Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen utlyser en ny ansökningsomgång för projekt inom Europeiska solidaritetskåren

Bryssel den 10 augusti 2018

EU-kommissionen uppmanar intresserade att lägga fram förslag till projekt inom Europeiska solidaritetskåren. Totalt har 44 miljoner euro avsatts ur EU-budgeten för de projekt som väljs ut. I projekten kan ungdomar både i och utanför Europa delta.

Detta är den första i en rad ansökningsomgångar som gör det möjligt för minst 100 000 ungdomar att delta i solidaritetskårens verksamhet fram till slutet av 2020.

– Genom denna nya ansökningsomgång inom Europeiska solidaritetskåren ger vi som vi lovat ungdomar fler möjligheter att delta i solidaritetsverksamhet. Europeiska solidaritetskåren, som finansieras via EU-budgeten, ger ungdomar de bästa förutsättningarna för att få och dela med sig av kunskaper och använda sin energi för det allmänna bästa, säger EU:s budget- och personalkommissionär Günther H. Oettinger.

– Solidaritet tillhör EU:s grundläggande värden. Ungdomar i EU har ofta visat prov på att de vill hjälpa människor i nöd. Genom att skapa de förutsättningar som behövs och ställa de nödvändiga medlen till förfogande för perioden 2018–2020 vill vi ge ungdomar ökade möjligheter att engagera sig, även genom att bilda egna grupper för frivilligarbete, och att komma med egna idéer för solidaritetsprojekt, säger EU:s ungdomskommissionär Tibor Navracsics.

– Europeiska solidaritetskåren hjälper ungdomar att utvecklas i arbetslivet och att komma ut på arbetsmarknaden. Genom sin utpräglade europeiska solidaritetsdimension ger kåren ungdomar en utmärkt möjlighet att utvecklas på det sociala planet och att skaffa sig nya kunskaper, vilket ger ett mervärde både för ungdomarna själva och för hela samhället, säger EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen.

Vilka projekt kan komma i fråga?

Den ansökningsomgång som offentliggörs i dag är öppen för ett bredare spektrum av projekt än någonsin tidigare. Utöver längre volontärtjänst, praktik och arbete på solidaritetsområdet för enskilda personer kan följande projekt komma i fråga:

  • Organisationer kan erbjuda korttidsprojekt (från två veckor till två månader) för grupper av volontärer. Organisationerna måste först få ett kvalitetsmärke, som de när som helst kan ansöka om hos programkontoret för Erasmus+ i hemlandet, eller i vissa fall hos kommissionens genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur.

  • Det är inte bara offentliga och privata organ i EU-länderna som kan ansöka om finansiering. Ungdomar som registrerar sig på Europeiska solidaritetskårens portal kan också bilda en egen grupp på minst fem deltagare och organisera solidaritetsverksamhet som de själva leder.

  • Vissa volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren är även öppna för organisationer från Island, Liechtenstein, Norge, Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och andra partnerländer.

Nästa steg

Projekten inom den ansökningsomgång som offentliggörs i dag väljs ut efter att Europaparlamentet och rådet har antagit kommissionens förslag efter institutionernas politiska överenskommelse i juni 2018. Sista ansökningsdag är den 16 oktober 2018, utom för projekt med grupper av volontärer, där den sista ansökningsdagen är den 18 februari 2019.

Bakgrund

Närmare uppgifter om villkoren för den ansökningsomgång som offentliggörs i dag, med prioriteringar och anvisningar för inlämning av projektansökningar, finns i Europeiska solidaritetskårens handledning.

Europeiska solidaritetskåren lanserades i december 2016. Sedan dess har 72 000 ungdomar registrerat sig, och av dessa deltar ca 7 000 i solidaritetsverksamhet.

I maj 2017 föreslog kommissionen att över 340 miljoner euro skulle avsättas till EU:s solidaritetskår och att kårens rättsliga grund skulle förstärkas så att 100 000 ungdomar skulle kunna delta i verksamheten fram till utgången av 2020. I juni 2018 nådde Europaparlamentet och rådet en politisk överenskommelse om förslaget, som de nu måste anta formellt. Under tiden kan förberedelser göras, vilket även inkluderar offentliggörandet av dagens ansökningsomgång.

Den 11 juni 2018 lade kommissionen fram ett förslag om Europeiska solidaritetskåren för perioden efter 2020, med ett anslag på 1,26 miljarder euro för att ca 350 000 ungdomar skulle kunna delta i solidaritetsverksamhet.

Läs mer

Europeiska solidaritetskåren förstärks: Gemensamt uttalande från kommissionärerna Tibor Navracsics, Günther Oettinger och Marianne Thyssen (27 juni 2018)

Faktablad: Europeiska solidaritetskåren på fältet

Pressmeddelande: Europeiska solidaritetskåren: Kommissionen vill anslå över 340 miljoner euro för att skapa 100 000 platser till 2020

Europeiska solidaritetskåren: ansökningsomgång och handledning

Europeiska solidaritetskårens portal

IP/18/4839

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar