Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Nadobúda účinnosť aktualizované nariadenie o blokovaní na podporu dohody o iránskom jadrovom programe

Brusel 6. august 2018

Aktualizované nariadenie o blokovaní je súčasťou podpory Európskej únie v záujme pokračovania v úplnom a účinnom vykonávaní spoločného komplexného akčného plánu – dohody o iránskom jadrovom programe, a to aj zachovaním obchodných a hospodárskych vzťahov medzi EÚ a Iránom, ktoré sa normalizovali v období, keď sa v dôsledku spoločného komplexného akčného plánu zrušili sankcie týkajúce sa jadrového programu.

Komisia začala proces aktualizácie nariadenia o blokovaní 6. júna 2018 tým, že do rozsahu jeho pôsobnosti doplnila extrateritoriálne sankcie, ktoré USA opätovne uvalili na Irán. Následne mali Európsky parlament a Rada k dispozícii dvojmesačnú lehotu na preskúmanie. Keďže nevyjadrili žiadne námietky, aktualizácia sa uverejní v úradnom vestníku a 7. augusta nadobudne účinnosť.

Viac informácií o nariadení o blokovaní

Nariadenie o blokovaní umožňuje hospodárskym subjektom EÚ vymáhať náhradu škôd, ktoré vyplývajú z extrateritoriálnych sankcií USA, od osôb, ktoré ich spôsobili, a anuluje v EÚ účinok rozhodnutí zahraničných súdov založených na týchto sankciách. Osobám v EÚ sa v ňom zároveň zakazuje dodržiavať tieto sankcie, pokiaľ to Komisia výnimočne nepovolí v prípade, že by ich nedodržiavanie vážne poškodilo ich záujmy alebo záujmy Únie. Povolenia sa budú poskytovať na základe dohodnutých kritérií, ktoré budú takisto vydané 7. augusta.

Komisia taktiež uverejní usmerňujúce pokyny na uľahčenie porozumenia príslušných právnych aktov s cieľom pomôcť spoločnostiam z EÚ s vykonávaním aktualizovaného nariadenia o blokovaní.

Ďalšie kroky

Európska únia je odhodlaná naďalej v plnej miere a účinne vykonávať spoločný komplexný akčný plán, pokiaľ bude svoje záväzky súvisiace s jadrovým programom dodržiavať aj Irán. Zrušenie sankcií súvisiacich s jadrovým programom, ktoré umožňujú normalizáciu obchodných a hospodárskych vzťahov s Iránom, je dôležitou súčasťou spoločného komplexného akčného plánu. Európska únia je však zároveň odhodlaná naďalej spolupracovať so Spojenými štátmi americkými, ktoré zostávajú jej kľúčovým partnerom a spojencom.

Okrem uvedeného opatrenia pripravuje EÚ v úzkej koordinácii s členskými štátmi a inými partnermi konkrétne opatrenia zamerané na udržanie spolupráce s Iránom v kľúčových hospodárskych odvetviach, a to najmä v oblasti bankovníctva a financií, obchodu a investícií, ropy a dopravy.

Súvislosti

Prezident Trump 8. mája rozhodol, že USA odstúpia od spoločného komplexného akčného plánu a znovu zavedú všetky sankcie, ktoré boli predtým na základe tejto dohody zrušené. Určité z opätovne zavedených amerických sankcií sa začnú uplatňovať po skončení „likvidačnej“ 90-dňovej lehoty (uplynie 6. augusta 2018) a ostatné po skončení 180-dňovej lehoty (uplynie 4. novembra 2018).

Dňa 18. mája začala Komisia uskutočňovať niekoľko krokov s cieľom chrániť záujmy európskych spoločností investujúcich v Iráne a umožniť EIB financovať činnosti v Iráne, čím preukázala, že EÚ je zaviazaná realizovať spoločný komplexný akčný plán.

Európska komisia schválila 6. júna aktualizáciu nariadenia o blokovaní a aktualizáciu mandátu EIB na poskytovanie vonkajších úverov, ktoré nadobudnú účinnosť 7. augusta po skončení dvojmesačného obdobia na vznesenie námietok.

Vo Viedni sa 6. júla uskutočnilo zasadnutie Spoločnej komisie pre spoločný komplexný akčný plán na ministerskej úrovni s účasťou EÚ, štátov E3 (Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo), Ruska, Číny a Iránu, ktorému predsedala vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová. Všetky zostávajúce strany dohody potvrdili svoj záväzok v plnej miere pokračovať v implementácii dohody o jadrovom programe. Podporili nedávne úsilie o zachovanie normalizovaných obchodných a hospodárskych vzťahov s Iránom a vzali na vedomie snahu EÚ aktualizovať nariadenie o blokovaní s cieľom chrániť spoločnosti z EÚ.

Ďalšie informácie*

Spoločné vyhlásenie vysokej predstaviteľky a podpredsedníčky Komisie Federicy Mogheriniovej a ministrov zahraničných vecí štátov E3 o znovuzavedení sankcií USA z dôvodu odstúpenia od spoločného komplexného akčného plánu

MEMO Otázky a odpovede: nadobudnutie účinnosti aktualizovaného nariadenia o blokovaní

Webové sídlo venované nástroju zahraničnej politiky

Nariadenie o blokovaní + aktualizovaná príloha

Usmerňovacie pokyny

Vykonávacie nariadenie o kritériách

 

* Aktualizované 7. 8. 2018, 10:15.

IP/18/4805

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar