Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan solidaarisuusjoukot: komissio käynnistää uuden ehdotuspyynnön

Bryssel 10. elokuuta 2018

Euroopan komissio kehottaa kiinnostuneita tahoja esittämään ehdotuksia Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa toteutettaviksi hankkeiksi. EU:n talousarviosta on varattu yhteensä 44 miljoonaa euroa valittuihin hankkeisiin, joihin osallistuminen on avointa kaikille nuorille Euroopassa ja osittain sen ulkopuolellakin.

Kyseessä oleva ehdotuspyyntö on ensimmäinen monista, joiden avulla ainakin 100 000 nuorta saa mahdollisuuden osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Budjetista ja henkilöstöstä vastaava komission jäsen Günther H. Oettinger sanoi: ”Käynnistämällä tämän uuden Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ehdotuspyynnön lunastamme lupauksemme luoda nuorille enemmän mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimintaan. EU:n talousarviosta rahoitetut Euroopan solidaarisuusjoukot muodostavat parhaat puitteet nuorille oppia uutta, jakaa kokemuksiaan ja käyttää energiaansa yhteisen hyvän puolesta.”

Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics puolestaan totesi, että solidaarisuus eli yhteisvastuu on yksi Euroopan unionin keskeisistä arvoista. ”Nuoret kaikkialla EU:ssa ovat yhä uudelleen osoittaneet halukkuutensa auttaa avun tarpeessa olevia. Perustamalla nämä puitteet ja asettamalla tarvittavat varat saataville vuosiksi 2018–2020 haluamme antaa nuorille enemmän mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimintaan, muodostaa vapaaehtoisryhmiä ja esittää omia ehdotuksiaan solidaarisuushankkeiksi.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaavan komissaarin Marianne Thyssenin mukaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen avulla tuetaan nuorten ammatillista kehitystä ja integroitumista työmarkkinoille. ”Koska solidaarisuustoiminnalla on vahva eurooppalainen ulottuvuus, siihen osallistuminen tarjoaa nuorille hienon mahdollisuuden kehittää vuorovaikutustaitojaan ja oppia uutta, mikä tuo lisäarvoa paitsi heille itselleen myös yhteiskunnalle yleensä.”

Mitkä hankkeet ovat tukikelpoisia?

Tänään käynnistetty ehdotuspyyntö koskee aiempaa laajempaa hankevalikoimaa: yksilötason pidempiaikaisen vapaaehtoistoiminnan, harjoitteluiden ja työmahdollisuuksien lisäksi tukikelpoisia ovat seuraavassa kuvatut hankkeet:

  • Organisaatiot voivat tarjota vapaaehtoisryhmille lyhytaikaisia hankkeita, joiden kesto vaihtelee kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Organisaatioiden on ensin hankittava laatumerkki, jota ne voivat hakea milloin tahansa lähettämällä pyynnön Erasmus+ -ohjelman kansalliselle toimistolle tai tietyissä tapauksissa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastolle.

  • Rahoitusta voivat hakea EU:n jäsenvaltioihin sijoittautuneiden julkisten ja yksityisten elinten lisäksi myös muut tahot. Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin rekisteröityneet nuoret voivat muodostaa vähintään viiden vapaaehtoisen ryhmiä ja perustaa omia solidaarisuushankkeitaan.

  • Tietyt Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoishankkeet ovat avoinna myös Islantiin, Liechtensteiniin, Norjaan, Turkkiin, entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan ja muihin kumppanimaihin sijoittautuneille EU:n ulkopuolisille organisaatioille.

Seuraavat vaiheet

Tänään käynnistetyn ehdotuspyynnön hankkeet valitaan sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat virallisesti hyväksyneet komission ehdotuksen. Ne pääsivät jo asiasta poliittiseen yhteisymmärrykseen kesäkuussa 2018. Hakemusten jättämisen määräaika on 16. lokakuuta 2018 lukuun ottamatta vapaaehtoisryhmiä, jotka voivat jättää hankehakemuksia 18. helmikuuta 2019 asti.

Tausta

Tätä ehdotuspyyntöä koskevat yksityiskohtaiset ehdot, painopisteet ja hakemusten lähettämistä koskevat ohjeet kunkin hankkeen osalta ovat saatavilla Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oppaasta.

Euroopan solidaarisuusjoukot perustettiin joulukuussa 2016. Sen jälkeen 72 000 nuorta on rekisteröitynyt solidaarisuusjoukkoihin ja 7 000 heistä on osallistunut solidaarisuustoimintaan.

Toukokuussa 2017 komissio antoi ehdotuksen yli 340 miljoonan euron rahoituksen myöntämisestä Euroopan solidaarisuusjoukoille ja niiden oikeudellisen rakenteen vahvistamisesta, jotta 100 000 nuorta voi osallistua solidaarisuushankkeisiin vuoden 2020 loppuun mennessä. Kesäkuussa 2018 Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen kyseisestä ehdotuksesta, joka molempien on nyt virallisesti hyväksyttävä. Ennen sitä voidaan toteuttaa valmistelutoimia, joista yksi on tämänpäiväisen ehdotuspyynnön käynnistäminen.

Komissio julkaisi 11. kesäkuuta 2018 ehdotuksen Euroopan solidaarisuusjoukoista vuoden 2020 jälkeisellä kaudella. Siinä esitetään ohjelmalle 1,26 miljardin euron rahoitusta, joka antaisi noin 350 000 nuorelle mahdollisuuden osallistua yhteisvastuutyöhön solidaarisuusjoukkojen hankkeissa.

Lisätietoja

Vahvempi perusta Euroopan solidaarisuusjoukoille: Komission jäsenten Tibor Navracsicsin, Günther Oettingerin ja Marianne Thyssenin yhteinen lausuma (27. kesäkuuta 2018)

Tietokooste: Euroopan solidaarisuusjoukot työssään

Lehdistötiedote: Euroopan solidaarisuusjoukot: komissio esittää yli 340 miljoonan euron rahoitusta 100 000 työ- ja harjoittelupaikan tarjoamiseksi vuoteen 2020 mennessä

Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevat ehdotuspyyntö ja opas

Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaali

IP/18/4839

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar