Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Torkan i Europa: EU-kommissionen ger jordbrukarna mer stöd

Bryssel den 30 augusti 2018

EU-kommissionen fortsätter att ge praktiskt stöd till de jordbrukare som drabbades av svårigheter i samband med torkan i sommar. Jordbrukarna ska få större flexibilitet så att de har tillräckligt med foder till sina djur.

EU-kommissionen lägger i dag fram ytterligare ett paket med insatser för att öka tillgången på foder till boskap. Det här har varit en av de stora utmaningarna för de jordbrukare som drabbades av torkan. Paketet kompletterar de insatser som tillkännagavs i början på augusti.

– Kommissionen reagerade snabbt på de första tecknen på dessa extrema väderhändelser och jag följer situationen noga, säger jordbrukskommissionär Phil Hogan. Jag håller kontakten med ministrarna i de drabbade medlemsländerna för att utvärdera hur lämpliga de nuvarande insatserna är. I dag lägger vi fram fler insatser som jag tror kommer att hjälpa EU:s jordbrukare med bristen på djurfoder. Jag välkomnar att flera medlemsländer har meddelat att de ämnar vidta åtgärder inom sin jordbrukssektor, och jag kommer att fortsätta samarbetet med dem för att se till att de utnyttjar alla till buds stående medel fullt ut, framför allt inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

De nya undantag som läggs fram i dag gäller vissa förgröningsregler:

  • Möjligheten att betrakta höstgrödor, som normalt sås på hösten för skörd eller bete, som fånggrödor (förbjudet enligt nuvarande regler) om de är avsedda för foder- eller betesproduktion.
  • Möjligheten att så fånggrödor som renbestånd (och inte som blandningar av olika grödor såsom nu föreskrivs) om de är avsedda för foder- eller betesproduktion.
  • Möjligheten att förkorta minimiperioden på åtta veckor för fånggrödor för att jordbrukare med åkermark ska kunna så sina höstgrödor i tid efter fånggrödorna.
  • En utvidgning till Frankrike av det tidigare undantaget vad gäller att skörda eller beta på mark i träda.

Förslaget om högre förskott, som tillkännagavs redan för några veckor sedan, läggs formellt fram i dag. Jordbrukare kan få ut upp till 70 % av sitt direktstöd och 85 % av sitt landsbygdsutvecklingsstöd redan från och med mitten av oktober 2018, i stället för att vänta till december för att kunna förbättra sitt kassaflöde.

Dessa förslag läggs fram utöver de medel som redan avsatts för dessa omständigheter. I samtliga fall säkerställer kommissionen att alla dessa åtgärder vidtas på ett proportionellt sätt med hänsyn tagen till miljön. Enligt de nuvarande reglerna om statligt stöd kan stöd t.ex. beviljas för upp till 80 % av den skada som orsakats av torka (eller upp till 90 % i områden med naturliga begränsningar), om vissa särskilda villkor är uppfyllda. Inköp av foder kan få stöd med hänvisning till att det är fråga om materiella skador eller inkomstbortfall. Skador kan också ersättas utan att kommissionen underrättas (s.k. stöd av mindre betydelse) med upp till 15 000 euro per jordbrukare under en treårsperiod. Hjälp kan också fås inom ramen för landsbygdsutvecklingsåtgärder, såsom finansiering av återsådd av betesmarker eller ersättning av inkomstbortfall.

Dagens förslag lades fram för medlemsstaterna under ett kommittémöte. Omröstning om förslagen sker inom de närmaste dagarna, och de antas formellt senast i slutet av september. Åtgärderna kommer att gälla retroaktivt.

Kommissionen håller kontakt med alla medlemsländer för att senast den 31 augusti få aktuell information om torkans inverkan.

Läs mer

Meddelande om förskott och de första undantagen

Presentation av effekterna av torkan i Europa (EN)

Bulletiner om övervakning av jordbruksresurser (EN)

IP/18/5301

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar