Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Teisinės valstybės principas. Siekdama apsaugoti Lenkijos Aukščiausiojo Teismo nepriklausomumą Europos Komisija pradėjo kitą pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą

Briuselis, 2018 m. rugpjūčio 14 d.

Šiandien Europos Komisija nusprendė nusiųsti Lenkijai pagrįstą nuomonę dėl Lenkijos įstatymo dėl Aukščiausiojo Teismo.

Naujuoju Lenkijos įstatymu dėl Aukščiausiojo Teismo pensinis Aukščiausiojo Teismo teisėjų amžius sumažintas nuo 70 iki 65 metų, dėl to 27 iš 72 Aukščiausiojo Teismo teisėjų gali būti priversti išeiti į pensiją. Ši priemonė taip pat galioja Aukščiausiojo Teismo pirmajam pirmininkui, kurio 6 metų kadencija, nustatyta Lenkijos Konstitucija, būtų nutraukta pirma laiko.

Pagal įstatymą dabar pareigas einantiems teisėjams, kuriems taikomas sumažintas pensinis amžius, suteikiama galimybė pateikti prašymą Respublikos Prezidentui jų įgaliojimus pratęsti trejiems metams. Po to įgaliojimai gali būti pratęsti dar vieną kartą tam pačiam laikotarpiui. Nenustatyta jokių Prezidento sprendimo kriterijų ir nėra galimybės atlikti teisminės peržiūros, jei prašymas atmetamas. Komisija mano, kad, kitaip nei tvirtina Lenkijos valdžios institucijos, numatytos konsultacijos su Nacionaline teisėjų taryba nėra veiksminga apsaugos priemonė. Nacionalinės teisėjų tarybos nuomonė neprivaloma ir grindžiama neaiškiais kriterijais. Be to, po 2017 m. gruodžio 8 d. reformos Nacionalinę teisėjų tarybą dabar sudaro teisėjai, kuriuos paskyrė Lenkijos Seimas, o tai pažeidžia Europos teismų nepriklausomumo standartus.

Komisija išsamiai išnagrinėjo Lenkijos valdžios institucijų atsakymą į 2018 m. liepos 2 d. Komisijos išsiųstą oficialų pranešimą dėl Aukščiausiojo Teismo įstatymo. Gavus Lenkijos valdžios institucijų atsakymą, Komisijos susirūpinimas dėl teisinių klausimų nesumažėjo.

Europos Komisija laikosi pozicijos, kad Lenkijos įstatymas dėl Aukščiausiojo Teismo nesuderinamas su ES teise ir pažeidžia teismų nepriklausomumo principą, įskaitant teisėjų nepašalinamumo principą, taigi Lenkija nevykdo įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalį kartu su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu.

Todėl Komisija pradėjo kitą pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą. Lenkijos valdžios institucijos dabar turi per vieną mėnesį imtis būtinų priemonių, kad būtų atsižvelgta į šią pagrįstą nuomonę. Jeigu Lenkijos valdžios institucijos nesiims tinkamų priemonių, Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

Pagrindiniai faktai

Teisinė valstybė yra viena iš bendrų vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga. Ji įtvirtinta Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje. Europos Komisija kartu su Europos Parlamentu ir Taryba pagal Sutartis yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principo, kuris yra viena pagrindinių Sąjungos vertybių, ir už ES teisės, vertybių bei principų laikymosi užtikrinimą.

Dėl įvykių Lenkijoje 2016 m. sausio mėn. Europos Komisija su Lenkijos Vyriausybe pradėjo dialogą, grindžiamą teisinės valstybės priemonių sistema. Šis procesas yra paremtas nuolatiniu Komisijos ir atitinkamos valstybės narės dialogu. Komisija nuolat apie jį informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

2017 m. liepos 29 d. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Lenkijos bendrosios kompetencijos teismų įstatymo. Ji taip pat rėmėsi įstatymo nuostatomis dėl pensijos ir jų poveikio teismų nepriklausomumui. 2017 m. gruodžio 20 d. Komisija šį klausimą perdavė Teisingumo Teismui. Ši byla dabar nagrinėjama Teisingumo Teisme.

2017 m. gruodžio 20 d. dėl nepakankamos pažangos taikant teisinės valstybės priemones Komisija pirmą kartą pasinaudojo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta procedūra: ji pateikė pagrįstą pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymo. Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Taryba, spręsdama keturių penktadalių savo narių balsų dauguma, gali nutarti, jog iškilo aiškus pavojus, kad kuri nors valstybė narė gali šiurkščiai pažeisti Sutarties 2 straipsnyje nurodytas bendras vertybes.

2018 m. birželio 26 d. Bendrųjų reikalų tarybos posėdyje dėl teisinės valstybės principo Lenkijoje 7 straipsnio 1 dalies procedūros kontekste Lenkijos valdžios institucijos nenurodė jokių būsimų priemonių, kuriomis būtų sprendžiami Komisijai susirūpinimą keliantys klausimai. Dėl šios priežasties ir dėl to, kad padaryta nepakankama pažanga sprendžiant šį klausimą naudojantis dialogu dėl teisinės valstybės su Lenkija, Komisijos narių kolegija 2018 m. birželio 27 d. nusprendė įgalioti Pirmininko pirmąjį pavaduotoją Fransą Timmermansą, Pirmininkui J.-C. Junckeriui pritarus, pradėti šią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. 2018 m. liepos 2 d. Komisija nusprendė paskelbti oficialų pranešimą, kuriame aiškiai nurodomi Komisijai susirūpinimą keliantys teisiniai klausimai. 2018 m. rugpjūčio 2 d. Lenkijos institucijos pateikė atsakymą į šį oficialų pranešimą.

Dėl šios pažeidimo nagrinėjimo procedūros dialogas su Lenkija dėl teisinės valstybės nėra nutraukiamas – Komisijos nuomone, tai priemonė, kuri labiausiai tinka šalinant sisteminę grėsmę teisinės valstybės principui Lenkijoje.

Daugiau informacijos

Apie bendrą pažeidimų nagrinėjimo procedūrą žr. MEMO/12/12.

Pranešimas spaudai apie oficialų pranešimą dėl Aukščiausiojo Teismo įstatymo

Pranešimas spaudai apie pagrįstą pasiūlymą, ketvirtąją rekomendaciją dėl teisinės valstybės ir pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Bendrosios kompetencijos teismų organizavimo įstatymo

 

 

 

 

IP/18/4987

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar