Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Rättsstatsprincipen: Kommissionen går vidare med överträdelseförfarandet för att skydda Högsta domstolens oberoende i Polen

Bryssel den 14 augusti 2018

I dag beslutade EU-kommissionen att skicka ett motiverat yttrande till Polen om den polska lagen om högsta domstolen.

Den nya polska lagen om Högsta domstolen sänker pensionsåldern för domare vid Högsta domstolen från 70 till 65 år, vilket betyder att 27 av 72 domare vid Högsta domstolen riskerar att tvingas gå i pension. Detta gäller även Högsta domstolens förste ordförande, vars förordnande som enligt den polska konstitutionen är på sex år då skulle avslutas i förtid.

Lagen ger sittande domare möjlighet att begära att presidenten förlänger deras förordnande. En förlängning på tre år är möjlig och den kan förnyas en gång. Det finns inte några kriterier för presidentens beslut och det inte finns någon möjlighet till rättslig prövning i händelse av avslag. Kommissionen anser inte att ett samråd med det nationella domstolsrådet utgör ett effektivt skydd, som de polska myndigheterna hävdar. Det nationella domstolsrådets yttrande är inte bindande och bygger på vaga kriterier. Dessutom består det nationella domstolsrådet efter reformen av den 8 december 2017 av domarledamöter som utnämns av det polska parlamentet, vilket strider mot europeiska normer för rättsväsendets oberoende.

Kommissionen har gjort en grundlig analys av de polska myndigheternas svar på den formella underrättelsen av den 2 juli 2018 i samma ärende. De polska myndigheternas svar har inte påverkat kommissionens invändningar.

Kommissionen vidhåller att den polska lagen om högsta domstolen strider mot EU-rätten eftersom den undergräver principen om rättsväsendets oberoende, som även omfattar domares oavsättlighet. Därmed uppfyller inte Polen sina skyldigheter enligt artikel 19.1 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Kommissionen har därför gått vidare till nästa steg i överträdelseförfarandet. De polska myndigheterna har nu en månad på sig att vidta åtgärder och rätta sig efter detta motiverade yttrande. Om de polska myndigheterna inte vidtar lämpliga åtgärder kan kommissionen besluta att hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

Bakgrund

Rättsstatsprincipen är ett av de gemensamma värden som ligger till grund för EU. Den finns inskriven i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen. Kommissionen är tillsammans med Europaparlamentet och rådet enligt fördragen ansvarig för att säkerställa respekten för rättsstatsprincipen som ett grundläggande värde för vår union och att se till att EU:s lagstiftning, värden och principer respekteras.

Händelserna i Polen fick EU-kommissionen att inleda en dialog med Polens regering i januari 2016 som en del av EU:s ram för rättsstatsprincipen. Processen bygger på en löpande dialog mellan EU-kommissionen och det berörda EU-landet. Kommissionen informerar Europaparlamentet och rådet regelbundet.

Den 29 juli 2017 inledde kommissionen ett överträdelseförfarande om den polska lagen om allmänna domstolar. Även här handlade det om bestämmelser om pensionering och deras inverkan på rättsväsendets oberoende. Kommissionen hänsköt detta ärende till domstolen den 20 december 2017 där det nu behandlas.

Då inga framsteg gjordes inom EU-ramen för rättsstatsprincipen åberopade kommissionen den 20 december 2017 förfarandet enligt artikel 7.1 för första gången, genom att lämna ett motiverat förslag till ett beslut av rådet om fastställande av en klar risk för ett allvarligt åsidosättande av rättsstatsprincipen i Polen. Enligt artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen kan rådet, med en majoritet på fyra femtedelar av sina ledamöter, slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter de gemensamma värden som anges i artikel 2 i fördraget.

Vid rådets (allmänna frågor) möte den 26 juni 2018 om rättstatsprincipen i Polen i samband med förfarandet enligt artikel 7.1 lämnade de polska myndigheterna inga uppgifter om kommande åtgärder för att bemöta kommissionens kvarstående farhågor. När sedan inga framsteg i frågan gjordes i dialogen om rättstatsprincipen med Polen beslutade kommissionsledamöterna den 27 juni 2018 att ge förste vice ordförande Frans Timmermans mandat att i samförstånd med ordförande Jean-Claude Juncker inleda överträdelseförfarandet. Kommissionen beslutade den 2 juli 2018 att utfärda en formell underrättelse, där den tydligt redogör för sina invändningar. De polska myndigheterna besvarade den formella underrättelsen den 2 augusti 2018.

Överträdelsen hindrar inte den pågående dialogen om rättsstatsprincipen med Polen, som kommissionen fortsätter att anse vara det bästa forumet för att diskutera systemhotet mot rättsstatsprincipen i Polen.

Läs mer

Om det allmänna överträdelseförfarandet, se MEMO/12/12

Pressmeddelande om en formell underrättelse om högsta domstolen

Pressmeddelande om det motiverade förslaget, den fjärde rekommendationen om rättstatsprincipen och överträdelseförfarandet om lagen om allmänna domstolars organisation

 

 

 

 

IP/18/4987

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar