Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kreikka siirtyy uuteen aikakauteen vakaustukiohjelman päätyttyä

Bryssel 20. elokuuta 2018

Kreikka on saanut Euroopan vakausmekanismiin (EVM) kuuluvan kolmivuotisen vakaustukiohjelmansa menestyksekkäästi päätökseen. Se on näin turvannut paikkansa euroalueen ja Euroopan unionin ytimessä.

Ohjelman onnistuminen on tulosta Kreikan kansan ponnisteluista ja maan sitoutumisesta uudistuksiin sekä sen eurooppalaisten kumppaneiden solidaarisuudesta.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker pitää vakaustukiohjelman päätökseen saamista tärkeänä saavutuksena Kreikalle ja Euroopalle. ”Kreikan kansa on vastannut vaikeisiin haasteisiin rohkeasti ja määrätietoisesti, ja Kreikan eurooppalaiset kumppanit ovat tukeneet sen ponnisteluja solidaarisesti. Olen aina pyrkinyt siihen, että Kreikka säilyy EU:n ytimessä. Kreikkalaiset, jotka aloittavat uuden nyt aikakauden monipolvisessa historiassaan, voivat aina luottaa minuun liittolaisenaan, kumppaninaan ja ystävänään”, Juncker korosti.

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaavan komissaarin Pierre Moscovicin mukaan vakaustukiohjelman päättyminen on hyvä uutinen sekä Kreikalle että euroalueelle. Kreikkalaisille se merkitsee uuden aikakauden alkua kahdeksan vaikean vuoden jälkeen. Euroalueen näkökulmasta se on symbolinen osoitus eksistentiaalisen kriisin päättymisestä. ”Kreikan toteuttamilla mittavilla uudistuksilla on luotu perusta kestävälle elpymiselle. On varmistettava, että saavutetut tulokset ovat pitkäaikaisia, jotta kreikkalaiset hyötyvät ponnisteluistaan ja tekemistään uhrauksista. Eurooppa seisoo edelleen Kreikan rinnalla, Moscovici korosti.

Kreikalle on vakaustukiohjelman puitteissa myönnetty yhteensä 61,9 miljardia euroa lainoja, joiden edellytyksenä on ollut kattavan ja ennennäkemättömän suuren uudistuspaketin toteuttaminen. Vakaustukiohjelma perustui koordinoituihin toimiin, joilla puututtiin Kreikan talouskriisin taustalla vaikuttaneisiin pitkäaikaisiin ja syvään juurtuneisiin rakenteellisiin ongelmiin.

Kreikka on toteuttanut toimia varmistaakseen julkisen taloutensa kestävyyden. Se on kohentanut huomattavan alijäämäistä julkisen talouden rahoitusasemaansa, joka saatiin vuonna 2017 käännettyä ylijäämäiseksi. Rahoitusaseman ennustetaan säilyvän ylijäämäisenä myös jatkossa. Uudistuksilla ja vakauttamistoimilla on kumulatiivisia vaikutuksia pitkällä aikavälillä. Niillä tuetaan julkisen talouden kestävyyttä pitkään myös ohjelman päättymisen jälkeen.

Kreikan rahoitussektori on nyt huomattavasti vahvemmalla pohjalla. Tämä johtuu pääomapohjan vahvistamisesta, pankkien hallinnoinnin perusteellisesta uudistamisesta sekä työstä, jota on tehty järjestämättömien lainojen vähentämiseksi ja jota on edelleen jatkettava.

Julkishallinnon tehokkuutta ja toimivuutta on parannettu useilla toimilla. Kreikka on muun muassa ottanut käyttöön uusia sääntöjä, jotka koskevat julkisen sektorin työntekijöiden nimittämistä, arviointia ja liikkuvuutta. Se on myös perustanut riippumattoman julkisten tulojen viraston ja tehostanut oikeusjärjestelmäänsä.

Lisäksi Kreikassa on toteutettu tärkeitä rakenneuudistuksia, joilla on parannettu yritysten liiketoimintaympäristöä ja kilpailukykyä. Tavoitteena on tehdä Kreikasta houkutteleva investointikohde ja tarjota maassa jo toimiville yrityksille mahdollisuus laajentaa toimintaansa, innovoida ja luoda työpaikkoja. Kreikka on tukenut myös kestävän yleisen eläke-, terveydenhuolto- ja sosiaalietuusjärjestelmän luomista ja muun muassa ottanut käyttöön vähimmäistulotakuun.

Kaikki nämä perusteelliset uudistukset ovat yhdessä luoneet perustan kestävälle elpymiselle. Niillä on luotu perusedellytykset kestävän kasvun, uusien työpaikkojen ja terveen julkisen talouden varmistamiselle tulevaisuudessa.

Talouden indikaattorit ovat parantuneet. Tämä osoittaa, että vaikka työtä tarvitaan edelleen, toteutetuista toimenpiteistä on jo ollut konkreettista hyötyä. Niiden avulla on vakautettu julkista taloutta, vähennetty työttömyyttä ja turvattu kasvun palauttaminen. Talouskasvu on vuosien 2010 ja 2017 välisenä aikana elpynyt –5,5 prosentista 1,4 prosenttiin, ja sen odotetaan säilyvän 2 prosentissa vuosina 2018 ja 2019. Julkisen talouden rahoitusasema on vuosien 2009 ja 2017 välisenä aikana parantunut mittavasta 15,1 prosentin alijäämästä 0,8 prosentin ylijäämään (joka vastaa 4,2 prosentin perusylijämää ohjelman mukaisesti mitattuna). Vaikka työttömyysaste on edelleen liian korkea, Kreikan tilastoviranomaisen äskettäin julkistamien tietojen mukaan työttömyys laski vuoden 2018 toukokuussa 19,5 prosenttiin. Tämä oli vuoden 2011 syyskuun jälkeen ensimmäinen kerta, jolloin työttömyysaste oli alle 20 prosenttia.

Kreikassa on ohjelman päätökseen saattamisen myötä siirrytty uuteen aikakauteen. Edelleen tarvitaan kuitenkin määrätietoista työtä kriisivuosien kaikista yhteiskunnallisista ja taloudellisista seurauksista selviämiseksi. Tämä edellyttää, että Kreikan viranomaiset ovat myös jatkossa sitoutuneet uudistuksiin ja että ne varmistavat niiden kestävän toteuttamisen 22. kesäkuuta 2018 euroryhmän kokouksessa antamiensa sitoumusten mukaisesti. Tämä on ratkaisevan tärkeää markkinoiden luottamuksen vahvistamiseksi ja Kreikan talouden elpymisen lujittamiseksi etenkin ohjelman päättymistä välittömästi seuraavana aikana.

Kreikka on jatkossa täysin mukana talous- ja sosiaalipolitiikan koordinointia varten perustetussa eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Tällä pyritään varmistamaan, että Kreikka ja kreikkalaiset saavat viime vuosina toteuttamistaan toimista parhaan mahdollisen hyödyn. Ohjelman päättymisen jälkeisellä jaksolla sen yhteydessä sovittujen uudistusten jatkamista ja loppuun saattamista seurataan tiukennetun valvonnan kehyksellä.

Komission rakenneuudistusten tukipalvelu auttaa edelleen Kreikan viranomaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan kasvua tukevia uudistuksia, silloin kun viranomaiset tätä pyytävät.

 

Tausta

Kreikka on saanut rahoitustukea eurooppalaisilta kumppaneiltaan vuodesta 2010. Kreikan viranomaiset pyysivät 8. heinäkuuta 2015 uutta EVM:n vakaustukiohjelmaa. Euroopan komissio allekirjoitti EMV:n puolesta 20. elokuuta 2015 yhteisymmärryspöytäkirjan kolmivuotisesta vakaustukiohjelmasta.

Euroryhmä vahvisti 23. kesäkuuta 2018, että Kreikka on toteuttanut kaikki etukäteistoimet vakaustukiohjelman neljännen ja samalla viimeisen tarkastelun vaatimusten mukaisesti. Euroryhmä pääsi myös sopimukseen merkittävistä velkatoimenpiteistä, jotka toteutetaan jo käynnissä olevien lyhyen aikavälin toimenpiteiden lisäksi. Näin pyritään varmistamaan, että Kreikan velka on kestävällä tasolla pitkällä aikavälillä. EVM hyväksyi 6. elokuuta 2018 viimeisen, 15 miljardin euron rahoitustukierän maksamisen Kreikalle.

Kreikalle on vuodesta 2010 lähtien myönnetty lainoja yhteensä 288,7 miljardin euron arvosta. Tästä summasta 256,6 miljardia on sen eurooppalaisilta kumppaneilta ja 32,1 miljardia euroa Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF).

Komissio käynnisti samaan aikaan vakaustukiohjelman kanssa heinäkuussa 2015 suunnitelman ”Uusi alku työllisyydelle ja kasvulle Kreikassa”. Tarkoituksena oli auttaa Kreikkaa käyttämään mahdollisimman tehokkaasti EU-rahoitusta taloutta vakauttaviin ja työllisyyttä, kasvua ja investointeja lisääviin toimiin. Osana suunnitelmaa hyväksyttyjen poikkeuksellisten toimenpiteiden ansiosta Kreikka kuuluu nyt parhaiten EU-rahoitusta hyödyntävien jäsenvaltioiden joukkoon. Kreikka on saanut vuosina 2014–2020 jo lähes 16 miljardia euroa suuresta EU-rahoituspoolista. Summa on yli 9 prosenttia Kreikan vuoden 2017 bruttokansantuotteesta.

Kreikka on myös Euroopan investointiohjelmaan kuuluvan Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR-rahasto) tärkein tuensaajamaa (kun tuki suhteutetaan bruttokansantuotteeseen). ESIR-rahaston odotetaan saavan liikkeelle pitkälti yli 10 miljardin euron investoinnit ja tarjoavan tukea yli 20 000 pienelle ja keskisuurelle yritykselle Kreikassa.

Lisätietoja

Tietokoosteet – Uusi alku Kreikalle

Euroryhmän lausunto 22. kesäkuuta 2018

Esite: Uusi alku työllisyydelle ja kasvulle Kreikassa – tilanne kolmen vuoden jälkeen

Taustatietoa EU:n rahoitustuesta Kreikalle

Lehdistötiedote – Komissio tukee Kreikan tilanteen normalisointia ottamalla käyttöön tukiohjelman jälkeisen kehyksen

IP/18/5002

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar