Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Oikeusvaltioperiaate: Komissio jatkaa rikkomusmenettelyä Puolan korkeimman oikeuden riippumattomuuden suojelemiseksi

Bryssel 14. elokuuta 2018

Euroopan komissio on tänään päättänyt lähettää Puolalle perustellun lausunnon, joka koskee korkeimmasta oikeudesta annettua Puolan lakia.

Kyseisellä uudella lailla alennetaan Puolan korkeimman oikeuden tuomarien eläkeikä 70:stä 65 ikävuoteen. Tämän seurauksena nykyisistä 72 tuomarista 27 on vaarassa joutua eläkkeelle vastoin tahtoaan. Toimenpide koskee myös korkeimman oikeuden ensimmäistä presidenttiä, jonka perustuslaissa määritelty kuusivuotinen toimikausi päättyisi näin ollen ennenaikaisesti.

Uuden lain mukaan ne nykyiset tuomarit, joita alennettu eläkeikä koskee, voivat pyytää tasavallan presidenttiä jatkamaan heidän toimikauttaan. Jatkoa voidaan myöntää kolmeksi vuodeksi ja pyyntö voidaan uusia kerran. Ei kuitenkaan ole määritelty, millä perusteella presidentti tekee päätöksensä, eikä hylkäävään päätökseen voi hakea muutosta tuomioistuimessa. Komissio on sitä mieltä, että kansallisen tuomarineuvoston kuuleminen ei ole tässä yhteydessä riittävä suojatoimi, vaikka Puolan viranomaiset niin väittävät. Tuomarineuvoston lausunto ei ole sitova, ja sen antamisperusteet ovat epäselvät. Lisäksi kansallisen tuomarineuvoston jäsenet ovat 8. joulukuuta 2017 toteutetun uudistuksen seurauksena Puolan parlamentin nimittämiä, mikä on ristiriidassa oikeuslaitoksen riippumattomuutta koskevien eurooppalaisten normien kanssa.

Komissio on analysoinut huolellisesti Puolan viranomaisten vastauksen komission 2. heinäkuuta 2018 lähettämään viralliseen ilmoitukseen, joka koski korkeimmasta oikeudesta annettua lakia. Puolan viranomaisten vastaus ei poista komission esiin tuomia oikeudellisia ongelmia.

Komissio katsoo edelleen, että Puolan korkeinta oikeutta koskeva laki on EU:n lainsäädännön vastainen, koska se loukkaa oikeuslaitoksen riippumattomuuden periaatetta, johon kuuluu muun muassa tuomarien erottamattomuus. Näin ollen Puola ei noudata sille kuuluvia velvoitteita, jotka perustuvat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 19 artiklan 1 kohtaan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklaan.

Sen vuoksi komissio on siirtynyt rikkomusmenettelyn seuraavaan vaiheeseen. Puolan viranomaisilla on nyt kuukausi aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet perustellun lausunnon noudattamiseksi. Jos Puolan viranomaiset eivät toteuta kyseisiä toimenpiteitä, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Tausta

Oikeusvaltioperiaate on yksi niistä yhteisistä arvoista, joille Euroopan unioni perustuu. Se on kirjattu SEU-sopimuksen 2 artiklaan. Perussopimusten nojalla Euroopan komissio on yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa vastuussa siitä, että oikeusvaltioperiaatetta kunnioitetaan EU:n perusarvona ja että EU:n lainsäädäntöä, arvoja ja periaatteita kunnioitetaan.

Euroopan komissio joutui tammikuussa 2016 käynnistämään Puolan tapahtumien vuoksi vuoropuhelun Puolan hallituksen kanssa oikeusvaltiotoimintakehyksen mukaisesti. Prosessi perustuu komission ja jäsenvaltion väliseen jatkuvaan vuoropuheluun. Komissio tiedottaa siitä säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Komissio käynnisti 29. heinäkuuta 2017 rikkomusmenettelyn, joka koskee yleisten tuomioistuinten organisaatiosta annettua Puolan lakia. Myös tässä tapauksessa menettelyn syynä on eläkeikää koskevien säännösten vaikutus oikeuslaitoksen riippumattomuuteen. Komissio saattoi asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi 20. joulukuuta 2017. Oikeudenkäynti on vireillä.

Koska asiassa ei tapahtunut edistymistä oikeusvaltiotoimintakehyksen puitteissa, komissio käynnisti niin ikään 20. joulukuuta 2017 ensi kertaa SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohtaan perustuvan menettelyn esittämällä perustellun ehdotuksen neuvoston päätökseksi sen toteamisesta, että on olemassa selvä vaara, että Puola loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta. SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa määrätään, että neuvosto voi todeta jäsentensä neljän viidesosan enemmistöllä, että on olemassa selvä vaara, että jokin jäsenvaltio loukkaa vakavasti 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja.

Yleisten asiain neuvostossa käsiteltiin 26. kesäkuuta 2018 oikeusvaltioperiaatteen noudattamista Puolassa SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohtaan perustuvan menettelyn puitteissa. Puolan viranomaiset eivät esittäneet tässä yhteydessä suunnitelmia toimenpiteistä, joilla jäljellä olevat komission ongelmallisina pitämät seikat poistettaisiin. Tämän seurauksena, ja koska Puolan kanssa käytävässä oikeusvaltioperiaatetta koskevassa vuoropuhelussa ei ole tapahtunut edistymistä, komission kollegio päätti 27. kesäkuuta 2018 antaa ensimmäiselle varapuheenjohtajalle Frans Timmermansille valtuudet tämän rikkomusmenettelyn käynnistämiseen yhteisymmärryksessä puheenjohtaja Junckerin kanssa. Komissio päätti 2. heinäkuuta 2018 lähettää Puolalle virallisen ilmoituksen, jossa esitetään selkeästi komission ongelmallisiksi katsomat oikeudelliset seikat. Puolan viranomaiset vastasivat viralliseen ilmoitukseen 2. elokuuta 2018.

Rikkomusmenettely ei keskeytä Puolan kanssa käynnissä olevaa oikeusvaltioperiaatetta koskevaa vuoropuhelua, joka on komission näkemyksen mukaan edelleen ensisijainen keino oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen Puolassa kohdistuvan järjestelmällisen uhkan poistamiseksi.

Lisätietoja

Yleistä tietoa rikkomusmenettelystä, ks. MEMO/12/12

Lehdistötiedote korkeinta oikeutta koskevan lain vuoksi lähetetystä virallisesta ilmoituksesta

Lehdistötiedote perustellusta lausunnosta, neljännestä oikeusvaltiosuosituksesta ja yleisten tuomioistuinten organisaatiota koskevan lain vuoksi aloitetusta rikkomusmenettelystä

 

 

 

 

IP/18/4987

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar