Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Rahvusvahelised andmevood: komisjon kavatseb võtta vastu kaitse piisavuse otsuse Jaapani kohta

Brüssel, 5. september 2018

Juulis 2018 viisid EL ja Jaapan lõpule isikuandmete kaitset käsitlenud kõnelused. Täna algatas komisjon menetluse, mille tulemusena võetakse vastu kaitse piisavuse otsus.

Volinik Jourová tutvustas täna kolleegiumile edasisi samme ning komisjon avaldab kaitse piisavuse otsuse projekti ja sellega seotud dokumendid. See hõlmab täiendavaid kaitsemeetmeid, mida Jaapan kohaldab EList edastatud isikuandmete suhtes, ning kohustusi, mis on seotud Jaapani avaliku sektori asutuste juurdepääsuga isikuandmetele õiguskaitse või riikliku julgeoleku eesmärgil, et tagada andmekaitse, mis vastab ELi andmekaitse tasemele. Jaapan läbib samalaadse protsessi ELi andmekaitse raamistiku tunnustamiseks.

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová lausus: „Me oleme loomas maailma suurimat andmekaitseala. Isikuandmed saavad liikuda ELi ja Jaapani vahel turvaliselt, mis on kasulik nii meie kodanikele kui ka majandusele. ELi ja Jaapani partnerlus edendab üleilmseid andmekaitse standardeid ja on eeskujuks tulevastele partnerlustele selles olulises valdkonnas.“

Kumbki pool viib nüüd läbi oma sisemenetlused vastastikuste kaitsetaseme piisavust kinnitavate otsuste lõplikuks vastuvõtmiseks. ELil tuleb selleks saada Euroopa Andmekaitsenõukogu arvamus ja liikmesriikide esindajatest koosneva komitee heakskiit. Kui kirjeldatud menetlus on lõpule viidud, võtab komisjon vastu otsuse Jaapani kaitsetaseme piisavuse kohta.

Kaitse piisavuse otsuse põhitingimused

Euroopa tasemele vastavate nõuete täitmiseks on Jaapan kohustunud võtma täiendavaid kaitsemeetmeid Jaapanile edastatud isikuandmete kaitsmiseks, enne kui komisjon võtab ametlikult vastu kaitse piisavust kinnitava otsuse. Need kaitsemeetmed on järgmised:

  • Kehtestatakse reeglid, mille kohaselt ELi kodanikele, kelle isikuandmed edastatakse Jaapanile, pakutakse täiendavat kaitset, mis korvab teatavad erinevused nende andmekaitsesüsteemide vahel. Täiendavate kaitsemeetmete abil tugevdatakse näiteks tundlike andmete kaitset, nähakse ette, millistel tingimustel Jaapan võib omakorda edastada ELi kodanike andmeid kolmandale riigile, ning tagatakse üksikisiku õigus oma andmetega tutvuda ja neid parandada. Reeglid on EList saadud andmeid kasutavatele Jaapani ettevõtetele siduvad ning Jaapani andmekaitseasutuselt ja kohtutelt on võimalik nõuda nende täitmist.
  • Seoses isikuandmete kättesaadavusega Jaapani avaliku sektori asutustele õiguskaitse ja riigi julgeoleku otstarbel on Jaapani valitsus samuti andnud komisjonile kinnituse kaitsemeetmete kohta, mis tagavad, et isikuandmete selline kasutamine piirduks hädavajalikuga ja oleks proportsionaalne, ning et selle üle toimuks sõltumatu järelevalve.
  • Luuakse mehhanism, et uurida ja lahendada kaebusi, mis võivad tekkida seoses Jaapani ametiasutuste juurdepääsuga ELi kodanike andmetele. Uut kaebuste lahendamise mehhanismi haldab ja selle üle teeb järelevalvet Jaapani andmekaitseasutus.

Kui Euroopa kodanike andmed edastatakse Jaapanisse, ei jää ka seal nende kaitse alla ELi eraelu kaitse nõuetele. Kokkulepe täiendab ELi ja Jaapani majanduspartnerluslepingut, sest nende koosmõjul kaovad Euroopa ettevõtete jaoks piirangud andmete vahetamisel olulise majanduspartneriga ning avaneb ühtlasi eelisjuurdepääs 127 miljoni tarbijaga Jaapani turule. Kokkuleppe sõlmimisega kinnitavad EL ja Jaapan, et digiajastul saab rahvusvahelist kaubandust edendada ainult juhul, kui on rangelt tagatud privaatsuse ja isikuandmete kaitse.

Edasised sammud

Kaitse piisavuse otsuse projekt läbib nüüd järgmised etapid:

  • Euroopa Andmekaitsenõukogu (EDPB) esitab oma arvamuse selle kohta
  • konsulteerimine liikmesriikide esindajatest koosneva komiteega (komiteemenetlus)
  • Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon täiendab otsust
  • volinike kolleegium võtab kaitse piisavuse otsuse vastu.

Taustteave

Vastavalt oma 2017. aasta jaanuari teatisele „Isikuandmete vahetamine ja kaitsmine globaliseerunud maailmas“ alustas komisjon Jaapaniga dialoogi kaitse piisavuse otsuse vastuvõtmiseks.

EL ja Jaapan viisid 17. juulil edukalt lõpule läbirääkimised teineteise andmekaitsetaseme piisavuse üle. Nad leppisid kokku, et tunnustavad teineteise andmekaitsesüsteeme piisavana, mis lubab isikuandmetel nende vahel turvaliselt liikuda.

ELis järgitakse isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärust, kus on sätestatud mitmesugused vahendid isikuandmete edastamiseks kolmandale riigile, sealhulgas kaitse piisavuse otsused.

Lisateave

Teabeleht

Pressiteade läbirääkimiste lõpuleviimise kohta andmekaitsetaseme piisavuse üle (17. juuli 2018)

Jaapani kaitsetaseme piisavuse otsus: küsimused ja vastused

Lingid kaitse piisavuse otsuse projekti ja sellega seotud dokumentidele

 

 

IP/18/5433

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar