Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Bæredygtig finansiering: Ekspertgruppen på højt plan forelægger køreplan for en grønnere og renere økonomi

Bruxelles, den 31. januar 2018

Kommissionen glæder sig over den endelige rapport fra ekspertgruppen på højt plan om bæredygtig økonomi (HLEG), som indeholder strategiske anbefalinger for et finansielt system, der understøtter bæredygtige investeringer.

Kommissionen vil nu færdiggøre sin strategi for bæredygtig finansiering på grundlag af disse anbefalinger. Udarbejdelse af en EU-strategi for bæredygtig finansiering er en prioriteret foranstaltning under Kommissionens handlingsplan om kapitalmarkedsunionen (CMU) såvel som et af de vigtigste skridt hen imod gennemførelsen af den historiske Parisaftale og EU's dagsorden for bæredygtig udvikling. For at nå EU's 2030-mål, der blev aftalt i Paris, herunder en reduktion af drivhusgasemissionerne på 40 %, har vi brug for ca. 180 mia. EUR i yderligere investeringer om året. Den finansielle sektor har en vigtig rolle at spille med hensyn til at nå disse mål, da store mængder privat kapital kunne mobiliseres i retning af bæredygtige investeringer. Kommissionen er fast besluttet på at gå i spidsen for den globale indsats på dette område og hjælpe bæredygtighedsbevidste investorer med at vælge passende projekter og virksomheder.

Næstformand Valdis Dombrovskis, som er ansvarlig for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtalte: "Undertegnelsen af Parisaftalen i 2015 var en milepæl for verden og for den globale økonomi. Vi bevæger os nu hen imod et lavemissionssamfund, hvor vedvarende energi og intelligente teknologier forbedrer vores livskvalitet, hvilket stimulerer jobskabelse og vækst uden at skade vores planet. Finanssektoren har en stor rolle at spille med hensyn til at finansiere en bæredygtig fremtid. Jeg glæder mig over det fremragende arbejde i HLEG, som udgør et glimrende input til vores kommende strategi."

Jyrki Katainen, næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtalte: "EU er allerede i front med at investere i ressourceeffektivitet og social infrastruktur, ikke mindst gennem Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og det styrkede fokus på klimaindsatsen. Samtidig er etablering af gunstige rammer for private investorer afgørende for gennemførelse af omstillingen til en renere og mere ressourceeffektiv cirkulær økonomi. HLEG's endelige rapport giver os en køreplan for netop dette, og vi bifalder gruppens uvurderlige bidrag til dette meget vigtige spørgsmål."

Dagens endelige rapport fra ekspertgruppen på højt plan kortlægger de udfordringer og muligheder, som EU står over for i forbindelse med udviklingen af en bæredygtig finanspolitik. Den angiver, hvordan den finansielle sektor kan genetablere kontakten med realøkonomien for at støtte overgangen til en mere ressourceeffektiv og mere cirkulær økonomi. Gruppen mener, at omlægning af investeringsstrømmene til langsigtede, bæredygtige projekter også vil forbedre det finansielle systems stabilitet.

I rapporten foreslås:

  • et klassificeringssystem, eller en "taksonomi", for at give markedet større klarhed om, hvad der er "bæredygtigt"

  • afklaring af investorers pligter, hvad angår opnåelse af et mere bæredygtigt finansielt system

  • forbedring af finansielle institutioners og virksomheders offentliggørelse af, hvordan de tager hensyn til bæredygtighed i deres beslutningstagning

  • en EU-mærkning for grønne investeringsfonde

  • bæredygtighed som en del af mandaterne for de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'erne)

  • en europæisk standard for grønne obligationer.

Gruppens rapport vil danne grundlag for Kommissionens omfattende handlingsplan for bæredygtig finansiering, som den vil fremlægge i de kommende uger. Both the findings of the report and the Commission's Action Plan will be discussed at a high-level conference on 22 March 2018 in Brussels.

Baggrund

Den Europæiske Union har ført an i bestræbelserne på at opbygge et finansielt system, der støtter bæredygtig vækst. I 2015 blev der indgået skelsættende internationale aftaler med vedtagelsen af FN's 2030-dagsorden, mål for bæredygtig udvikling og Parisaftalen om klimaændringer. The EU has set itself ambitious climate, environmental and sustainability targets, through its 2030 Energy and Climate framework, the Energy Union and its Circular Economy Action Plan.

Disse tilsagn, og den voksende bevidsthed om, at det haster med at imødegå de miljømæssige udfordringer og risiciene for bæredygtigheden, kræver en effektiv strategi for bæredygtig finansiering. Kommissionen nedsatte den uafhængige ekspertgruppe på højt niveau i december 2016. Den består af 20 ledende eksperter fra civilsamfundet, finanssektoren og den akademiske verden samt observatører fra europæiske og internationale institutioner. Christian Thimann er formand.

The work on a number of the report's key recommendations is already well underway, as they were discussed in the group's interim report of 13 July 2017. The Commission has proposed the inclusion of environmental, social and governance (ESG factors) in the mandates of the European Supervisory Authorities. The Commission has also conducted between 13 November 2017 and 22 January 2018 a public consultation on institutional investors' and asset managers' duties regarding sustainability.

Ekspertgruppen på højt plan har taget hensyn til relevant arbejde vedrørende klima- og miljøfinansiering samt bæredygtig finansiering. Dette omfatter: retningslinjerne om ikke-finansiel rapportering, som Kommissionen vedtog den 26. juni 2017, and the final recommendations report published by the industry-led Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) on 29 June 2017. The group has also conducted a public consultation to gather views from relevant stakeholders and inform their final recommendations.

IP/18/542

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar