Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Põud Euroopas: Euroopa Komisjon tutvustab põllumajandustootjate toetuseks võetavaid lisameetmeid

Brüssel, 30. august 2018

Pidades silmas raskusi, mida Euroopa põllumajandustootjad on sellel suvel pidanud põua tõttu kannatama, jätkab Euroopa Komisjon põllumajanduse praktilist toetamist. Nähakse ette täiendavad paindlikud meetmed, et aidata põllumajandustootjatel loomadele piisavas koguses sööta varuda.

Euroopa Komisjon esitles täna täiendavat meetmepaketti, mille eesmärk on suurendada kariloomade kuivsööda varusid, mis praegu on põua tõttu kannatanud põllumajandustootjate jaoks üks suurimaid murekohti. Nüüdne pakett on täienduseks juba augusti algul teatatud meetmetele.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan märkis sellega seoses järgmist: „Komisjon reageeris kohe, kui ilmnesid esimesed märgid äärmuslikest ilmaoludest, ja jälgib edaspidigi olukorda väga tähelepanelikult. Ma olen ühenduses põua käes kannatanud liikmesriikide ministritega, kuna hindame juba võetud meetmete piisavust. Nüüd võtame lisameetmeid, mis peaksid loodetavasti aitama vähendada Euroopa põllumajandustootjate loomasöödanappust. Mul on hea meel mitme liikmesriigi hiljutise teadaande üle, et nad on valmis oma põllumajandussektorit toetama. Me jätkame ühiselt tööd selle nimel, et nad saaksid kasutada kõiki, eelkõige ühise põllumajanduspoliitika raames pakutavaid võimalusi.“

Täpsemalt on täna esildatud uued erandid seotud teatavate rohestamisnormidega:

  • võimalus kaaluda seda, et kogumiseks/karjatamiseks kasutatakse vahekultuurina tavaliselt sügisel külvatavat talivilja (praegu kehtivate normide alusel selline kasutus keelatud), kui seda kavatsetakse kasutada karjatamiseks/söödatootmiseks;
  • võimalus külvata vahekultuure puhaskultuuridena (mitte teraviljaseguna, nagu praegu nõutud), kui neid kavatsetakse kasutada karjatamiseks/söödatootmiseks;
  • võimalus lühendada vahekultuuride puhul ettenähtud kaheksanädalast miinimumperioodi, et põllukultuuride tootjad saaksid talivilja pärast vahekultuure õigel ajal külvata;
  • sellise varem tehtud erandi laiendamine Prantsusmaale, millega lubatakse kesalt saaki koguda ja seal loomi karjatada.

Täna esitleti ametlikult ka juba mõni nädal tagasi tehtud ettepanekut suurendada ettemakseid. Põllumajandustootjad ei pea oma rahavoogude olukorra parandamiseks ootama detsembrini, vaid võivad kuni 70% oma otsetoetusest ja 85% maaelu arengu toetusest kätte saada juba alates 2018. aasta oktoobri keskpaigast.

Need ettepanekud täiendavad selliste asjaolude puhuks juba kehtestatud norme. Igal juhul tagab komisjon, et kõiki meetmeid rakendatakse proportsionaalselt ja keskkonnaaspekte silmas pidades. Näiteks teatavatel konkreetsetel tingimustel võib kehtivate riigiabi eeskirjade alusel hüvitada põuakahjusid kuni 80% (või looduslikust eripärast tingitud piirangutega aladel kuni 90%) ulatuses. Kuivsööda ostmiseks võidakse anda abi, kui tegemist on varalise kahju või saamata jääva tuluga. Kahjude hüvitamisest ei pea ilmtingimata komisjoni teavitama (nn „vähese tähtsusega abi“), kui põllumajandustootja saab kolme aasta jooksul kuni 15 000 eurot. Leevendusmeetmeid võib võtta ka maaelu arengu poliitika raames, sealhulgas võib näiteks rahastada karjamaade uuesti külvamist või hüvitada saamata jäänud tulu.

Täna esildatud ettepanekud esitati komitee koosolekule kogunenud liikmesriikidele. Need peaks pandama hääletusele lähipäevil ja ametlikult vastu võetama septembri lõpuks. Meetmeid kohaldatakse tagasiulatuvalt.

Komisjon peab sidet kõikide liikmesriikidega, et saada 31. augustiks ajakohast teavet põua mõju kohta.

Lisateave

Teadaanne ettemaksete ja esimeste erandite kohta

Ülevaade põua mõjust Euroopas

MARSi bülletäänid (põllumajandusressursside seire)

IP/18/5301

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar