Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Tiesiskums. Eiropas Komisija sāk nākamo posmu pārkāpuma procedūru nolūkā aizsargāt Polijas Augstākās tiesas neatkarību

Briselē, 2018. gada 14. augustā

Eiropas Komisija šodien nolēma nosūtīt Polijai argumentētu atzinumu attiecībā uz Polijas Likumu par Augstāko tiesu.

Jaunajā Polijas Likumā par Augstāko tiesu ir samazināts Augstākās tiesas tiesnešu pensionēšanās vecums no 70 gadiem uz 65 gadiem, kā rezultātā 27 no 72 Augstākās tiesas tiesnešiem draud piespiedu pensionēšanās risks. Šis pasākums attiecas arī uz Augstākās tiesas pirmo priekšsēdētāju, kura 6 gadu pilnvaru termiņš, kas noteikts Polijas Konstitūcijā, tiktu priekšlaicīgi pārtraukts.

Saskaņā ar minēto likumu pašreizējiem tiesnešiem, kurus skar samazinātais pensionēšanās vecums, ir dota iespēja lūgt, lai republikas prezidents pagarinātu viņu pilnvaru termiņu, ko var piešķirt uz trīs gadiem un atjaunot vienu reizi. Prezidenta lēmumam nav noteikti nekādi kritēriji, un gadījumā, ja lūgums tiek noraidīts, nav iespēju to pārskatīt tiesā. Komisija uzskata, ka apspriešanās ieviešana ar Valsts tiesu padomi (VTP) nav efektīvs aizsardzības pasākums, kā to apgalvo Polijas iestādes. VTP atzinums nav saistošs un tā pamatā ir neskaidri kritēriji. Turklāt pēc 2017. gada 8. decembra reformas VTP tagad veido tiesneši-locekļi, kurus ieceļ Polijas parlaments, pārkāpjot Eiropas standartus par tiesu neatkarību.

Komisija ir rūpīgi izanalizējusi Polijas varas iestāžu atbildi uz Komisijas 2018. gada 2. jūlijā nosūtīto oficiālo paziņojuma vēstuli, kas attiecas uz Likumu par Augstāko tiesu. Polijas iestāžu sniegtā atbilde nemazina Komisijas paustās juridiskā rakstura bažas.

Eiropas Komisija saglabā savu nostāju, ka Polijas Likums par Augstāko tiesu nav saderīgs ar ES tiesību aktiem, jo tas apdraud tiesu neatkarības principu, tostarp tiesnešu neatceļamību, un tādējādi Polija nepilda savus pienākumus, kas paredzēti Līguma par Eiropas Savienību 19. panta 1. punktā, kurš jālasa saistībā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu.

Tāpēc Komisija ir uzsākusi pārkāpuma procedūras nākamo posmu. Polijas iestāžu rīcībā tagad ir viens mēnesis vajadzīgo pasākumu veikšanai, lai nodrošinātu atbilstību šim argumentētajam atzinumam. Ja Polijas iestādes neveiks atbilstīgus pasākumus, Komisija var pieņemt lēmumu nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

Priekšvēsture

Tiesiskums ir viena no Eiropas Savienības pamatā esošajām kopīgajām vērtībām. Tas ir nostiprināts Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā. Saskaņā ar Līgumiem Eiropas Komisija kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi ir atbildīga par to, ka tiek ievērots tiesiskums, kas ir viena no Savienības pamatvērtībām, kā arī par to, lai tiktu ievērotas ES tiesību normas, vērtības un principi.

Polijā notiekošais lika Eiropas Komisijai 2016. gada janvārī sākt dialogu ar Polijas valdību, šim nolūkam izmantojot tiesiskuma mehānismu. Procesa pamatā ir nepārtraukts dialogs starp Komisiju un attiecīgo dalībvalsti. Komisija regulāri par notiekošo informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

Komisija 2017. gada 29. jūlijā uzsāka pārkāpuma procedūru par Polijas Likumu par vispārējām tiesām, kam pamatā arī bija tā pensionēšanās noteikumi un to ietekme uz tiesu iestāžu neatkarību. Komisija 2017. gada 20. decembrī nodeva šo lietu Tiesai. Lieta tiek pašlaik izskatīta Tiesā.

Tā kā ar tiesiskuma mehānisma palīdzību progress netika panākts, Komisija 2017. gada 20. decembrī pirmo reizi uzsāka 7. panta 1. punktā paredzēto procedūru un iesniedza pamatotu priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko konstatē, ka pastāv droša varbūtība, ka Polija varētu nopietni pārkāpt tiesiskuma normas. Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punkts paredz, ka Padome ar četru piektdaļu tās locekļu balsu vairākumu var konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka kāda dalībvalsts varētu nopietni pārkāpt Līguma 2. pantā minētās kopīgās vērtības.

Vispārējo lietu padomes 2018. gada 26. jūnija sanāksmē par tiesiskumu Polijā saistībā ar 7. panta 1. punkta procedūru Polijas iestādes nesniedza nekādu informāciju par turpmākiem pasākumiem, ar kuriem risina Komisijas vēl neatrisinātos jautājumus. Ņemot vērā šo faktu un progresa trūkumu šajā jautājumā par tiesiskuma dialogu ar Poliju, komisāru kolēģija 2018. gada 27. jūnijā pieņēma lēmumu piešķirt pirmajam priekšsēdētāja vietniekam Fransam Timmermanam tiesības pēc vienošanās ar priekšsēdētāju Junkeru uzsākt šo pārkāpuma procedūru. Komisija 2018. gada 2. jūlijā pieņēma lēmumu nosūtīt oficiālu paziņojuma vēstuli, kurā skaidri izklāstīja Komisijas bažas raisošos juridiska rakstura jautājumus. Polijas iestādes uz šo oficiālā paziņojuma vēstuli atbildi sniedza 2018. gada 2. augustā.

Šī pārkāpuma procedūra neapstādina pašreizējo tiesiskuma dialogu ar Poliju, kas joprojām ir Komisijas vēlamais kanāls, pa kuru risināt sistēmisko apdraudējumu tiesiskumam Polijā.

Sīkāka informācija

Informāciju par vispārīgo pienākumu neizpildes procedūru sk. MEMO/12/12

Paziņojums presei par oficiālu paziņojuma vēstuli par Likumu par Augstāko tiesu

Paziņojums presei par pamatotu priekšlikumu, ceturto ieteikumu par tiesiskumu un pārkāpuma procedūru par Likumu par vispārējo tiesu organizāciju

 

 

 

 

IP/18/4987

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar