Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Jõustub ajakohastatud blokeerimisseadus Iraani tuumaleppe toetuseks

Brüssel, 6. august 2018

Ajakohastatud blokeerimisseadus on osa Euroopa Liidu toetusest ühise laiaulatusliku tegevuskava (Iraani tuumaleppe) jätkuvale, täielikule ja tulemuslikule rakendamisele, sealhulgas toetatakse ELi ja Iraani vahelisi kaubandus- ja majandussuhteid, mis normaliseerusid siis, kui tuumasanktsioonid Iraani tuumaleppe tulemusena lõpetati.

Blokeerimisseaduse ajakohastamise algatas komisjon 6. juunil 2018, lisades selle kohaldamisalasse eksterritoriaalsed sanktsioonid, mille USA uuesti Iraani suhtes kehtestab. Sellele järgnes kahekuune Euroopa Parlamendi ja nõukogu kontrolliperiood. Kuna kumbki vastuväiteid ei esitanud, avaldatakse uuendused Euroopa Liidu Teatajas ja need jõustuvad 7. augustil.

Lisateavet blokeerimisseaduse kohta

Blokeerimisseadus võimaldab ELi ettevõtjatel USA eksterritoriaalsetest sanktsioonidest tuleneva kahju seda põhjustanud isikutelt tagasi nõuda ning muudab kehtetuks nende põhjal langetatud välisriigi kohtu otsuste mõju ELis. See keelab ELi isikutel neid sanktsioone järgida, välja arvatud juhul, kui komisjon on neile selleks erandlikult loa andnud, kui mittetäitmine kahjustaks tõsiselt nende või ELi huve. Luba antakse kokkulepitud kriteeriumide põhjal, mis antakse samuti välja 7. augustil.

Et aidata ELi ettevõtjaid ajakohastatud blokeerimisseaduse rakendamisel, avaldab komisjon ka suunised asjakohastest õigusaktidest arusaamise lihtsustamiseks.

Edasised sammud

Euroopa Liit on täielikult pühendunud Iraani tuumaleppe jätkuvale, täielikule ja tulemuslikule rakendamisele, niikaua kui ka Iraan täidab oma tuumavaldkonna kohustusi. Tuumavaldkonna sanktsioonide lõpetamine, mis võimaldas normaliseerida kaubandus- ja majandussuhted Iraaniga, on Iraani tuumaleppe oluline osa. Samal ajal on Euroopa Liit võtnud endale kohustuse säilitada ka koostöö Ameerika Ühendriikidega, kes on jätkuvalt tähtis partner ja liitlane.

Lisaks eespool nimetatud meetmetele on EL tihedas koostöös liikmesriikide ja teiste partneritega välja töötamas konkreetseid meetmeid, mis on suunatud koostöö jätkamisele Iraaniga peamistes majandussektorites, milleks on eelkõige pangandus ja rahandus, kaubandus ja investeeringud, nafta ja transport.

Taust

8. mail otsustas president Trump, et USA väljub ühisest laiaulatuslikust tegevuskavast (Iraani tuumaleppest) ning et taaskehtestatakse kõik sanktsioonid, mis olid nimetatud leppe tulemusena tühistatud. Taaskehtestatud USA sanktsioonid jõustuvad pärast seniste lepingute lõpetamise perioodi, mis teatavate sanktsioonide puhul on 90 päeva (lõppedes 6. augustil 2018) ning ülejäänute puhul 180 päeva (lõppedes 4. novembril 2018).

18. mail algatas komisjon mitmeid meetmeid, et kaitsta Iraani investeerivate Euroopa firmade huve ning võimaldada EIP-l rahastada tegevust Iraanis, näidates üles ELi pühendumust Iraani tuumaleppele.

6. juunil võttis Euroopa Komisjon vastu blokeerimisseaduse ja EIP välislaenude andmise volituse muudatused, mis jõustuvad 7. augustil pärast kahekuulist vastuväidete esitamise perioodi.

6. juulil toimus Viinis ministrite tasandil ühise laiaulatusliku tegevuskava ühiskomisjoni kohtumine, kus osalesid EL, E3 (Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik), Venemaa, Hiina ja Iraan ning mida juhatas välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini. Kõik leppe allesjäänud osalised kordasid oma pühendumist tuumaleppe täielikule ja jätkuvale rakendamisele. Nad toetasid hiljutisi jõupingutusi säilitada kaubandus- ja majandussuhete normaliseerimine Iraaniga ning märkisid ELi pingutusi ajakohastada blokeerimisseadust, et kaitsta ELi ettevõtjaid.

Lisateave*

Kõrge esindaja / Euroopa Komisjoni asepresident Federica Mogherini ja E3 välisministrite ühisavaldus USA sanktsioonide taastamise kohta seoses USA taganemisega ühisest laiaulatuslikust tegevuskavast

TEABEKIRI Küsimused ja vastused: blokeerimisseaduse ajakohastatud versiooni jõustumine

Välispoliitika vahend - spetsiaalne veebileht

Blokeerimisseadus ja ajakohastatud lisa

Suunised

Rakendusmäärus kriteeriumide kohta

 

* Ajakohastatud 07/08/2018, 10:15

IP/18/4805

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar