Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pravna država: Naslednji korak Evropske komisije v postopku za ugotavljanje kršitev, da bi se zaščitila neodvisnost poljskega vrhovnega sodišča

Bruselj, 14. avgusta 2018

Evropska komisija se je danes odločila, da Poljski pošlje obrazloženo mnenje v zvezi s poljskim zakonom o vrhovnem sodišču.

Novi poljski zakon o vrhovnem sodišču namreč znižuje upokojitveno starost sodnikov vrhovnega sodišča s 70 na 65 let, zaradi česar 27 od 72 sodnikov vrhovnega sodišča grozi prisilna upokojitev. Ta ukrep velja tudi za prvega predsednika vrhovnega sodišča, ki bi moral svoj šestletni mandat, kakor je določen v poljski ustavi, zaradi tega novega zakona predčasno zaključiti.

V skladu z navedenim zakonom lahko sodniki, za katere velja znižana upokojitvena starost, zaprosijo predsednika republike, da jim mandat podaljša za obdobje treh let z možnostjo enkratne obnovitve. Za tako odločitev predsednika niso opredeljena nobena merila in v primeru zavrnitve ni na voljo sodna presoja. Komisija meni, da uvedba posvetovanja nacionalnega sodnega sveta ne pomeni učinkovitega zaščitnega ukrepa, kakor trdijo poljski organi. Mnenje nacionalnega sodnega sveta je namreč nezavezujoče in temelji na nejasnih merilih. Poleg tega nacionalni sodni svet po reformi z dne 8. decembra 2017 zdaj sestavljajo sodniki člani, ki jih imenuje poljski parlament, kar je kršitev evropskih standardov na področju neodvisnosti sodstva.

Komisija je opravila temeljito analizo odgovora poljskih organov na uradni opomin, ki ga je Komisija poslala 2. julija 2018, v zvezi z zakonom o vrhovnem sodišču. Pravni pomisleki Komisije po odgovoru poljskih organov ostajajo enaki.

Evropska komisija še vedno meni, da poljski zakon o vrhovnem sodišču ni združljiv s pravom EU, saj ogroža načelo neodvisnosti sodstva, vključno z nezamenljivostjo sodnikov, in da Poljska s tem ne izpolnjuje svojih obveznosti na podlagi člena 19(1) Pogodbe o Evropski uniji v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Komisija je zato prešla na naslednjo fazo postopka za ugotavljanje kršitev. Poljski organi imajo zdaj na voljo en mesec, da sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s tem obrazloženim mnenjem. Če poljski organi ne bodo sprejeli ustreznih ukrepov, se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

Ozadje

Načelo pravne države je ena od skupnih vrednot, na katerih temelji Evropska unija. Določeno je v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu s Pogodbama je Evropska komisija skupaj z Evropskim parlamentom in Svetom odgovorna za zagotavljanje spoštovanja načela pravne države kot temeljne vrednote Unije ter prava, vrednot in načel EU.

Zaradi dogodkov na Poljskem je Evropska komisija januarja 2016 na podlagi okvira za krepitev načela pravne države začela dialog s poljsko vlado. Ta proces temelji na stalnem dialogu med Komisijo in zadevno državo članico. Komisija o tem redno obvešča Evropski parlament in Svet.

Komisija je 29. julija 2017 začela postopek za ugotavljanje kršitev glede poljskega zakona o organizaciji splošnih sodišč, in sicer zaradi določb o upokojevanju ter njihovega vpliva na neodvisnost sodstva. Komisija je to zadevo predložila Sodišču 20. decembra 2017, kjer čaka na obravnavo.

Ker prek okvira za krepitev načela pravne države ni bil dosežen napredek, je Komisija istega dne prvič v zgodovini uporabila postopek iz člena 7(1) ter predložila obrazloženi predlog za sklep Sveta o ugotovitvi očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski. Člen 7(1) Pogodbe o Evropski uniji določa, da Svet z večino štirih petin svojih članov ugotovi obstoj očitnega tveganja, da bi država članica lahko huje kršila skupne vrednote iz člena 2 Pogodbe.

Na seji Sveta za splošne zadeve o pravni državi na Poljskem, ki je potekala 26. junija 2018, poljski organi v okviru postopka iz člena 7(1) Pogodbe niso navedli nobenih prihodnjih ukrepov za upoštevanje pomislekov Komisije. Zato, in ker v zvezi s tem vprašanjem v dialogu o pravni državi s Poljsko ni bil dosežen napredek, se je kolegij komisarjev 27. junija 2018 odločil, da prvega podpredsednika Fransa Timmermansa v dogovoru s predsednikom Junckerjem pooblasti za začetek postopka za ugotavljanje kršitev. Komisija se je 2. julija 2018 odločila, da izda uradni opomin, v katerem je jasno izrazila svoje pravne pomisleke. Poljski organi so na uradni opomin odgovorili 2. avgusta 2018.

Ta kršitev ne pomeni zaključka dialoga o pravni državi s Poljsko, saj je to za Komisijo še naprej najprimernejši način za reševanje sistemske nevarnosti za načelo pravne države na Poljskem.

Več informacij

Za splošne informacije o postopku za ugotavljanje kršitev glej MEMO/12/12.

Sporočilo za medije o uradnem opominu v zvezi z zakonom o vrhovnem sodišču

Sporočilo za medije o obrazloženem predlogu, četrtem priporočilu v zvezi z načelom pravne države in postopku za ugotavljanje kršitev glede zakona o organizaciji splošnih sodišč

 

 

 

 

IP/18/4987

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar