Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európsky zbor solidarity: Komisia otvára novú výzvu na predkladanie návrhov projektov

Brusel 10. august 2018

Európska komisia vyzýva zainteresované strany, aby predložili návrhy projektov v rámci Európskeho zboru solidarity. Celkovo sa z rozpočtu EÚ vyčlenilo 44 miliónov EUR na vybrané projekty, ktoré budú otvorené všetkým mladým ľuďom v celej Európe aj mimo nej.

Ide o prvú zo série výziev, ktoré umožnia, aby sa do konca roka 2020 do zboru zapojilo aspoň 100 000 mladých.

Komisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther H. Oettinger uviedol: „Otvorením tejto novej výzvy v rámci Európskeho zboru solidarity napĺňame svoj záväzok ponúknuť viac príležitostí mladým ľuďom, aby sa mohli zapojiť do činností v oblasti solidarity. Európsky zbor solidarity – financovaný z rozpočtu EÚ – predstavuje najlepší rámec pre mladých ľudí, aby sa učili, vymieňali si skúsenosti a prispeli svojou energiou v záujme spoločného dobra.“

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics povedal: „Solidarita je jednou z kľúčových hodnôt Európskej únie. Mladí ľudia v celej EÚ pravidelne prejavujú ochotu pomáhať ľuďom v núdzi. Vytvorením špecializovaného rámca a sprístupnením potrebného financovania na obdobie 2018 až 2020 im chceme poskytnúť viac príležitostí na účasť vrátane možnosti vytvoriť skupinu dobrovoľníkov a realizovať vlastné nápady na projekty solidarity.“

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová dodala: „Európsky zbor solidarity pomáha mladým ľuďom pri profesionálnom rozvoji a integrácii do trhu práce. Vďaka svojmu silnému európskemu rozmeru solidarity je tento zbor mimoriadnou príležitosťou pre mladých, aby si rozvíjali schopnosti v oblasti medziľudských vzťahov a získavali nové poznatky, ktoré predstavujú pridanú hodnotu tak pre nich, ako aj pre celú spoločnosť.“

Aké projekty sú oprávnené?

Do výzvy, ktorá bola dnes zverejnená, možno prihlásiť širší rozsah projektov než kedykoľvek predtým: popri dlhodobých individuálnych dobrovoľníckych činnostiach, stážach a pracovných miestach v oblasti solidarity budú oprávnené tieto projekty:

  • Organizácie budú môcť tímom dobrovoľníkov ponúknuť krátkodobé projekty (od dvoch týždňov do dvoch mesiacov). Organizácie budú musieť najprv získať značku kvality, o ktorú môžu požiadať kedykoľvek, a to predložením žiadosti národnej agentúre Erasmus+ alebo (v určitých prípadoch) Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

  • O financovanie sa môžu uchádzať aj verejné a súkromné subjekty so sídlom v iných ako členských štátoch EÚ. Mladí ľudia, ktorí sú zaregistrovaní na portáli Európskeho zboru solidarity, si budú môcť vytvárať skupiny najmenej piatich účastníkov a sami realizovať činnosti v oblasti solidarity pod vlastným vedením.

  • Určité projekty Európskeho zboru solidarity v oblasti dobrovoľníctva sú otvorené aj organizáciám z krajín mimo EÚ – z Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Turecka, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, ale aj z iných partnerských krajín.

Ďalšie kroky

Projekty v rámci dnes zverejnenej výzvy na predkladanie návrhov sa vyberú po tom, ako Európsky parlament a Rada formálne prijmú návrh Komisie v nadväznosti na politickú dohodu, ktorú dosiahli v júni 2018. Lehota na podávanie návrhov je 16. október 2018, s výnimkou projektov dobrovoľníckych tímov, ktoré majú čas prihlásiť sa do 18. februára 2019.

Súvislosti

Podrobné podmienky dnešnej výzvy na predkladanie návrhov vrátane priorít a pokynov na predkladanie žiadostí pre každý projekt možno nájsť v príručke Európskeho zboru solidarity.

Európsky zbor solidarity začal fungovať v decembri 2016. Odvtedy sa zaregistrovalo 72 000 mladých ľudí a približne 7 000 z nich sa angažuje v činnostiach v oblasti solidarity.

V máji 2017 Komisia navrhla vyčleniť vyše 340 miliónov EUR na Európsky zbor solidarity a posilniť jeho právnu štruktúru tak, aby sa do konca roka 2020 mohlo zapojiť aspoň 100 000 mladých ľudí. Európsky parlament a Rada dosiahli v júni 2018 politickú dohodu o tomto návrhu, ktorý teraz obe inštitúcie musia formálne schváliť. Medzitým však možno začať s prípravami vrátane vyhlásenia výzvy na predkladanie návrhov.

Dňa 11. júna 2018 Komisia predložila návrh o Európskom zbore solidarity na obdobie po roku 2020, podľa ktorého sa má vyčleniť 1,26 miliardy EUR, aby sa približne 350 000 mladých mohlo zapojiť do niektorej z činností v oblasti solidarity.

Viac informácií

Posilnenie Európskeho zboru solidarity Spoločné vyhlásenie komisárov Navracsicsa, Oettingera a komisárky Thyssenovej (27. júna 2018)

Informačný prehľad: Európsky zbor solidarity v akcii

Tlačová správa: Európsky zbor solidarity: Komisia navrhuje vyčleniť viac ako 340 miliónov EUR na zabezpečenie 100 000 umiestnení do roku 2020

Výzva a príručka Európskeho zboru solidarity

Portál Európskeho zboru solidarity

IP/18/4839

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar