Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Tarpvalstybiniai duomenų srautai. Komisija pradėjo sprendimo dėl duomenų apsaugos lygio tinkamumo su Japonija taikymo procedūrą

Briuselis, 2018 m. rugsėjo 5 d.

2018 m. liepos mėn. pasibaigus ES ir Japonijos deryboms dėl asmens duomenų apsaugos, Komisija šiandien pradeda taikyti sprendimo dėl tinkamumo procedūrą.

Šiandien Komisijos narė Vera Jourová informavo Koledžą apie tolesnius veiksmus ir Komisija paskelbė sprendimo dėl tinkamumo projektą ir susijusius dokumentus. Jiems priklauso papildomos apsaigos priemonės, kurias Japonija taikys į ją perkeliamiems ES asmens duomenims, taip pat Japonijos valdžios institucijų įsipareigojimai dėl prieigos prie asmens duomenų teisėsaugos ir nacionalinio saugumo tikslais, kuriais užtikrinama, kad jų duomenų apsaugos lygis būtų lygiavertis ES duomenų apsaugos lygiui. Japonijoje irgi pradėtas panašus procesas siekiant pripažinti ES duomenų apsaugos sistemą.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová sakė: „Mes kuriame didžiausią pasaulyje saugių duomenų srautų erdvę. Duomenys galės saugiai keliauti tarp ES ir Japonijos mūsų piliečių ir ekonomikos labui. Mūsų partnerystė padės skatinti pasaulinius duomenų apsaugos standartus ir taps būsimų partnerystės ryšių šioje itin svarbioje srityje pavyzdžiu.“

Abi šalys dabar vykdo vidaus procedūras, kad priimtų galutines išvadas dėl abipusio tinkamumo. ES turi gauti Europos duomenų apsaugos valdybos (EDAV) nuomonę ir iš ES valstybių narių atstovų sudaryto komiteto pritarimą. Pasibaigus šiai procedūrai Komisija priims sprendimą dėl Japonijos duomenų apsaugos lygio tinkamumo.

Pagrindiniai sprendimo dėl tinkamumo elementai

Tam, kad užtikrintų iš esmės europinius standartus atitinkantį lygį, Japonija įsipareigojo įgyvendinti šias papildomas apsaugos priemones, kad apsaugotų į Japoniją perkeliamus asmens duomenis,kol Komisija oficialiai priims sprendimą dėl tinkamumo:

  • priimti taisyklių rinkinį, pagal kurį ES esantiems asmenims, kurių asmens duomenys perduodami į Japoniją, suteikiama papildomų apsaugos priemonių. Taip bus panaikinti keli ES ir Japonijos duomenų apsaugos sistemų skirtumai. Šiomis papildomomis apsaugos priemonėmis bus sustiprinta, pavyzdžiui, neskelbtinų duomenų apsauga, sąlygos, kuriomis ES duomenys gali būti toliau perduodami iš Japonijos į kitą trečiąją šalį, taip pat galimybės naudotis individualiomis teisėmis susipažinti su duomenimis ir reikalauti juos ištaisyti. Šios taisyklės bus privalomos Japonijos bendrovėms, importuojančioms duomenis iš ES. Jų vykdymą užtikrins Japonijos nepriklausoma duomenų apsaugos institucija ir teismai;
  • Japonijos vyriausybė taip pat patikino Komisiją dėl apsaugos priemonių, susijusių su Japonijos valdžios institucijų prieigos baudžiamosios teisėsaugos ir nacionalinio saugumo tikslais, užtikrindama, kad bet koks toks asmens duomenų naudojimas būtų apribojamas tik tuo, kas būtina ir proporcinga, ir būtų taikoma nepriklausoma priežiūra;
  • sukurti skundų nagrinėjimo mechanizmą, pagal kurį bus nagrinėjami ir sprendžiami europiečių skundai dėl Japonijos valdžios institucijų galimybės susipažinti su jų duomenimis. Šį naują mechanizmą administruos ir prižiūrės Japonijos nepriklausoma duomenų apsaugos institucija.

Į Japoniją perduodami europiečių asmens duomenys bus griežtai saugomi, laikantis ES privatumo standartų. Šis susitarimas taip pat papildys ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimą. Europos įmonėms bus naudingas laisvas duomenų judėjimas tarp ES ir jos svarbios prekybos partnerės, taip pat palankesnės sąlygos pasiekti 127 mln. Japonijos vartotojų. ES ir Japonija patvirtina, kad skaitmeniniame amžiuje aukštų privatumo ir asmens duomenų apsaugos standartų skatinimas ir tarptautinės prekybos lengvinimas yra ir privalo būti neatsiejami vienas nuo kito.

Tolesni veiksmai

Toliau sprendimo dėl tinkamumo projektui bus taikoma ši procedūra:

  • gaunama Europos duomenų apsaugos valdybos (EDAV) nuomonė;
  • vykdomos konsultacijos su iš ES valstybių narių atstovų sudarytu komitetu (komitologijos procedūra);
  • informuojamas Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas;
  • Komisijos narių kolegija priima sprendimą dėl tinkamumo.

Pagrindiniai faktai

Kaip paskelbta 2017 m. sausio mėn. komunikate „Keitimasis asmens duomenimis ir jų apsauga globalizuotame pasaulyje“, Komisija pradėjo dialogą, kurio tikslas – priimti sprendimą dėl tinkamumo su Japonija.

2018 m. Liepos 17 d. ES ir Japonija sėkmingai užbaigė derybas dėl duomenų apsaugos lygio tinkamumo. Jos susitarė pripažinti viena kitos duomenų apsaugos sistemas kaip tinkamas. Dėl to asmens duomenys tarp ES ir Japonijos galės judėti saugiai.

Asmens duomenys Europos Sąjungoje tvarkomi remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, kuriame nustatytos įvairios asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims priemonės, įskaitant sprendimus dėl tinkamumo.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė

Pranešimas spaudai apie derybų dėl tinkamumo baigtį (2018 m. liepos 17 d.)

Klausimai ir atsakymai apie Japonijos sprendimą dėl tinkamumo

Nuoroda į sprendimo dėl tinkamumo projektą ir susijusius dokumentus

 

 

IP/18/5433

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar