Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Международно движение на данни: Комисията започва процедурата по приемане на решение относно адекватното ниво на защита, осигурявано от Япония

Брюксел, 5 септември 2018 r.

След приключването през юли 2018 г. на дискусиите между ЕС и Япония относно защитата на личните данни Комисията започна днес процедурата по приемане на своето решение относно адекватното ниво на защита.

Комисар Йоурова днес информира колегиума на членовете на Комисията за следващите етапи на процедурата и Комисията публикува проекта на решение относно адекватното ниво на защита и свързаните с него документи. Това включва допълнителните гаранции, които Япония ще прилага по отношение на личните данни от ЕС, предавани на Япония, както и ангажиментите относно достъпа на японските публични органи до личните данни за целите на правоприлагането и националната сигурност, с които се гарантира, че нивото на защита на данните в Япония е адекватно на осигуряваното от ЕС. В Япония се извършва подобен процес за признаване на рамката на ЕС в областта на защитата на данните.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Създаваме най-голямата в света зона за безопасно движение на данни. Личните данни ще могат да пътуват безопасно между ЕС и Япония, което ще бъде от полза както за гражданите, така и за икономиките ни. Нашето партньорство ще повлияе на световните стандарти за защита на данните и ще послужи за пример за бъдещи партньорства в тази ключова област.“

Понастоящем всяка от страните извършва вътрешните си процедури за окончателното приемане на съответното си решение за адекватно ниво на защита. За ЕС това е свързано с получаването на становище от Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД) и даването на зелена светлина от комитет, съставен от представители на държавите — членки на ЕС. След като тази процедура приключи, Комисията ще приеме решение относно адекватното ниво на защита, осигурявано от Япония.

Основните елементи на решението относно адекватното ниво на защита

За да се гарантира ниво на защита, което по същество да е еквивалентно на европейските стандарти, Япония е поела ангажимента да прилага следните допълнителни гаранции за защита на предаваните на Япония лични данни, преди Комисията да приеме официално своето решение относно адекватното ниво на защита:

  • Набор от правила, които да осигурят на физическите лица в ЕС, чиито лични данни се предават на Япония, допълнителни гаранции, с които ще се преодолеят някои различия между двете системи за защита на данните. Тези допълнителни гаранции ще подсилят например защитата на чувствителните данни, условията, при които данните от ЕС могат да бъдат предавани от Япония на друга трета държава, и упражняването на индивидуалните права за достъп и коригиране. Тези правила ще бъдат задължителни за японските предприятия, които внасят данни от ЕС, и за спазването им ще следят независимият орган за защита на данните на Япония (PPC) и съдилищата.
  • Японското правителство също така даде уверения на Комисията във връзка с гаранциите относно достъпа на японските публични органи до данните за целите на наказателното правоприлагане и националната сигурност, като гарантира, че всяко такова използване на лични данни ще бъде ограничено до това, което е необходимо и пропорционално, и ще бъде предмет на независим надзор.
  • Механизъм за разглеждане на жалби с цел разследване и решаване на жалби от европейци във връзка с достъпа на японските публични органи до техните данни. Този нов механизъм ще бъде управляван и контролиран от японския независим орган за защита на данните.

Когато се предават на Япония, личните данни на европейците ще се ползват със солидна защита в съответствие със стандартите на ЕС за неприкосновеност на личния живот. Договореността също така ще допълни Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония като европейските предприятия ще могат да се ползват от свободно движение на данни към и от този ключов търговски партньор, както и от привилегирован достъп до 127-те милиона японски потребители. ЕС и Япония потвърждават, че в ерата на цифровите технологии насърчаването на високите стандарти за неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни и улесняването на международната търговия трябва и могат да вървят ръка за ръка.

Следващи стъпки

Проектът на решението относно адекватното ниво на защита ще премине през следната процедура:

  • становище на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД)
  • консултация с комитет, съставен от представители на държавите членки (процедура по комитология)
  • подаване на актуална информация на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи към Европейския парламент
  • приемане на решението относно адекватното ниво на защита от колегиума на членовете на Комисията.

Контекст

Както бе обявено през януари 2017 г. в нейното съобщение „Обмен и защита на личните данни в един глобализиран свят“, Комисията започна диалог с Япония с цел да се достигне до вземане на решение относно адекватното ниво на защита.

На 17 юли 2018 г. ЕС и Япония приключиха успешно дискусиите си относно реципрочното адекватно ниво на защита. Те се споразумяха да признаят взаимно адекватността на своите системи за защита на данните, което ще позволи личните данни да се предават безопасно между ЕС и Япония.

Обработването на лични данни в ЕС се извършва въз основа на Общия регламент относно защитата на данните, който предвижда различни инструменти за прехвърляне на лични данни към трети държави, включително решения относно адекватното ниво на защита.

За повече информация:

Информационен документ

Съобщение за медиите относно заключенията от дискусиите относно адекватното ниво на защита (17 юли 2018 г.)

Въпроси и отговори във връзка с решението относно адекватното ниво на защита, осигурявано от Япония

Връзка към проекта на решението относно адекватното ниво на защита и свързаните с него документи

 

 

IP/18/5433

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar