Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Правова държава: Европейската комисия прави следваща стъпка в производството за установяване на нарушение с цел защита на независимостта на Върховния съд на Полша

Брюксел, 14 август 2018 r.

Европейската комисия днес взе решение да изпрати на Полша мотивирано становище относно полския Закон за Върховния съд.

С новия полски закон за Върховния съд се понижава пенсионната възраст на съдиите във Върховния съд от 70 на 65 години. Това излага на риск от принудително пенсиониране 27 от 72 заседаващи във Върховния съд съдии. Тази мярка се прилага и по отношение на първия председател на Върховния съд, чийто 6-годишен мандат, установен в конституцията на Полша, се прекратява преждевременно.

Съгласно закона на настоящите съдии, засегнати от понижаването на пенсионната възраст, се предоставя възможност да поискат удължаване на мандата си от президента на Републиката. Той може да разреши удължаване с три години на мандата, който може да бъде подновен веднъж. Няма определени критерии за вземане на решение от президента, а също така няма и възможност за съдебен контрол, ако искането бъде отхвърлено. Комисията счита, че въвеждането на консултация с Националния съдебен съвет (НСС) не представлява ефективна защита, както твърдят полските органи. Становището на НСС не е обвързващо и се основава на неясни критерии. Освен това след реформата от 8 декември 2017 г. настоящите членове на НСС са съдии, назначени от полския парламент, в нарушение на европейските стандарти за независимост на съдебната власт.

Комисията извърши задълбочен анализ на отговора на полските органи на официалното уведомително писмо, изпратено от Комисията на 2 юли 2017 г. във връзка със Закона за Върховния съд. Отговорът на полските власти не успокоява опасенията от правно естество на Комисията.

Европейската комисия остава на мнение, че полският Закон за Върховния съд е несъвместим с правото на ЕС, тъй като подкопава принципа на независимост на съдебната власт, включително несменяемостта на съдиите, като по този начин Полша не изпълнява задълженията си по член 19, параграф 1 от Договора за Европейския съюз във връзка с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

По тази причина Комисията премина към следващия етап на производството за установяване на нарушение. Полските органи разполагат с един месец, за да предприемат необходимите мерки в отговор на това мотивирано становище. Ако те не предприемат подходящи мерки, Комисията може да реши да отнесе случая до Съда на ЕС.

Контекст

Принципите на правовата държава са една от общите ценности, на които се основава Европейският съюз. Тази ценност е залегнала в член 2 от Договора за Европейския съюз. Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и Съвета, е отговорна съгласно Договорите да осигурява зачитането на принципите на правовата държава като фундаментална ценност на Съюза и да гарантира съблюдаването на законодателството, ценностите и принципите на ЕС.

Събитията в Полша накараха Европейската комисия да започне диалог с полското правителство през януари 2016 г. в рамките на уредбата за укрепване на принципите на правовата държава. Процесът се основава на непрекъснат диалог между Комисията и съответната държава членка. Комисията редовно и подробно информира Европейския парламент и Съвета.

На 29 юли 2017 г. Комисията започна производство за установяване на нарушение във връзка с полския Закон за общите съдилища включително и поради неговите разпоредби относно пенсионирането и тяхното въздействие върху независимостта на съдебната власт. Комисията сезира Съда на ЕС на 20 декември 2017 г. Делото е в процес на разглеждане в Съда.

На 20 декември 2017 г. — поради липса на напредък — чрез уредбата на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава Комисията се позова за пръв път на процедурата по член 7, параграф 1 и изпрати мотивирано предложение за решение на Съвета за установяване на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Полша. В член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз е предвидена възможността Съветът, с мнозинство от четири пети от своите членове, да констатира, че е налице очевиден риск от тежко нарушение от страна на държава членка на общите ценности, посочени в член 2 от Договора.

По време на изслушването относно принципите на правовата държава в Полша в рамките на Съвета по общи въпроси на 26 юни 2018 г., в контекста на процедурата по член 7, параграф 1, полските власти не посочиха предстоящи мерки в отговор на опасенията на Комисията. С оглед на този факт и на липсата на напредък по този въпрос в диалога с Полша относно принципите на правовата държава, колегиумът на членовете на Комисията реши на 27 юни 2018 г. да упълномощи първия заместник-председател Франс Тимерманс в съгласие с председателя Юнкер да започне настоящото производство за установяване на нарушение. На 2 юли 2018 г. Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо, в което ясно да изложи своите опасения от правно естество. На 2 август 2018 г. полските органи отговориха на това официално уведомително писмо.

Това нарушение не води до спиране на настоящия диалог с Полша относно принципите на правовата държава. Този диалог остава предпочитан от Комисията канал за отстраняване на системната заплаха за принципите на правовата държава в Полша.

За повече информация

За информация относно общото производство за установяване на нарушения вж. MEMO/12/12

Съобщение за медиите относно официалното уведомително писмо във връзка със Закона за Върховния съд

Съобщение за медиите относно мотивираното предложение, четвъртата препоръка относно принципите на правовата държава и производството за установяване на нарушение във връзка със Закона за организация на общите съдилища

 

 

 

 

IP/18/4987

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar