Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Jätkusuutlik rahandus: kõrgetasemelise eksperdirühma tegevuskava rohelisemaks ja puhtamaks majanduseks

Brüssel, 31. jaanuar 2018

Euroopa Komisjonil on hea meel, et jätkusuutliku rahanduse kõrgetasemeline eksperdirühm on koostanud lõpparuande, milles on välja toodud strateegilised soovitused jätkusuutlikke investeeringuid toetava finantssüsteemi loomiseks.

Nende soovituste põhjal saab komisjon nüüd jätkusuutliku rahanduse strateegia koostamise lõpule viia. ELi jätkusuutliku rahanduse strateegia koostamine on komisjoni kapitaliturgude liidu tegevuskava üks prioriteetidest ning oluline samm ajaloolise Pariisi kokkuleppe ja ELi kestliku arengu tegevuskava rakendamiseks. Selleks et saavutada Pariisis kokku lepitud ELi 2030. aasta eesmärgid, sh kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine 40%, vajame aastas umbes 180 miljardit eurot lisainvesteeringuid. Finantssektoril on seejuures oluline roll, sest selliste jätkusuutlike investeeringute puhul võiks märkimisväärne osa kapitalist tulla erasektorist. Komisjon on otsustanud selles valdkonnas teed näidata ning aidata jätkusuutlikust teadvustavatel investoritel valida sobivaid projekte ja ettevõtteid.

Euroopa Komisjoni asepresident ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis ütles: „2015. aastal Pariisi kokkuleppe allakirjutamine oli maailmamajanduse ja maailma jaoks üldiselt märgilise tähtsusega. Me tegutseme nüüd selle nimel, et saavutada vähese CO2-heitega ühiskond, kus taastuvenergia ja arukad tehnoloogiad parandavad meie elukvaliteeti, soodustavad töökohtade loomist ja majanduskasvu ega kahjusta seejuures meie planeeti. Finantssektoril on jätkusuutliku tuleviku rahastamisel oluline roll. Mul on hea meel, et jätkusuutliku rahanduse kõrgetasemeline eksperdirühm on teinud väga head tööd: see on oluline panus meie edasise strateegia koostamisse“.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen ütles: „EL on juba praegu esirinnas ressursitõhususse ja sotsiaalsesse taristusse investeerimisel, milles on suur osa ka Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondil ja selle raames järjest enam kliimameetmete tähtsustamisel. Samas on selleks, et saavutada üleminek puhtamale ja ressursitõhusamale ringmajandusele, kindlasti vaja luua erainvestoreid soodustav raamistik. Jätkusuutliku rahanduse kõrgetasemelise eksperdirühma lõpparuandega oleme saanud selleks vajaliku tegevuskava ja meil on väga hea meel, et eksperdirühm on selles olulises küsimuses nii palju ära teinud.“

Täna avaldatud lõpparuandes on kõrgetasemeline eksperdirühm kirjeldanud probleeme ja võimalusi, mida EL peab jätkusuutliku rahanduse poliitika väljatöötamisel silmas pidama. Lõpparuandes on loetletud mitmeid viise, kuidas finantssektor taas paremini reaalmajandusega haakuks, et toetada üleminekut ressursitõhusamale ja tugevamale ringmajandusele. Eksperdirühm leiab, et investeeringuvoogude ümbersuunamine pikaajalistesse jätkusuutlikesse projektidesse parandab ka finantssüsteemi stabiilsust.

Aruandes soovitatakse

  • luua klassifitseerimise süsteem – teatav taksonoomia – , millega oleks tagatud ühene arusaam sellest, mis on „jätkusuutlik“;

  • täpsustada investorite kohustusi jätkusuutlikuma finantssüsteemi saavutamisel;

  • parandada finantsasutuste ja äriühingute avaldatavat teavet selle kohta, kuidas nad otsuste tegemisel jätkusuutlikkust arvestavad;

  • võtta keskkonnahoidlike investeerimisfondide jaoks kasutusele ELi-ülene märgis;

  • anda Euroopa järelevalveasutustele jätkusuutlikkusega seotud volitused;

  • koostada roheliste võlakirjade Euroopa standard.

Eksperdirühma aruande põhjal koostab komisjon jätkusuutliku rahanduse tervikliku tegevuskava, mille avaldab lähinädalatel. Nii aruande järeldusi kui ka komisjoni tegevuskava arutatakse kõrgetasemelisel konverentsil 22. märtsil 2018 Brüsselis.

Taust

Euroopa Liit on võtnud juhtrolli jätkusuutlikku majanduskasvu toetava finantssüsteemi rajamisel. 2015. aastal jõuti ÜRO kestliku arengu eesmärkide 2030. aasta tegevuskava ja Pariisi kokkuleppe vastuvõtmisega oluliste rahvusvaheliste verstapostideni. EL on püstitanud 2030. aastani kohaldatava kliima- ja energiaraamistiku, energialiidu ja ringmajanduse tegevuskava kaudu kliima, keskkonna ja kestliku arengu vallas muljetavaldavad eesmärgid.

Selliste kohustuste võtmine ning üha suurem teadlikkus keskkonnaprobleemide lahendamise kiireloomulisusest ja jätkusuutlikkuse ohtudest tingivad vajaduse tulemusliku ELi jätkusuutliku rahanduse strateegia järele. Komisjon asutas 2016. aasta detsembris sõltumatu kõrgetasemelise eksperdirühma. Sinna kuulub 20 vanemeksperti, sh kodanikuühiskonna, rahandussektori ja akadeemiliste ringkondade esindajad ning Euroopa ja rahvusvahelistest institutsioonidest lähetatud vaatlejaid. Eksperdirühma juhib Christian Thimann.

Mitu aruandes esitatud soovitust on juba töös ja nendega seotud edusamme analüüsiti eksperdirühma 13. juuli 2017. aasta vahearuandes. Komisjon on teinud ettepaneku anda Euroopa järelevalveasutustele volitused ka keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalaste teguritega tegelemiseks. Samuti korraldas komisjon 13. novembrist 2017 kuni 22. jaanuarini 2018 avaliku konsultatsiooni teemal „Institutsionaalsete investorite ja varahaldurite kohustused seoses jätkusuutlikkusega“.

Eksperdirühm on võtnud arvesse asjakohaseid töid kliima, keskkonna ja jätkusuutliku rahanduse valdkonnas, sh muu kui finantsteabe avaldamise suuniseid, mille Euroopa Komisjon võttis vastu 26. juunil 2017, ja tööstusharude juhitud rakkerühma lõplikke soovitusi kliimaga seotud finantsteabe avaldamise kohta, mis võeti vastu 29. juunil 2017. Eksperdirühm korraldas ka avaliku konsultatsiooni, et koguda asjaomaste sidusrühmade arvamusi ja lõplike soovituste jaoks vajalikku teavet.

IP/18/542

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar