Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Droogte in Europa: Commissie stelt extra maatregelen voor ter ondersteuning van landbouwers

Brussel, 30 augustus 2018

Gezien de moeilijkheden waarmee Europese landbouwers door de droogte van deze zomer kampen, blijft de Europese Commissie de sector praktische ondersteuning bieden. De landbouwers zullen extra flexibiliteit krijgen om hun dieren van voldoende voeder te kunnen voorzien.

De Europese Commissie heeft vandaag een pakket aanvullende maatregelen gepresenteerd die erop gericht zijn de beschikbaarheid van veevoeder te verbeteren. Dat is een van de grootste uitdagingen waarmee de door de droogte getroffen boeren worden geconfronteerd. Het pakket vormt een aanvulling op de maatregelen die begin augustus reeds werden aangekondigd.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan: "De Commissie is meteen in actie gekomen na de eerste signalen van deze extreme weersomstandigheden en ik blijf de situatie nauwlettend volgen. Ik houd contact met de ministers uit de getroffen landen om de geschiktheid van de reeds genomen maatregelen te beoordelen. Vandaag komen we met extra maatregelen die Europese landbouwers naar mijn mening steun zullen bieden bij het tekort aan diervoeder. Ik ben blij met de recente mededelingen van verschillende lidstaten die bereid zijn actie te ondernemen voor hun landbouwsector, en ik blijf met hen samenwerken om te waarborgen dat zij ten volle gebruikmaken van de beschikbare mogelijkheden, met name die welke het gemeenschappelijk landbouwbeleid biedt.

Meer in het bijzonder hebben de vandaag gepresenteerde nieuwe afwijkingen betrekking op bepaalde vergroeningsregels:

  • de mogelijkheid om wintergewassen die normaliter in de herfst worden ingezaaid met het oog op oogst of begrazing, als vanggewassen te beschouwen (hetgeen krachtens de huidige regels verboden is) indien ze bestemd zijn voor begrazing/voederproductie
  • de mogelijkheid om vanggewassen in te zaaien als zuivere teelt (en niet als mengsel van gewassen zoals momenteel wordt voorgeschreven) indien ze bestemd zijn voor begrazing/voederproductie
  • de mogelijkheid om de minimale periode van acht weken voor vanggewassen in te korten, zodat akkerbouwers hun wintergewassen tijdig na hun vanggewassen kunnen inzaaien
  • verlenging van de eerder vastgestelde afwijking die aan Frankrijk is verleend voor maaien en begrazen van braakland

Ook het voorstel inzake hogere voorschotten dat enkele weken geleden reeds is aangekondigd, is vandaag formeel gepresenteerd. Om hun cashflowsituatie te verbeteren, zullen landbouwers tot 70 % van hun rechtstreekse betalingen en 85 % van de betalingen voor plattelandsontwikkeling al vanaf midden oktober in plaats van december 2018 kunnen ontvangen.

Deze voorstellen sluiten aan op de reeds bestaande bepalingen voor zulke omstandigheden. In alle gevallen waarborgt de Commissie dat al deze maatregelen op evenredige wijze worden uitgevoerd en dat rekening wordt gehouden met milieuaspecten. Bijvoorbeeld mag op grond van de bestaande regels voor staatssteun onder bepaalde specifieke voorwaarden steun worden verleend voor maximaal 80 % van de door droogte veroorzaakte schade (maximaal 90 % in gebieden met natuurlijke beperkingen). De aankoop van diervoeder kan voor steun in aanmerking komen als materiële schade of als inkomensverlies. Er kan ook schade worden vergoed zonder dat de Commissie op de hoogte hoeft te worden gesteld (de zogeheten "de-minimissteun"). Dat gaat om bedragen tot 15 000 euro per landbouwer over een periode van drie jaar. Steunmogelijkheden zijn er eveneens in het kader van plattelandsontwikkeling, zoals financiering waarmee weiden opnieuw kunnen worden ingezaaid of compensatie voor inkomensverlies.

De voorstellen van vandaag zijn aan de lidstaten voorgelegd in een comitévergadering. De komende dagen wordt over de voorstellen gestemd; eind september worden ze dan formeel goedgekeurd. De maatregelen zullen met terugwerkende kracht van toepassing zijn.

De Commissie staat in contact met alle lidstaten om tegen 31 augustus actuele informatie in te winnen over de impact van de droogte.

Meer informatie

Mededeling over voorschotten en de eerste afwijkingen

Presentatie over de impact van de droogte in Europa

Monitoring Agricultural ResourceS (MARS) Bulletins

IP/18/5301

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar