Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Grækenland indleder et nyt kapitel efter afslutningen på landets stabilitetsstøtteprogram

Bruxelles, den 20. august 2018

Grækenland har gennemført et treårigt stabilitetsstøtteprogram inden for rammerne af den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM), og landet har dermed sikret sin position inden for euroområdet og Den Europæiske Union.

Den vellykkede afslutning på programmet vidner om den indsats, grækerne har ydet, landets vilje til at gennemføre reformer og solidariteten blandt de europæiske partnere.

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Afslutningen på stabilitetsstøtteprogrammet er et vigtigt vendepunkt for Grækenland og for Europa. Mens de europæiske partnere har udvist solidaritet, har det græske folk imødegået enhver udfordring med karakteristisk mod og beslutsomhed. Jeg har altid kæmpet for, at Grækenland skulle forblive forankret i Europa. Nu hvor det græske folk indleder et nyt kapitel i deres omfangsrige historie, vil de i mig altid kunne finde en allieret, en partner, en ven."

Kommissær med ansvar for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, Pierre Moscovici, udtaler: "Afslutningen på stabilitetsstøtteprogrammet er godt nyt for såvel Grækenland som for euroområdet. For Grækenland og dets befolkning er det indledningen på et nyt kapitel efter otte meget svære år. For euroområdet sættes der et symbolsk punktum for en eksistentiel krise. De omfattende reformer, som Grækenland har gennemført, har banet vejen for en bæredygtig genopretning: denne genopretning skal næres og opretholdes, så det græske folk kan høste frugterne af deres indsats og af de ofre, det har måttet bringe. Europa vil fortsat stå ved Grækenlands side."

Inden for rammerne af stabilitetsstøtteprogrammet er der ydet i alt 61,9 mia. EUR i lån til Grækenland med henblik på gennemførelsen af en omfattende reformpakke af hidtil usete dimensioner. Stabilitetsstøtteprogrammet har søgt at komme med en samlet løsning på de mangeårige og dybt rodfæstede strukturelle problemer, som bidrog til den økonomiske krise i Grækenland.

Grækenland har truffet foranstaltninger til at sikre finanspolitisk holdbarhed ved at vende den offentlige saldo fra et betydeligt underskud til et overskud i 2017, som ventes at blive opretholdt. Reformforanstaltningerne og konsolideringsindsatsen vil med tiden virke selvforstærkende og vil således fortsætte med at bidrage positivt til den finanspolitiske holdbarhed længe efter programmets afslutning.

Situationen i finanssektoren et blevet styrket markant som følge af flere vellykkede rekapitaliseringer, en grundig omlægning af bankernes styring samt arbejdet med at gennemføre en strategi til at nedbringe omfanget af misligholdte lån, som skal videreføres.

Den offentlige forvaltning er blevet effektiviseret, bl.a. gennem vedtagelsen af nye regler for udpegning og bedømmelse af ansatte i den offentlige sektor samt deres mobilitet, oprettelsen af en uafhængig myndighed for offentlige indtægter og foranstaltninger, der skal gøre retssystemet mere effektivt.

Endelig er der truffet vigtige strukturforanstaltninger for at styrke Grækenlands erhvervsklima og konkurrencedygtighed, så landet kan blive et attraktivt mål for investeringer. Der er ligeledes taget skridt til at give de eksisterende virksomheder bedre mulighed for at vokse sig større, blive mere innovative og skabe flere jobs samt til at oprette bæredygtige og universelle pensions-, sundheds og socialsikringssystemer, herunder en mindstelønsordning.

Disse banebrydende reformer har samlet set skabt grundlaget for en bæredygtig genopretning, idet de skaber de grundlæggende betingelser for holdbar vækst, jobskabelse og robuste offentlige finanser i de kommende år.

De forbedrede økonomiske indikatorer bekræfter, at skønt der stadig ligger et stort arbejde forude, så har bestræbelserne allerede skabt konkrete resultater ved at bringe orden i de offentlige finanser, nedbringe arbejdsløsheden og bringe landet tilbage på en vækstkurs. Den økonomiske vækst er steget fra -5,5 % i 2010 til 1,4 % i 2017 og ventes at forblive omkring 2 % i 2018 og 2019. Budgetsaldoen er bedret fra et massivt underskud på 15,1 % i 2009 til et overskud på 0,8 % i 2017 (svarende til et primært overskud på 4,2 % målt ud fra programmets målsætninger). Skønt arbejdsløsheden fortsat ligger på et uacceptabelt højt niveau, faldt den ifølge de seneste tal fra Grækenlands statistiske myndighed til 19,5 % i maj 2018, og den er således for første gang nået ned under de 20 % siden september 2011.

Programmets ophør markerer afslutningen på et kapitel og indledningen af et nyt for Grækenland. Det vil være nødvendigt at bevare fokus på at håndtere de sociale og økonomiske følger af kriseårene. Det vil kræve, at de græske myndigheder forbliver engageret i reformerne og gennemførelsen heraf i overensstemmelse med deres tilsagn på mødet i Eurogruppen den 22. juni 2018. Det er afgørende for at fastholde markedstilliden og styrke Grækenlands økonomiske genrejsning, særligt i perioden umiddelbart efter programmets afslutning.

Grækenland vil blive fuldt integreret i det europæiske semester for samordning af den økonomiske politik og socialpolitikken for at sikre, at landet og dets befolkning får høstet det fulde potentiale af den indsats, der er blevet ydet i de seneste par år. I perioden efter programmets afslutning vil fuldførelsen, resultaterne samt den fortsatte gennemførelse af de reformer, der er blevet vedtaget i forbindelse med programmet, blive understøttet af rammen for skærpet overvågning.

Kommissionens strukturreformtjeneste vil fortsat bistå de græske myndigheder, på deres anmodning, med udformningen og gennemførelsen af vækstfremmende reformer.

 

Baggrund

Grækenland har modtaget finansiel bistand fra sine europæiske partnere siden 2010. De græske myndigheder anmodede den 8. juli 2015 om et nyt stabilitetsstøtteprogram under ESM. Europa-Kommissionen undertegnede på vegne af ESM et aftalememorandum om et treårigt stabilitetsstøtteprogram den 20. august 2015.

Den 23. juni 2018 bekræftede Eurogruppen, at alle de forudgående foranstaltninger under den fjerde og sidste evaluering af stabilitetsstøtteprogrammet var blevet gennemført. Eurogruppen nåede desuden til enighed om en solid pakke af gældsrelaterede foranstaltninger i tillæg til de kortsigtede foranstaltninger, der allerede er på plads, for at sikre, at Grækenlands gældsposition forbliver holdbar på lang sigt. Den 6. august 2018 godkendte ESM en sidste udbetaling på 15 mia. EUR i finansiel bistand.

Der er i alt ydet 288,7 mia. EUR i lån til Grækenland siden 2010. Det omfatter 256,6 mia. EUR fra de europæiske partnere og 32,1 mia. EUR fra Den Internationale Valutafond (IMF).

Sideløbende med stabilitetsstøtteprogrammet lancerede Kommissionen i juli 2015 planen om en ny start for beskæftigelse og vækst i Grækenland for at hjælpe landet med at få mest muligt ud af midlerne fra EU til stabilisering af økonomien og til støtte for jobs, vækst og investeringer. Som et resultat af de ekstraordinære foranstaltninger, der er vedtaget under planen, er Grækenland nu blandt de lande, der modtager flest EU-midler. Grækenland har for perioden 2014-2020 allerede modtaget knap 16 mia. EUR fra en stor pulje af EU-midler. Det svarer til over 9 % af Grækenlands årlige bruttonationalprodukt i 2017.

Grækenland er også det land, der har modtaget mest støtte inden for rammerne af Juncker-planens Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), målt i BNP. EFSI ventes nu at udløse mere end 10 mia. EUR i investeringer og at støtte mere end 20 000 små og mellemstore virksomheder i Grækenland.

Yderligere oplysninger

Faktablade — Et nyt kapitel for Grækenland

Erklæring fra Eurogruppen af 22. juni 2018

Brochure: En ny start for beskæftigelse og vækst i Grækenland — tre år senere

Yderligere oplysninger om EU's finansielle bistand til Grækenland

Pressemeddelelse — Kommissionen støtter en normalisering af situationen i Grækenland ved at aktivere rammen for skærpet overvågning efter programmets afslutning

IP/18/5002

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar