Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Hållbara finanser: Expertgrupp anger riktlinjerna för en grönare och renare ekonomi

Bryssel den 31 januari 2018

EU-kommissionen välkomnar slutrapporten från expertgruppen för hållbar finansiering, som innehåller strategiska rekommendationer för ett finansiellt system som stöder hållbara investeringar.

Kommissionen kommer nu att färdigställa sin strategi om hållbar finansiering på grundval av rekommendationerna. En EU-strategi om hållbar finansiering är en prioriterad åtgärd i kommissionens handlingsplan för kapitalmarknadsunionen och ett av de viktigaste stegen i arbetet med att genomföra det historiska Parisavtalet och EU:s agenda för hållbar utveckling. För att EU senast 2030 ska uppnå de mål som fastställdes i Paris, bland annat en 40 % minskning av utsläppen av växthusgaser, behövs ytterligare investeringar på omkring 180 miljarder euro per år. Finanssektorn är avgörande i detta arbete, eftersom stora summor privat kapital kan mobiliseras till sådana hållbara investeringar. Kommissionen är fast besluten att leda det globala arbetet på detta område och hjälpa hållbarhetsmedvetna investerare att välja lämpliga projekt och företag.

– Undertecknandet av Parisavtalet 2015 var en milstolpe för världen och den globala ekonomin, säger Valdis Dombrovskis, kommissionens vice ordförande med ansvar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Vi strävar nu efter ett samhälle med låga koldioxidutsläpp, där förnybar energi och smart teknik förbättrar vår livskvalitet och driver på jobbskapande och tillväxt, utan att skada vår planet. Finanssektorn har en viktig roll att spela i finansieringen av en hållbar framtid. Jag uppskattar expertgruppens utomordentliga arbete, som är en utmärkt grund för vår kommande strategi.

– EU är redan en föregångare när det gäller att investera i resurseffektivitet och social infrastruktur, inte minst genom Europeiska fonden för strategiska investeringar och dess stärkta fokus på klimatåtgärder, säger Jyrki Katainen, kommissionens vice ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Samtidigt är det oerhört viktigt att skapa förutsättningar för privata investerare för att vi ska kunna gå över till en renare och mer resurseffektiv cirkulär ekonomi. Expertgruppens slutrapport ger oss en färdplan för att göra just detta och vi välkomnar deras värdefulla bidrag till denna mycket viktiga fråga.

Expertgruppens slutrapport kartlägger de utmaningar och möjligheter som EU står inför i utvecklingen av en hållbar finanspolitik. I rapporten ges förslag på hur finanssektorn kan återskapa kontakten med den reala ekonomin för att stödja övergången till en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Gruppen hävdar att det finansiella systemets stabilitet förbättras om investeringsflöden styrs till långsiktiga, hållbara projekt.

I rapporten föreslås att man ska

  • införa ett klassificeringssystem, eller en ”taxonomi”, för att ge marknaden klarhet om vad som är ”hållbart”,

  • förtydliga investerarnas skyldigheter när det gäller uppnåendet av ett mer hållbart finansiellt system,

  • förbättra informationen från finansinstitut och företag om hur de beaktar hållbarhet i sitt beslutsfattande,

  • införa en EU-märkning för gröna investeringsfonder,

  • göra hållbarhet till en del av mandaten för de europeiska tillsynsmyndigheterna,

  • införa en europeisk standard för gröna obligationer.

Baserat på gruppens rapport kommer EU-kommissionen att lägga fram en övergripande handlingsplan om hållbar finansiering inom de närmaste veckorna. Både rapportens resultat och kommissionens handlingsplan kommer att diskuteras vid en högnivåkonferens i Bryssel den 22 mars 2018.

Bakgrund

EU går i bräschen för arbetet med att bygga upp ett finansiellt system som stöder hållbar tillväxt. Banbrytande internationella avtal fastställdes 2015 genom antagandet av FN:s Agenda 2030, målen för hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar. EU har ställt upp ambitiösa klimat-, miljö- och hållbarhetsmål för sig själv, genom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030, energiunionen och sin handlingsplan för den cirkulära ekonomin.

Dessa åtaganden och den ökande medvetenheten om vikten av att snarast möjligt ta itu med miljöutmaningarna och hållbarhetsriskerna påkallar en effektiv EU-strategi om hållbar finansiering. Kommissionen inrättade den oberoende expertgruppen på hög nivå i december 2016. Den består av 20 rutinerade experter från det civila samhället, finanssektorn, den akademiska världen och observatörer från europeiska och internationella institutioner. Ordförande är Christian Thimann.

Arbetet med flera av rapportens viktigaste rekommendationer är redan på god väg, eftersom de behandlades i gruppens lägesrapport av den 13 juli 2017. Kommissionen har föreslagit att de europeiska tillsynsmyndigheterna ges mandat även för miljöfaktorer, sociala faktorer och förvaltningsfaktorer. Den 13 november 2017–22 januari 2018 genomförde kommissionen ett offentligt samråd om de institutionella investerarnas och kapitalförvaltarnas skyldigheter avseende hållbarhet.

Expertgruppen har beaktat relevant arbete i fråga om klimat- och miljöfinansiering samt hållbar finansiering. Hit hör bland annat de riktlinjer för icke-finansiell rapportering som antogs av EU-kommissionen den 26 juni 2017 och slutrapporten med rekommendationer från den näringslivsledda arbetsgruppen om klimatrelaterade finansiella informationskrav från den 29 juni 2017. Gruppen har också genomfört ett offentligt samråd för att samla in synpunkter från relevanta berörda parter till grund för deras slutliga rekommendationer.

IP/18/542

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar