Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kuivuus Euroopassa: Komissio esittää lisätoimenpiteitä viljelijöiden tueksi

Bryssel 30. elokuuta 2018

Euroopan komissio tarjoaa käytännön lisätukea maatalousalalle, joka on kärsinyt tänä kesänä kuivuuden tuomista ongelmista. Sääntöjen soveltamista joustavoitetaan, jotta kotieläimet saavat riittävästi rehua.

Euroopan komission tänään esittämällä täydentävällä toimenpidepaketilla parannetaan kotieläinten rehun saatavuutta, joka on yksi suurimmista kuivuuteen liittyvistä haasteista viljelijöiden kannalta. Toimenpidepaketilla täydennetään elokuun alussa ilmoitettuja toimenpiteitä.

Maatalouskomissaari Phil Hoganin mukaan komissio on reagoinut nopeasti näiden äärimmäisten sääolojen ensimmäisiin merkkeihin. ”Seuraan tilannetta tarkasti. Yhdessä kuivuudesta kärsivien EU-maiden ministereiden kanssa arvioimme jo käytössä olevien toimenpiteiden riittävyyttä. Tänään ryhdymme lisätoimiin, joiden uskon tuovan helpotusta kotieläinten rehupulaan. Olen tyytyväinen siihen, että useat eri EU-maat ovat viime aikoina ilmoittaneet tukevansa maatalousalaansa. Jatkan yhteistyötä näiden maiden kanssa sen varmistamiseksi, että ne hyödyntävät kaikkia käytettävissä olevia mahdollisuuksia, erityisesti yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa.”

Tänään esitellyt uudet poikkeukset koskevat erityisesti tiettyjä viherryttämissääntöjä:

  • Mahdollisuus pitää talvehtivia viljelykasveja, jotka yleensä kylvetään syksyllä korjuuta tai laiduntamista varten, kerääjäkasveina (mikä on nykysääntöjen mukaan kiellettyä), jos ne on tarkoitettu laiduntamiseen tai rehuntuotantoon.
  • Mahdollisuus kylvää kerääjäkasveja puhtaina kasvustoina (eikä viljelykasvien sekoituksena, jota tähän asti on edellytetty), jos ne on tarkoitettu laiduntamiseen tai rehuntuotantoon.
  • Mahdollisuus lyhentää 8 viikon vähimmäiskautta kerääjäkasvien osalta, jotta peltoviljelijät voivat kylvää talvehtivat viljelykasvinsa ajoissa kerääjäkasvien jälkeen.
  • Aiemmin hyväksytyn poikkeuksen, joka koskee niittämisen ja laiduntamisen sallimista kesantomailla, ulottaminen koskemaan Ranskaa.

Myös korotettuja ennakkomaksuja koskeva ehdotus, josta ilmoitettiin muutama viikko sitten, esiteltiin tänään virallisesti. Viljelijät voivat saada enintään 70 % suorista tuistaan ja 85 % maaseudun kehittämistuistaan jo lokakuun 2018 puolivälissä, joten heidän ei tarvitse odottaa kassavirtatilanteensa parantumista joulukuuhun asti.

Nämä ehdotukset täydentävät niitä säännöksiä, jotka ovat jo käytettävissä tällaisissa olosuhteissa. Komissio varmistaa kaikissa tapauksissa, että kaikki nämä toimenpiteet pannaan täytäntöön oikeasuhteisesti ottaen huomioon ympäristönäkökohdat. Esimerkiksi voimassa olevien valtiontukisääntöjen mukaan kuivuuden aiheuttamista vahingoista voidaan tietyin erityisedellytyksin korvata enintään 80 % (tai 90 % luonnonhaitta-alueilla). Rehun ostamiseen voidaan myöntää tukea, jos kyseessä on aineellinen vahinko tai tulonmenetys. Vahinkoja voidaan korvata myös ilmoittamatta komissiolle (ns. de minimis -tuki). Tällöin kolmen vuoden aikana voidaan myöntää tukea enintään 15 000 euroa viljelijää kohden. Tukea voidaan tarjota myös maaseudun kehittämisen puitteissa. Tällaista tukea on esimerkiksi varojen myöntäminen laidunten uudelleenkylvöä varten ja tulonmenetyksen korvaaminen.

Tänään esitellyt ehdotukset on toimitettu EU-maille, jotka kokoontuvat komiteakokouksessa. Ehdotuksista äänestetään lähipäivinä ja ne hyväksytään virallisesti syyskuun loppuun mennessä. Toimenpiteitä sovelletaan taannehtivasti.

Komissio on yhteydessä kaikkiin EU-maihin saadakseen ajantasaiset tiedot kuivuuden vaikutuksista viimeistään 31. elokuuta.

Lisätietoja

Ilmoitus ennakkomaksuista ja ensimmäisistä poikkeuksista

Esittely kuivuuden vaikutuksista Euroopassa

Maatalouden resurssien seurantaa (MARS) koskevat tiedotteet

IP/18/5301

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar