Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Õigusriigi põhimõte: Euroopa Komisjoni järgmine samm rikkumismenetluses, et kaitsta Poola ülemkohtu sõltumatust

Brüssel, 14. august 2018

Täna otsustas Euroopa Komisjon saata Poolale põhjendatud arvamuse Poola ülemkohtu seaduse kohta.

Poola uue ülemkohtu seadusega langetatakse ülemkohtu kohtunike pensioniiga 75-lt 65-le eluaastale, mistõttu on oht, et 72st ülemkohtu kohtunikust sunnitakse 27 pensionile minema. Selle meetme tulemusena peaks pensionile minema ka ülemkohtu esimene esimees, kelle Poola põhiseaduses sätestatud kuueaastane ametiaeg lõppeks seega enneaegselt.

Seaduse kohaselt antakse praegustele kohtunikele võimalus taotleda, et Poola Vabariigi president nende ametiaega pikendaks. Pikendamine on võimalik kolmeks aastaks ja seda saab ühe korra uuendada. Presidendi otsuse jaoks ei ole kehtestatud tingimusi ja seda ei ole võimalik taotluse tagasilükkamise korral kohtulikult läbi vaadata. Komisjoni hinnangul ei ole nõue konsulteerida Poola kohtute nõukoguga tulemuslik kaitsemeede, nagu väidavad Poola ametivõimud. Poola kohtute nõukogu arvamus ei ole siduv ja põhineb ebamäärastel kriteeriumidel. Lisaks sellele koosneb Poola kohtute nõukogu 8. detsembri 2017. aasta reformi tulemusena nüüd Poola parlamendi nimetatud kohtunikest, millega rikutakse üleeuroopalisi kohtute sõltumatuse standardeid.

Komisjon on põhjalikult analüüsinud Poola ametiasutuste vastust komisjoni 2. juulil 2018 saadetud märgukirjale ülemkohtu seaduse kohta. Poola ametiasutuste vastus ei vähenda komisjoni õiguslikke kahtlusi.

Euroopa Komisjon jääb oma seisukoha juurde, et Poola ülemkohtu seadus ei ole kooskõlas ELi õigusega, sest see õõnestab kohtute sõltumatuse põhimõtet, sealhulgas kohtunike ametist tagandamise keelu põhimõtet ja seetõttu ei täida Poola oma kohustusi, mis tulenevad Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõikest 1 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47.

Seepärast on komisjon liikunud edasi rikkumismenetluse järgmisse etappi. Poola ametiasutustel on nüüd aega üks kuu põhjendatud arvamuse nõuete täitmiseks. Kui Poola ametiasutused ei võta asjakohaseid meetmeid, võib komisjon otsustada anda asja Euroopa Liidu Kohtusse.

Taustteave

Õigusriigi põhimõte on üks ühistest väärtustest, millel Euroopa Liit rajaneb. See on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2. Aluslepingute kohaselt vastutab Euroopa Komisjon koos Euroopa Parlamendi ja nõukoguga õigusriigi põhimõtte kui liidu ühe alusväärtuse ning ELi õiguse, väärtuste ja põhimõtete järgimise tagamise eest.

Võttes arvesse Poolas toimunud sündmusi, otsustas Euroopa Komisjon alustada 2016. aasta jaanuaris dialoogi Poola valitsusega, lähtudes õigusriigi raamistikust. Protsess põhineb komisjoni ja asjaomase liikmesriigi pideval dialoogil. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu korrapäraselt.

29. juulil 2017 algatas komisjon rikkumismenetluse seoses Poola üldkohtute seadusega. Ka selle menetluse algatamise põhjuseks olid pensionile mineku sätted ja nende mõju kohtute sõltumatusele. Komisjon pöördus 20. detsembril 2017 selle juhtumi lahendamiseks Euroopa Kohtusse. Kohtuasi on menetlemisel.

Kuna õigusriigi raamistiku alusel peetav dialoog ei edenenud, algatas komisjon 20. detsembril 2017 esmakordselt Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 kohase menetluse ja esitas põhjendatud ettepaneku nõukogu otsuse kohta, millega järeldatakse ilmset ohtu, et Poola rikub tõsiselt õigusriigi põhimõtet. Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 kohaselt võib nõukogu oma liikmete neljaviiendikulise häälteenamusega järeldada ilmset ohtu, et mõni liikmesriik rikub oluliselt lepingu artiklis 2 osutatud ühiseid väärtusi.

26. juunil 2018 üldasjade nõukogu arutelul toimunud kuulamisel õigusriigi olukorra üle Poolas ei andnud Poola ametivõimud Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 kohase menetluse kontekstis teada ühestki edasisest meetmest, et tegeleda lahendamata probleemidega, millele komisjon oli tähelepanu juhtinud. Seda asjaolu arvestades ja kuna Poolaga peetav õigusriigialane dialoog ei edene, otsustas volinike kolleegium 27. juunil 2018 anda kokkuleppel president Junckeriga esimesele asepresidendile Frans Timmermansile õigus rikkumismenetluse algatamiseks. 2. juulil 2018 otsustas komisjon esitada märgukirja, milles kirjeldatakse komisjoni õiguslikke kahtlusi. Poola ametiasutused vastasid märgukirjale 2. augustil 2018.

Nimetatud rikkumine ei lõpeta Poolaga käimasolevat õigusriigialast dialoogi, mis on komisjoni eelistatud meetod Poola õigusriigile avalduva süsteemse ohu kõrvaldamiseks.

Lisateave

Üldise rikkumismenetluse kohta vt MEMO/12/12.

Pressiteade ülemkohtu seadust käsitleva märgukirja kohta

Pressiteade, mis käsitleb põhjendatud ettepanekut, neljandat soovitust õigusriigi olukorra kohta ja üldkohtute korralduse seadusega seotud rikkumismenetlust

 

 

 

 

IP/18/4987

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar