskommelsen kompletterar samtidigt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan, och de europeiska företagen kommer att kunna dra nytta av ett fritt flöde av data med denna viktiga handelspartner samt av privilegierad tillgång till Japans 127 miljoner konsumenter. EU och Japan bekräftar vikten av att främja höga standarder för integritetsskydd och personuppgifter och samtidigt underlätta internationell handel i den digitala tidsåldern.

Nästa steg

Förslaget till beslut om adekvat skyddsnivå kommer nu att gå igenom följande förfarande:

  • Yttrande från Europeiska dataskyddsstyrelsen
  • Samråd med en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna (enligt kommittéförfarandet)
  • Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor informeras.
  • Beslutet om adekvat skyddsnivå antas av kommissionskollegiet.

Bakgrund

Såsom aviserades i januari 2017 i meddelandet Utbyte och skydd av personuppgifter i en globaliserad värld har kommissionen inlett en dialog med Japan i syfte att nå ett beslut om adekvat skyddsnivå.

EU och Japan slutförde den 17 juli 2018 med framgång sina samtal om en ömsesidig adekvat skyddsnivå. De enades om att erkänna varandras system för dataskydd som likvärdiga, vilket gör det möjligt för personuppgifter att flöda säkert mellan EU och Japan.

Behandlingen av personuppgifter i EU baseras på den allmänna dataskyddsförordningen som innehåller olika verktyg för att överföra uppgifter till tredjeländer, inbegripet beslut om adekvat skyddsnivå.

Läs mer

Faktablad

Pressmeddelande om slutsatserna av samtal (den 17 juli 2018)

Frågor & svar på beslutet om adekvat skyddsnivå i Japan

Länk till utkastet till beslut om adekvat skyddsnivå och relaterade handlingar

 

 

IP/18/5433

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar