Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Starptautiskās datu plūsmas: Komisija uzsāk lēmumpieņemšanas procedūru par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību attiecībā uz Japānu

Briselē, 2018. gada 5. septembrī

Pēc tam, kad jūlijā tika pabeigtas ES un Japānas sarunas par personas datu aizsardzību, Komisija šodien uzsāka procedūru, lai pieņemtu lēmumu par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību.

Komisāre Jourova šodien īsi informēja kolēģiju par turpmākajiem pasākumiem, un Komisija publicē lēmuma par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību projektu un saistītos dokumentus. Tas ietver papildu garantijas, ko Japāna piemēros ES personas datiem, kurus nosūta uz Japānu, kā arī saistības attiecībā uz Japānas publisko iestāžu piekļuvi datiem tiesībaizsardzības un valsts drošības nolūkos, kas garantē, ka to datu aizsardzības līmenis ir atbilstīgs ES datu aizsardzības līmenim. Arī Japāna īsteno līdzīgu procesu, lai atzītu ES datu aizsardzības regulējumu.

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova sacīja: “Mēs radām pasaulē lielāko drošu datu plūsmas telpu. ES un Japāna veiks datu drošu apmaiņu, sniedzot labumu gan mūsu iedzīvotājiem, gan mūsu ekonomikai. Mūsu partnerība veicinās globālus datu aizsardzības standartus un kalpos kā piemērs turpmākām partnerībām šajā svarīgajā jomā.”

Abas puses patlaban īsteno savas iekšējās procedūras, lai galīgajā redakcijā pieņemtu atzinumu par savstarpējas datu aizsardzības līmeņa pietiekamību. ES tas nozīmē saņemt Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas atzinumu un zaļo gaismu no ES dalībvalstu pārstāvju komitejas. Kad šī procedūra būs pabeigta, Komisija pieņems lēmumu par Japānas datu aizsardzības līmeņa pietiekamību.

Lēmuma par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību svarīgākie elementi

Lai garantētu datu aizsradzības līmeni, kas ir faktiski līdzvērtīgs Eiropas standartiem, Japāna ir apņēmusies īstenot šādus papildu aizsardzības pasākumus nolūkā aizsargāt personas datus, kurus nosūta uz Jāpānu, līdz brīdim, kad Komisija oficiāli pieņems lēmumu par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību:

  • noteikumu kopums, kas nodrošina personām ES, kuru personas dati tiek pārsūtīti uz Japānu, papildu aizsardzības pasākumus, kas novērsīs dažas atšķirības abu pušu datu aizsardzības sistēmu starpā. Šie papildu aizsardzības pasākumi stiprinās, piemēram, sensitīvu datu aizsardzību, nosacījumus, saskaņā ar kuriem ES datus var nosūtīt no Japānas tālāk uz kādu citu trešo valsti, individuālo tiesību īstenošanu attiecībā uz piekļuvi datiem un datu labošanu. Šie noteikumi būs saistoši Japānas uzņēmumiem, kuri importē datus no ES, un to izpildi nodrošinās Japānas neatkarīgā datu aizsardzības iestāde (PPC) un tiesas;
  • Japānas valdība arī sniedza Komisijai apliecinājumu par aizsardzības pasākumiem attiecībā uz Japānas publisko iestāžu piekļuvi datiem krimināltiesību aizsardzības un valsts drošības nolūkos, nodrošinot, ka jebkāda šāda personas datu izmantošana tiktu veikta tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams un samērīgs, tam piemērojot neatkarīgu uzraudzību.
  • sūdzību izskatīšanas mehānisms Eiropas iedzīvotāju sūdzību par Japānas publisko iestāžu piekļuvi viņu datiem izskatīšanai un atrisināšanai. Šo jauno mehānismu pārvaldīs un uzraudzīs Japānas neatkarīgā datu aizsardzības iestāde.

Tādējādi uz Japānu nosūtītie eiropiešu personas dati būs stingri aizsargāti saskaņā ar ES privātuma aizsardzības standartiem. Šis pasākums arī papildinās ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgumu, un Eiropas uzņēmumiem ieguvums būs brīvas datu plūsmas ar šo svarīgo tirdzniecības partneri, kā arī privileģēta piekļuve 127 miljoniem Japānas patērētāju. ES un Japāna apstiprina, ka digitālajā laikmetā augstu privātuma un personas datu aizsardzības standartu veicināšana nevar būt un nav nošķirama no starptautiskās tirdzniecības atvieglošanas.

Turpmākie pasākumi

Lēmuma par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību projekts tiks pieņemts, izmantojot šādu procedūru:

  • Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) atzinums;
  • apspriešanās ar komiteju, kuru veido dalībvalstu pārstāvji (komitoloģijas procedūra);
  • paziņojums Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai;
  • komisāru kolēģijas pieņemts lēmums par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību.

Konteksts

Komisija saskaņā ar 2017. gada janvāra paziņojumu par personas datu apmaiņu un aizsardzību globalizācijas laikmetā sāka dialogu, lai vienotos ar Japānu attiecībā uz lēmumu par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību.

ES un Japāna 2018. gada 17. jūlijā sekmīgi pabeidza sarunas par abpusēju datu aizsardzības līmeņa pietiekamību. Abas puses piekrita atzīt viena otras datu aizsardzības sistēmu par atbilstīgu, tādējādi nodrošinot personas datu drošu apriti starp ES un Japānu.

Personas datus ES apstrādā, pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kas paredz dažādus rīkus personas datu pārsūtīšanai uz trešām valstīm, t. sk. lēmumus par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību.

Papildinformācija

Faktu lapa

Paziņojums presei par datu aizsardzības līmeņa pietiekamības sarunu pabeigšanu (2018. gada 17. jūlijs)

Jautājumi un atbildes par Japānas lēmumu par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību

Saite uz lēmuma par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību projektu un saistītiem dokumentiem

 

 

IP/18/5433

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar