Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Suveajateemaline konsultatsioon: 84% eurooplastest soovib lõpetada kellakeeramise

Brüssel, 31. august 2018

Täna avaldas Euroopa Komisjon kellakeeramist Euroopas käsitleva avaliku konsultatsiooni esialgsed tulemused.

4. juulist kuni 16. augustini 2018 kestnud veebikonsultatsioonile laekus kokku 4,6 miljonit vastust kõigist 28 liikmesriigist. Tegemist on kogu aegade suurima vastuste arvuga, mis komisjon kõikide avalike konsultatsioonide käigus on saanud. Esialgsete tulemuste (vt lisa) kohaselt pooldab 84% vastajatest kaks korda aastas toimuva kellakeeramise lõpetamist.

Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc tutvustas neid esialgseid tulemusi volinike kolleegiumile, kus esimest korda arutati edasiste võimalike sammude üle. Volinik Bulc märkis sellega seoses järgmist: „Miljonid eurooplased kasutasid võimalust oma hääl kuuldavaks teha. Edastatud sõnum on väga selge: 84% vastanutest soovib lõpetada kellakeeramise. Nüüd hakkame me sellele vastavalt tegutsema ja töötame välja seadusandliku ettepaneku Euroopa Parlamendile ja nõukogule, kes seejärel koos otsuse teevad.“

Esialgsetest tulemustest nähtub, et üle kolmveerandi (76%) vastajate arvates on aastas kaks korda kella keeramine „väga halb“ või „halb“. Kellakeeramise lõpetamise pooldajad tõid negatiivsete põhjustena välja selle mõju tervisele, liiklusõnnetuste arvu suurenemise ning energia kokkuhoiu puudumise.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker võttis suveajateema poliitilisse käsitlusse ühe osana üleskutsest tegelda oluliste asjadega ja jätta liikmesriikide otsustada küsimused, milles nad on ise pädevamad. Euroopa Komisjoni korraldatud kellakeeramisteemaline avalik konsultatsioon on üks osa Euroopas praegu käimasolevast sellekohasest hindamisest. See on ka kooskõlas Euroopa Parlamendis veebruaris 2018 vastu võetud resolutsiooniga ning liikmesriikide, sidusrühmade ja kodanike taotlustega.

Edasised sammud

Avaliku konsultatsiooni lõpptulemused avaldatakse lähinädalatel. Nüüd koostab komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile ja nõukogule eesmärgiga muuta praegu kehtivat kellakeeramiskorda.

Taustteave

Euroopa Komisjon korraldas 4. juulist kuni 16. augustini 2018 avaliku konsultatsiooni, mis on üks osa Euroopa praeguse kellakeeramiskorra käimasolevast hindamisest. Tegemist oli veebiküsitlusega, mille käigus sooviti saada eurooplaste arvamust eelkõige selle kohta, missugused on nende üldised kogemused seoses kellakeeramisega või missuguseid põhivariante nad eelistavad (näiteks praegune kord jääb kehtima või kaotatakse kellakeeramine kogu ELis). Avalikud konsultatsioonid on muude vahendite, näiteks teadusuuringute kõrval üks komisjoni võimalustest hinnata poliitika toimimist. Muud varasemad ulatuslikud avalikud konsultatsioonid on hõlmanud linnustikku ja looduslikke elupaiku käsitlevaid õigusakte (saadi üle 550 000 vastuse) ning ühise põllumajanduspoliitika ajakohastamist (üle 322 000 vastuse).

Enamikus liikmesriikidest on vanad kellakeeramistraditsioonid ning mõnes neist ulatuvad need lausa esimese ja teise maailmasõja või 1970. aastate naftakriisi aega. Alates 1980. aastatest on Euroopa Liit võtnud järk-järgult vastu õigusaktid, mille kohaselt kõik liikmesriigid nõustuvad kellakeeramist kooskõlastama ja kõrvaldama riikide erinevused. Alates 1996. aastast on kõik eurooplased keeranud oma kella märtsikuu viimasel pühapäeval ühe tunni ette ja oktoobrikuu viimasel pühapäeval ühe tunni taha. ELi normide eesmärk ei olnud mitte ühtlustada ajasüsteemi ELis, vaid kõrvaldada kitsaskohti, eelkõige transpordi- ja logistikasektoris, mis tulenevad iga-aastasest kooskõlastamata kellakeeramisest.

Lisaks Euroopa Liidus kehtivale suveajasüsteemile kuuluvad liikmesriigid kolme eri ajavööndisse ehk kasutusel on kolm eri vööndiaega. Vööndiaja kasutamise üle otsustamine kuulub riikide pädevusse.

LISA

Kõik tulemused on esialgsed ja võivad muutuda

Osalusmäär liikmesriikides (protsent riigi elanikkonnast):

Saksamaa

3,79 %

Austria

2,94 %

Luksemburg

1,78 %

Soome

0,96 %

Eesti

0,94 %

Küpros

0,88 %

Sloveenia

0,73 %

Slovakkia

0,60 %

Tšehhi Vabariik

0,59 %

Prantsusmaa

0,59 %

Belgia

0,55 %

Horvaatia

0,52 %

Rootsi

0,48 %

Läti

0,39 %

Poola

0,34 %

Kreeka

0,34 %

Leedu

0,34 %

Portugal

0,33 %

Malta

0,25 %

Iirimaa

0,24 %

Ungari

0,21 %

Hispaania

0,19 %

Bulgaaria

0,18 %

Madalmaad

0,16 %

Taani

0,11 %

Itaalia

0,04 %

Rumeenia

0,04 %

Ühendkuningriik

0,02 %

Missuguseid järgmisi variante pooldate?

Image 1

Missugused on teie üldised kogemused seoses kellakeeramisega?

Image 2

IP/18/5302

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar