Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Iranin ydinsopimusta tukevan EU:n säädöksen päivitys tulee voimaan

Bryssel 6. elokuuta 2018

Irania koskevien Yhdysvaltojen uudelleen käyttöön ottamien pakotteiden ensimmäinen erä tulee voimaan. EU on sen takia päivittänyt ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset estävää säädöstä. Päivitetyllä säädöksellä, joka tulee voimaan 7. elokuuta, lievennetään pakotteiden vaikutuksia sellaisten eurooppalaisten yritysten etuihin, jotka harjoittavat laillista liiketoimintaa Iranissa.

Päivitetty säädös on osa EU:n tukea yhteisen kattavan toimintasuunnitelman (eli Iranin ydinsopimuksen) täysimääräisen ja tehokkaan täytäntöönpanon jatkamiseksi. Tukea annetaan muun muassa ylläpitämällä EU:n ja Iranin välisiä kauppa- ja taloussuhteita, jotka normalisoitiin siinä vaiheessa, kun ydinalan pakotteet poistettiin ydinsopimuksen nojalla.

Komissio käynnisti 6. kesäkuuta 2018 menettelyn ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset estävän säädöksen päivittämiseksi sisällyttämällä sen soveltamisalaan ekstraterritoriaaliset pakotteet, jotka Yhdysvallat ottaa uudelleen käyttöön Iranin osalta. Sen jälkeen Euroopan parlamentilla ja neuvostolla oli kaksi kuukautta aikaa tarkastella päivitysehdotusta. Koska kumpikaan niistä ei esittänyt vastalauseita, päivitetty säädös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan 7. elokuuta.

Lisätietoa säädöksestä

Ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset estävä säädös antaa EU:n toimijoille mahdollisuuden hakea korvausta Yhdysvaltojen ekstraterritoriaalisista pakotteista johtuvista vahingoista henkilöiltä, jotka ovat aiheuttaneet vahingot. Lisäksi säädöksellä mitätöidään pakotteisiin perustuvien ulkomaisten tuomioistuinten päätösten vaikutukset EU:ssa. Siinä myös kielletään EU:ssa olevia luonnollisia tai oikeushenkilöitä noudattamasta kyseisiä pakotteita, ellei komissio ole poikkeuksellisesti antanut tähän lupaa sen takia, että pakotteiden noudattamatta jättäminen vahingoittaisi vakavasti joko näiden henkilöiden tai unionin etuja. Lupia antaessaan komissio noudattaa yhteisesti sovittuja perusteita, jotka on myös tarkoitus julkaista 7. elokuuta.

Auttaakseen eurooppalaisia yrityksiä noudattamaan päivitettyä ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset estävää säädöstä komissio julkaisee myös ohjeet, joissa selitetään asiaan liittyviä keskeisiä säädöksiä.

Seuraavat vaiheet

EU on kaikilta osin sitoutunut jatkamaan Iranin ydinsopimuksen täysimääräistä ja tehokasta täytäntöönpanoa niin kauan kuin Iran noudattaa ydinvoimaan liittyviä sitoumuksiaan. Ydinalan pakotteiden poistaminen ja siitä seuraava kauppa- ja taloussuhteiden normalisointi Iranin kanssa ovat olennainen osa ydinsopimusta. Samalla EU on sitoutunut jatkamaan yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, joka on edelleen unionin keskeinen kumppani ja liittolainen.

Lisäksi EU pyrkii tiiviissä yhteistyössä EU-maiden ja muiden kumppaneiden kanssa toteuttamaan käytännön toimenpiteitä jatkaakseen yhteistyötä Iranin kanssa keskeisillä talouden aloilla. Näihin kuuluvat erityisesti pankki- ja rahoitusala, kauppa ja investoinnit, öljy ja liikenne.

Tausta

Presidentti Donald Trump päätti 8. toukokuuta, että Yhdysvallat vetäytyy Iranin ydinsopimuksesta (virallisesti 'yhteinen kattava toimintasuunnitelma') ja ottaa jälleen käyttöön kaikki sopimuksen perusteella aiemmin poistetut pakotteet. Pakotteet tulevat voimaan siirtymäajan jälkeen. Siirtymäaika on eräiden pakotteiden osalta 90 päivää (päättyy 6.8.2018) ja muiden pakotteiden osalta 180 päivää (päättyy 4.11.2018).

EU-komissio käynnisti 18. toukokuuta useita toimia, joiden tarkoituksena on turvata Iraniin investoivien eurooppalaisten yritysten edut ja antaa EIP:lle mahdollisuus rahoittaa toimia Iranissa. Tämä osoittaa EU:n sitoutuneen Iranin ydinsopimukseen.

Komissio hyväksyi 6. kesäkuuta ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset estävän säädöksen sekä EIP:n ulkoisen lainanantovaltuuden päivittämisen. Päivitetyt tekstit tulevat voimaan 7. elokuuta. Tuolloin umpeutuu kahden kuukauden määräaika, jonka kuluessa neuvosto ja Euroopan parlamentti eivät ole vastustaneet ehdotettuja päivityksiä.

Wienissä järjestettiin 6. heinäkuuta yhteisen kattavan toimintasuunnitelman sekakomitean ministeritason kokous, johon osallistui EU:n, Ranskan, Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Venäjän, Kiinan ja Iranin edustajia. Kokouksen puheenjohtajana toimi unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini. Kaikki jäljellä olevat sopimuspuolet ilmoittivat olevansa edelleen sitoutuneita Iranin ydinsopimuksen täysimääräiseen ja jatkuvaan täytäntöönpanoon. Ne tukivat viimeaikaisia pyrkimyksiä jatkaa kauppa- ja taloussuhteiden normalisointia Iranin kanssa. Lisäksi ne panivat merkille EU:n pyrkimykset päivittää ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset estävää säädöstä eurooppalaisten yritysten suojaamiseksi.

Lisätietoja*

Korkean edustajan, varapuheenjohtaja Federica Mogherinin sekä Ranskan, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministerien yhteinen lausuma Yhdysvaltojen uudelleen käyttöön ottamien pakotteiden ja yhteisestä kattavasta toimintasuunnitelmasta vetäytymisen johdosta

MEMO: Kysymyksiä ja vastauksia: ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset estävän säädöksen päivitys tulee voimaan

Ulkopolitiikan välineitä koskeva verkkosivusto

Ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset estävä säädös + päivitetty liite

Ohjeet

Täytäntöönpanoasetus, jossa vahvistetaan perusteet

 

* Päivitetty 7.8.2018 klo 10.15

IP/18/4805

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar